SON DAKİKA

logo

Konuksever Mahallesi sakinleri kendi parklarını yapıyor

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si, “Park­la­rı­mı­zı bir­lik­te ya­pı­yo­ruz” slo­ga­nıy­la Tür­ki­ye’de yerel yö­ne­tim ala­nı­nın en özgün ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ri­ni Ko­nuk­se­ver Ma­hal­le­si’nde ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Ka­dı­nı, yaş­lı­sı, genci, muh­ta­rı, bak­ka­lı bütün bir ma­hal­le, par­kı­nı Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’yle bir­lik­te ye­şil­len­di­ri­yor.

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si, kent ve top­lum bel­le­ğin­de ma­hal­le­ye iliş­kin de­ğer­le­rin ko­run­ma­sı ve ya­şa­nı­lan yerin sa­hip­le­nil­me­si, ken­tin ‘yeşil’ ha­fı­za­sı­nı canlı tu­tul­ma­sı ama­cıy­la Tür­ki­ye’de yerel yö­ne­tim ala­nı­nın en özgün ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ri­ni ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. 
“Park­la­rı­mı­zı bir­lik­te ya­pı­yo­ruz” slo­ga­nıy­la baş­la­yan ça­lış­may­la Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si, 7’den 70’e, muh­ta­rın­dan ev ha­nı­mı­na, bak­ka­lı­na park­la­rı ma­hal­le­liy­le bir­lik­te ye­şil­len­di­ri­yor.
Pro­je­nin ilk uy­gu­la­ma­sı Ko­nuk­se­ver Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan ve yak­la­şık 2 bin 500 met­re­ka­re ge­niş­li­ğin­de­ki alan­da ya­pıl­dı. Çınar ağaç­la­rıy­la kaplı alan­da Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin haf­ri­yat iş­le­me­ni ta­mam­la­ma­sı­nın ar­dın­dan Ma­hal­le Muh­ta­rı Hü­se­yin Tunç’la bir­lik­te ma­hal­le­nin genç­le­ri, ço­cuk­la­rı, yaş­lı­la­rı ve ka­dın­la­rı bir araya geldi ve ka­vu­ru­cu sı­cak­la­ra al­dır­ma­dan park­la­rı­nın ağaç­la­rı­nı, bit­ki­le­ri­ni dikti.
Ma­hal­le­li işe park­ta­ki spor ala­nı­nı çev­re­si­ne oya ağaç­la­rı­nı di­ke­rek baş­la­dı. Ağa­cın di­ki­le­ce­ği yeri Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ekip­le­ri kazdı. Sonra ma­hal­le­nin ka­dın­la­rı el­le­ri­ne kü­rek­le­ri aldı ve ağa­cın ilk top­ra­ğı­nı attı. Ka­dın­la­rı, ma­hal­le­nin yaş­lı­la­rı takip etti ve en son genç­ler­le ço­cuk­lar oya ağa­cı­nın top­ra­ğı­nı attı. Oya ağaç­la­rı­nın ar­dın­dan sıra bi­be­ri­ye bit­ki­le­ri­ne geldi. Onlar da tek tek be­lir­le­nen nok­ta­la­ra di­kil­di.
Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin ma­hal­le sa­kin­le­riy­le bir­lik­te ye­şil­len­dir­di­ği park­ta ağaç, mev­sim­lik çiçek, bitki ve çalı form­la­rın­da 600 dikim ya­pıl­dı. Park ala­nın­da ça­lış­ma­lar çocuk oyun grup­la­rı­nın yer­leş­ti­ril­me­si ve böl­ge­nin çim­len­di­ril­me­siy­le devam edecek.
2018.07.14 21:39:13

Yorum Yap