SON DAKİKA

logo

Öztürk: "Antalyaspor'un mali yapısını biz bu hale getirmedik"

Antalyaspor’da Başkanlık Cuma günü öğleden sonra el değiştirirken, yeni başkan Ali Şafak Öztürk, yoğun transfer gündemi ve ödemeler nedeniyle basınla buluşmasını bir gün ertelerken, Cumartesi günü bunu gerçekleştirdi ve yeniden neden başkan olduğunu anlattı.

Basın toplantısında zaman eleştirilerde bulunan ve yeni dönemde yapacaklarını anlatan Başkan Ali Şafak Öztürk şunları söyledi: 
“Yak­la­şık 1 haf­ta­dan uzun­ca bir süre önce eski An­tal­yas­por yö­ne­ti­min ku­ru­lu baş­ka­nı ve yö­ne­tim ku­ru­lu­nun gö­re­vi bı­rak­ma ka­ra­rıy­la bir bek­len­ti oluş­tu. Benim tek­rar baş­kan ol­mam­la il­gi­li An­tal­yas­por ca­mi­ası­na bir bek­len­ti oluş­tu. Ben de bu bek­len­ti­ye ka­yıt­sız kal­ma­dım. 
Cuma günü öğ­le­den sonra yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la tek­rar Baş­kan oldum. Eski Baş­ka­nı­mız Cihan Bulut ve bazı ar­ka­daş­la­rın is­ti­fa­sı­nı ver­me­si ile eski An­tal­yas­por yö­ne­tim ku­ru­lu­muz­dan, dost­la­rı­mız­la, bu ekip ye­ni­den yö­ne­tim ku­ru­lu­na girdi ve ben tek­rar baş­kan se­çil­dim. 
Bu basın top­lan­tı­sı­nı Cuma günü ger­çel­leş­tir­mek is­ti­yor­duk ama ciddi bir yo­ğun­lu­ğu­muz vardı. As­lın­da bizim bek­len­ti­mi­zin öte­sin­de bir plan­la­ma oldu. Biz bu sü­re­cin baş­la­ma­sı­nı Pa­zar­te­si günü plan­lı­yor­duk. 
Önü­müz­de trans­fer en­ge­li vardı. Oyun­cu­la­rın li­san­sı ile il­gi­li. Eğer ya­pı­la­cak­sa trans­fer­ler il­gi­li bir süreç ol­ma­lıy­dı. Bütün gün bu­nun­la uğ­raş­tık. Oyun­cu­la­rın li­sans­la­rı­nın ye­tiş­me­si bile son da­ki­ka­da oldu. 23.45 gibi son oyun­cu­mu­zun li­san­sı­nı ye­tiş­ti­re­bil­dik. Bu­ra­da ciddi fe­da­kar­lık ya­pıl­dı. An­tal­yas­por’da ça­lı­şan pro­fes­yo­nel­le­ri de kut­la­mak is­ti­yo­rum. 
Li­sans­la­rın çı­ka­rı­la­bil­me­si için 788 bin euro, 600 bin TL’nin direk ku­lü­bün ka­sa­sı­na girip bu trans­fer en­ge­li­nin kalk­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Ku­lüp­te böyle bir para olma­dı­ğı için de bu pa­ra­yı bizim bul­ma­mız ge­re­ki­yor­du. Her zaman ol­du­ğu gibi fi­nans­man ya­ra­tıp bu trans­fer en­ge­li­ni kal­dı­rıp, trans­fer­le­ri de ya­pa­bil­me­miz la­zım­dı. 
Bunda da ba­şa­rı­şı olduk. Tüm oyun­cu­la­rı­mı­zın li­san­sı çık­mış du­rum­da. Bar­ra­da’da li­sans çık­ma­ma so­ru­nu vardı. Onun da bu­lun­du­ğu ül­ke­nin fe­de­ras­yo­nu­nun ça­lış­ma za­ma­nın­dan do­la­yı ak­sa­dı. Ama onda da sorun yok. Bar­ra­da ho­ca­nın bu maç için dü­şün­me­di­ği bir oyun­cu idi. Fut­bo­la ciddi bir ara ver­di­ği ve ta­kım­la ça­lış­ma­dı­ğı için. Ama, hafta sonu iti­ba­riy­le bu fut­bol­cu­nun da li­san­sı çık­mış ola­cak­tır. 
HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ FİNANSMAN YARATTIK
Her zaman ol­du­ğu gibi fi­nans­man ya­rat­tık ve ku­lü­bü yürür hale ge­tir­dik. Yeni trans­fer­le­ri de bunun üs­tü­ne ek­le­dik. Mev­lüt Er­dinç’i bir yıl­lı­ğı­na Ba­şak­şe­hir Ku­lü­bün­den ki­ra­la­dık. Ba­şak­şe­hir ku­lü­bü­ne ve Baş­ka­nı Gök­sel Gü­müş­dağ’a te­şek­kür edi­yo­rum. Maddi an­lam­da ciddi des­tek ol­du­lar. Oyun­cu­nun ma­aşıy­la il­gi­li ciddi bir bö­lüş­me var.
Olcan Adın’da ser­best bir oyun­cuy­du. Çok iyi ra­kam­la­ra ta­kı­mı­mı­za ka­tıl­dı. Bu iki trans­fer­de ho­ca­mız­la ko­nu­şul­muş ve ho­ca­mı­zın is­te­ği olan trans­fer­ler­di. Hoca ile gö­rüş­me­yi bir­kaç gün ön­ce­sin­den yap­mış­tım. Daha ön­ce­den soh­bet­va­ri olan di­ya­lo­ğu­mu­zu gö­re­vi res­men devir al­ma­mız­dan sonra pe­kiş­tir­dik.
FİNANSAL YAPIDA DARMADAĞIN OLAN BİR KULÜBE GELMİŞTİK
Biz daha önce gö­re­ve gel­di­ği­miz­de, fe­la­ket se­nar­yo­su olan, fi­nan­sal ya­pı­sı dar­ma­da­ğın olmuş ve ger­çek­ten kağıt üze­rin­de 80-90'lar ko­nu­şul­sa da as­lın­da reel borcu oyun­cu bi­ri­ki­miy­le, fesH edi­lecek oyun­cu­lar­la yak­la­şık 200 mil­yon TL’lere varan bir kulüp vardı kar­şı­mız­da. Ge­lir­le­ri ta­ma­men tem­lik al­tın­da sa­de­ce fe­de­ras­yon değil, stad­yum ge­lir­le­ri de tem­lik al­tın­da olan bir ku­lü­be baş­kan ol­muş­tuk. 
O dö­nem­de biz­ler­de eli­mi­zi taşın al­tı­na koy­duk. Biz bu ku­lü­bü sa­hip­siz bı­rak­ma­ya­lım is­te­dik. Yoksa çok sı­kın­tı­lı bir dö­nem­den geçer. Bunun için kendi ke­fa­le­ti­miz­le ken­di­miz bir fi­nans­man ya­rat­tık. Fe­de­ras­yon ge­lir­le­rin­de bizim kendi ke­fa­le­ti­miz var. Biz An­tal­yas­por ta­ri­hin­de­ki tüm borç­la­rı ya­pı­lan­dır­dık. Bu borcu daha uzun dö­ne­me ya­ya­rak ku­lü­bü ra­hat­lat­mak için daha uygun fa­iz­ler­le ya­pı­lan­dır­dık. Ke­fa­le­ti­miz­le kendi üs­tü­mü­ze aldık. 
Ondan son­ra­ki sü­reç­te de ku­lü­bün fi­nans­ma­nı­nı devam et­tir­dik. Fut­bol­cu­la­rın ma­aş­la­rı­nı öde­dik. Yeni trans­fer­le­ri de ger­çek­leş­tir­dik. Devre arası trans­fe­rin­de de bon­ser­vi­si elin­de olan fut­bol­cu­la­ra yö­ne­le­rek An­tal­yas­por’a ta­ri­hi­nin en ba­şa­rı­lı dö­ne­mi­ni ya­şat­tık. 
Ku­lü­be bir viz­yon kat­tık. Bü­tün­leş­tik bir kulüp olduk. An­tal­ya­spor den­di­ğin­de ger­çek­ten cid­di­ye alı­nan ve oyun­cu­la­rın ke­sin­li­kle gel­mek is­te­di­ği, ter­cih edi­len ve açın­ca­sı rakip ola­rak çe­ki­ni­len bir kulüp ha­li­ne gel­dik. Ligi be­şin­ci bi­ti­rdik­ten sonra bu apa­cık or­ta­day­dı. 
YILDIZ TRANSFERLERİNİ NEDENİ EGOMUZ DEĞİLDİ
Ondan sonra bu ku­lü­bü daha iyi ne­le­re ge­ti­ri­riz, ta­kı­mı hem Av­ru­pa’da oy­na­yıp hem de İstan­bul ku­lüp­le­ri ile re­ka­bet ede­bi­li­riz de­di­ği­miz­de vites yük­sel­te­bi­li­riz dedik. Her­ke­sin ko­nuş­tu­ğu bazı trans­fer­ler yap­tık. Bu trans­fer­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın ne­de­ni bizim ego­muz de­ğil­di. An­tal­ya için­di. Bu bir proje idi. An­tal­ya’yı ve An­tal­yas­por ku­lü­bü­nü kul­la­na­rak tu­rizm açı­sın­dan ta­nıt­mak­tı. Bar­ce­lo­na, Mo­na­co, Rubin Kazan, Do­neskt ör­ne­ği ver­dim. Hiç duy­ma­dı­ğı­mız şe­hir­le­rin fut­bol ta­kım­la­rı ile ta­nın­dı­ğı­nı söy­le­dim. 
Böyle bir atı­lım yap­tık. Bir gelir bek­len­ti­si ile atıl­mış adım­dı. Gelir ge­ti­ri­ci pro­je­ler­le An­tal­yas­por’a geri dö­nü­şü ola­cak bir ça­lış­may­dı. Fut­bol­da her şey bek­len­ti­ler gibi ol­mu­yor. Tür­ki­ye ve dün­ya­da da ol­mu­yor. Bu pro­je­den vaz­geç­mek zo­run­da kal­dık. Vaz­geç­ti­ği­miz sü­reç­te de is­ti­fa edip ku­lüp­ten ay­rıl­dım. 
YANLIŞ ALGI POLİTİKASI YÜRÜTÜLDÜ
Bu­ra­da hep yan­lış bir algı me­ka­niz­ma­sı yü­rü­tül­dü. Özel­lik­le son dö­nem­ler­de. An­tal­yas­por’u bu hale ge­ti­ren sanki biz­mi­şiz gibi yada ba­tır­dı kaçtı gibi garip şey­ler söy­len­di. 
Mali yapı or­ta­day­dı. Her­ke­sin eleş­tir­di­ği borç ya­pı­sı çok yük­sek, fi­nan­sal durum dar­ma­da­ğın bir yapı vardı. 
Ama bir Nasri - Menez trans­fe­ri adıy­la, ma­li­yet­li oyun­cu­lar diye ısı­tı­lıp ısı­tı­lıp gün­de­me ge­ti­ril­di. Nasri - Menez gel­di­ler git­ti­ler. Ola­bi­lecek en kötü se­nar­yo oldu ve ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar. Bu isim­le­rin ku­lü­be ver­di­ği 3-4 mil­yon euro ara­sın­da bir za­rar­dır. Ku­lü­bü bu mu ba­tır­dı? 
Bizim bon­ser­vis gelen ve diğer trans­fer­ler­le bir­li­kte yak­la­şık 50 mil­yon euro­luk bir ya­tı­rım­dır. Bu boşa giden bir para de­ğil­dir. Sand­ro ör­ne­ği­ni ve­re­yim. Son dö­nem­ler­de ku­lü­bü­mü­ze en ciddi ge­ti­ri­yi sağ­la­yan trans­fer. Be­del­siz alın­mış olan oyun­cu 2,3 mil­yon euro bı­rak­tı. Tek ta­raf­lı fesh etmiş oyun­cu­lar Djo­uro İtalya seri A’da oy­na­yan bir oyun­cu. devre ara­sın­da 2 mil­yon euro­luk bir tek­lif geldi bu oyun­cu­ya. Jev­to­viç’e devre ara­sın­da tek­lif geldi. 600 bin euro. 
Hep­si­nin pi­ya­sa de­ğe­ri olan fut­bol­cu­lar­dı. As­lın­da is­te­nil­se eski yö­ne­tim ta­ra­fın­dan ben sizi sa­ta­yım kar­de­şim derdi. Ma­icon’a Trab­zons­por’da tek­lif geldi. Van­gu­er’i direk Ga­la­ta­sa­ray ku­lü­bün­den bana sor­du­lar.
Tamam biz bu fut­bol­cu­la­rın ma­li­yet­le­ri­ni kar­şı­la­ya­mı­yo­ruz, daha az ma­li­yet­li fut­bol­cu­la­ra yö­ne­le­lim ve bu fut­bol­cu­la­rı sa­ta­rak para ka­za­na­lım de­ni­lecek bir tablo vardı or­ta­da. 
Bu karlı çı­kı­la­bi­lecek bir ya­tı­rım­dı. Geç­miş yö­ne­ti­min git­mek is­te­di­ği yol bu oldu. Ta­kı­mın ligde kal­ma­sı­nı sağ­la­dı­lar ve yol­la­rı­na da devam et­ti­ler. 
Bi­zim trans­fer­le­ri­miz ne­de­ni ile An­tal­yas­por bu du­ru­ma gel­me­di. Ak­si­ne daha büyük sı­kın­tı­la­rın ve bizim ol­du­ğu­muz se­zon­da sı­kın­tı ya­şan­ma­ma­sı­nın ne­de­ni biziz. 
Bu se­zon­da bizim gel­me­miz ile de sı­kın­tı­lar mi­nu­mum ya­şa­na­cak. Bu An­tal­yas­por ku­lü­bü şimdi borç­suz oldu demek de değil. Biz gi­din­ce de borç se­nar­yo­la­rı ola­cak. Bu böyle ol­ma­ya­cak. Bunu ma­te­ma­tik, biraz fi­nas­man bil­gi­si olan olan­lar an­lar­lar. 
YENİ DÖNEM
Biz geç­mi­şi ko­nu­şa­lım, he­sap­laş­ma ya­pa­lım der­din­de de­ği­liz. An­tal­yas­por’un şu anda bize ih­ti­ya­cı var. Biz dev­re­ye gir­mez­sek An­tal­yas­por’u zor gün­ler bek­le­yecek. Eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Ca­mi­anın des­te­ği çok önem­li. 
An­tal­yas­por Der­ne­ği’nden, Vakfı’ndan baş­la­ya­rak ta­raf­ta­rıy­la bütün ol­ma­lı­yız.
Ma­ale­sef geç­ti­ği­miz dö­nem­de kendi içi­miz­den baş­la­ya­rak ge­rek­siz zaman ka­yıp­la­rı oldu. Bu da ta­kı­ma yan­sı­dı. Sa­vun­ma­mız ge­re­ken ki­şi­ler değil, An­tal­yas­por’un men­fa­at­le­ri. Her­ke­sin üst kim­li­ği­nin An­tal­yas­por ol­ma­sı lazım. Bu­ra­da amaç An­tal­yas­por’un ba­şa­rı­sı ol­ma­lı. Bu ku­lü­bün iyi­li­ği için be­ra­ber git­me­miz lazım. 
KENETLENMİŞ BİR ANTALYASPOR VAR
Biz bu ku­lü­be eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Fi­nans­ma­nı­mı­zı da sağ­la­ya­ca­ğız. Şu anda ciddi şe­kil­de ke­net­len­miş bir An­tal­yas­por var. Son üç maça bak­tı­ğı­mız­da, özel­lik­le Kon­yas­por ma­çın­da takım 3-1 mağ­lup iken, yö­ne­tim is­ti­fa ses­le­ri ge­lir­ken maçı be­ra­be­re ge­tir­mek o ruhu koy­mak, son Be­şik­taş ma­çın­da tarih yaz­dı­lar. Be­şik­taş’ı Vo­da­fo­ne Arena’da ilk kez yenen takım oldu.
Hoca ile tek­nik ekip ile bü­tün­leş­miş, ta­raf­ta­rı ile bü­tün­leş­miş bir takım var. An­tal­yas­por için bir umut, ener­ji var. Bun­dan sonra bizim güçlü bir An­tal­yas­por’a ih­ti­ya­cı var. Bizi güzel gün­ler bek­li­yor.
DAHA PLANLI, KADEME KADEME GİDECEĞİZ
Daha plan­lı, ka­de­me ka­de­me gi­de­ce­ğiz. Geç­miş za­man­da olan ha­ta­la­rı­mız­da var­dır, bun­lar­dan ders­ler ala­rak gi­de­ce­ğiz. Ku­lü­bü daha ku­rum­sal hale ge­ti­re­ce­ğiz. Daha pro­fes­yo­nel ve iyi iş­le­yen bir kulüp ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz. 
İnşal­lah An­tal­yas­por’u İstan­bul ku­lüp­le­riy­le re­ka­bet eden, Av­ru­pa’da oy­na­yan bir kulüp ha­li­ne ge­ti­re­ce­ğiz. 
İlk dö­ne­mim­de de söy­le­di­ğim gibi genç viz­yon­lu bir ya­pı­lan­ma­ya gir­di­ği­miz bir ta­kı­mı­mız vardı. Bu süreç içe­ri­sin­de de­ğiş­ti. Biraz daha An­tal­ya ta­nı­tı­mı­na yö­ne­lik bir proje ha­li­ne geldi. O pro­je­le­ri rafa kal­dı­rı­yo­ruz. Doğru adım­lar­la, ka­de­me­li bir şe­kil­de ku­lü­bü güç­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Bunun için de genç oyun­cu­lar çok önem­li ola­cak­tır. Genç oyun­cu­lar­la Türk oyun­cu­la­rın ka­rı­şı­mı çok önem­li ola­cak­tır. Ku­lü­be en büyük ma­li­yet oyun­cu­lar­dır. Biraz daha Türk oyun­cu­la­ra yö­nel­di­ği­miz, belki de alt lig­ler­den de fut­bol­cu ala­bil­di­ği­miz, sa­va­şan ve her şe­yi­ni veren bir An­tal­yas­por ka­fa­mız­da­dır. Alt ya­pı­yı tam oluş­tur­ma­dan spor­tif ba­şa­rı­yı hemen sağ­la­mak is­te­mi­yo­rum. Özel­lik­le kur far­kın­dan do­la­yı Türk oyun­cu­la­rın­da önemi arttı. 
GELİR GETİRİCİ PROJELER ÖNEMLİ
An­tal­yas­por’a gelir ge­ti­ri­ci pro­je­ler ola­cak­tır. Moloz ve akar­ya­kıt is­tas­yo­nu gibi. Bun­la­rın doğru şe­kil­de An­tal­yas­por’a gelir ge­tir­me­si lazım. Hem ra­kam­sal hem de sis­te­ma­tik ola­rak. 
Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mız var. Çok şans­lı­yız Dı­şiş­le­ri ve Tu­rizm Ba­kan­la­rı­mız An­tal­ya­lı. Bu kriz­den çık­mak­ta bun­lar­da önem­li ola­cak­tır. Ke­mers­por po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­na­cak­tır.
YATIRIM OLARAK ALGILANMAYAN ÇALIŞMALARIMIZ VAR
Daha önce bazı ça­lış­ma­la­rı­mız ya­tı­rım ola­rak al­gı­lan­ma­dı. David Badia An­tal­yas­por alt­ya­pı­sın­day­dı. Şu anda fe­ner­bah­çe Alt­ya­pı­sı­nın so­rum­lu­su. Al­fon­so biz­den sonra PSG’de. Hem hoca hem de spor­tif di­rek­tör ola­rak dü­şün­dü­ğü­müz Le­onar­do şu anda Milan ku­lü­bü­nün spor­tif di­rek­tö­rü.
İnşal­lah kış dö­ne­min­de Milan’ı bu­ra­ya ge­tir­mek veya başka oyun­cu ki­ra­la­ma­la­rı, trans­fer­le­ri ko­nu­sun­da da ile­ti­şim ha­lin­de­yiz. 
PA­RA­LA­RI­NI FAİZİYLE KUR FAR­KIY­LA AL­DI­LAR
Biz gel­me­yi Pa­zar­te­si plan­lı­yor­duk. Süreç ola­rak uzadı. Ku­lüp­te bazı yö­ne­ti­ci­le­ri­miz ki­şi­sel ala­cak­la­rı ile il­gi­li sı­kın­tı­lar oldu. Bun­la­rı ga­ran­ti­le­me sü­re­ci ile il­gi­li. 
An­tal­yas­por’a şu ana kadar fi­nans­man sağ­la­mış yö­ne­ti­ci­ler ala­cak­la­rı­nı kur far­kıy­la ve fa­iziy­le al­dı­lar. Fay­da­sın­dan çok za­ra­rı olan bir model. Bu yö­ne­ti­ci­ler ara­sın­da sıkça ya­pı­lı­yor. Bu yö­ne­ti­me özel bir sı­kın­tı değil. Biz şunu ter­cih eder­dik. Keşke devir tes­lim Pa­zar­te­si ol­say­dı. çünkü, Cuma günü ciddi sı­kın­tı ya­şa­dık. Li­sans çı­kart­mak­ta zor­lan­dık. An­tal­yas­por men­fa­at­le­ri­ne ay­kı­rı bir durum oldu. 
BÜ­LENT HOCA İLE YOLA DEVAM
Son iki trans­fe­ri­miz bizim trans­fer­le­ri­miz­dir. Ancak, eğer ge­rek­li ol­day­dı Cihan Baş­ka­nı­mız içer­de kalıp bu trans­fer­ler ko­nu­sun­da imza ata­bi­le­ce­ği­ni de söy­le­miş­ti. Bizde imza yet­ki­le­ri ye­ter­li ol­du­ğu için de buna gerek kal­ma­dı. 
Bü­lent Hoca ile ke­sin­lik­le yo­lu­mu­za devam ede­ce­ğiz. Muh­te­şem bir ke­net­len­me olmuş. Hiç bir ku­lüp­te bu kadar fi­na­sal sı­kın­tı ola­cak, fut­bol­cu­lar ma­aş­la­rı­nı ala­ma­ya­cak­lar ve bu per­for­man­sı or­ta­ya ko­ya­cak­lar. Bu­ra­da ciddi bir ka­rak­ter gös­te­ren oyun­cu top­lu­lu­ğu ve tek­nik ekip var. Bi­zim­de bunu tak­dir edip on­la­rı en iyi şe­kil­de des­tek­le­me­miz lazım. Bizde bunu yap­ma­ya devam ede­ce­ğiz. “
* FE­RU­DUN ÖZ­GÜN­SÜR
2018.09.03 08:40:48

Yorum Yap