logo

Polis çocuklar için denetim yaptı

An­tal­ya’da ço­cuk­la­rı­n gü­ven­li­ği­ne yö­ne­lik de­ne­tim uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı.

An­tal­ya’da ço­cuk­la­rı­n gü­ven­li­ği­ne yö­ne­lik de­ne­tim uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı.
Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Okul­la­rın tatil ol­du­ğu dö­nem­ler­de, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da eği­tim ve öğ­re­ti­min sona er­me­siy­le bir­lik­te ço­cuk­la­rı­mı­zın büyük bir bö­lü­mü­nü ev­le­rin­de ya da oyun alan­la­rın­da, cad­de­ler­de, so­kak­lar­da veya tatil yö­re­le­rin­de ço­ğun­luk­la din­le­ne­rek, eğ­le­ne­rek veya oyun oy­na­ya­rak za­man­la­rı­nı ge­çir­dik­le­ri alan­lar­da huzur ve güven or­ta­mı­nın de­va­mı­nın sağ­lan­ma­sı, başta asa­yiş, terör ve nar­ko­tik olay­la­rı olmak üzere suç iş­le­me ama­cın­da­ki­le­rin cay­dı­rıl­ma­sı, ara­nan şa­hıs­la­rın ya­ka­lan­ma­sı varsa suç de­lil­le­ri­nin ele ge­çi­ril­me­si­ne yö­ne­lik Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ülke ge­ne­lin­de eş za­man­lı ola­rak 12 Tem­muz ta­ri­hin­de 3 aşa­ma­lı ola­cak şe­kil­de Ço­cuk­la­rı­mız Gü­ven­de-2 uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­mış­tır.
İli­miz­de ge­ne­lin­de (182) ekip ve (524) per­so­nel ile “Ço­cuk­la­rı­mız Gü­ven­de-2” adı al­tın­da sabah 08.00-10.00 sa­at­le­ri ara­sın­da çocuk park ve bah­çe­le­ri ile plaj­lar ve çev­re­sin­de yer alan umuma açık yer­ler­de, akşam 18.00-20.00 sa­at­le­ri ara­sın­da va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu cadde, sokak, bul­var AVM vb. yer­ler­de, gece 22.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sın­da si­ne­ma, kafe, kah­ve­ha­ne, res­to­ran gibi umuma açık eğ­len­ce mer­kez­le­ri ve din­len­me yer­le­rin­de ya­pı­lan de­ne­tim uy­gu­la­ma so­nu­cun­da; 
İlimiz ge­ne­lin­de (29 ) in­ter­net kafe, (10) oyun sa­lo­nu (plays­ta­ti­on), (124) kafe/kah­ve­ha­ne, (13) iddia bayi, (55) büfe v.b yer, (43) iç­ki­li yer, (105) park ve bah­çe­ler ve (112) oto de­net­len­miş; (1) umuma açık iş­ye­ri­ne cezai işlem uy­gu­lan­mış, ay­rı­ca (3.174) şah­sın GBT kaydı so­rul­muş, (3) ara­nan şahıs ya­ka­lan­mış, (1) şahıs hak­kın­da ise 5326 Sa­yı­lı Ka­nu­na Mu­ha­le­fet su­çun­dan işlem ya­pıl­mış­tır” denildi. 

2018.07.14 21:22:50

Yorum Yap