SON DAKİKA

logo

Bu yapılandırmayı kaçırmayın

Uzun : “Bu ya­pı­lan­dır­ma ka­nu­nu, borcu bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız için ka­çı­rıl­maz fır­sat­lar su­nu­yor, va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu fır­sat­tan ya­rar­lan­ma­la­rı için baş­vu­ru­da bu­lun­ma­ya davet edi­yo­rum” dedi.

An­tal­ya Vergi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da özel­lik­le ba­sın­da ve ka­mu­oyun­da vergi affı ola­rak bi­li­nen 7143 Sa­yı­lı Vergi ve Diğer Bazı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na İliş­kin Kanun için baş­vu­ru­la­rın 31 Tem­muz 2018 ta­ri­hin­de sona ere­ce­ği ha­tır­la­tı­la­rak baş­vu­ru­nun son gün­le­rin­de ya­şa­na­bi­lecek yo­ğun­luk­tan et­ki­len­me­mek için baş­vu­ru­la­rın son güne bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği ifade edil­di.
An­tal­ya Vergi Da­ire­si Baş­kan Ve­ki­li Metin Uzun yap­tı­ğı açık­la­ma­da “7143 Sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­tir­di­ği im­kân­lar­dan ya­rar­lan­mak için 31 Tem­muz 2018 ta­ri­hi­ne kadar baş­vu­ru­da bu­lu­nul­ma­sı ge­re­ki­yor. Baş­vu­ru­da bu­lun­mak için ödeme yap­mak ge­rek­mi­yor. Öde­me­ler Eylül ayın­da ya­pı­la­cak" de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.
Uzun, baş­vu­ru­la­rın vergi da­ire­le­ri­ne ya­pı­la­bi­le­ce­ği gibi, in­ter­net­ten de ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği bil­gi­si­ni ve­re­rek, şöyle devam etti:
"Va­tan­daş­la­rı­mız baş­vu­ru­la­rı­nı vergi da­ire­le­ri­ne ge­le­rek biz­zat ya­pa­bi­lir­ler. Vergi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı hiz­met bi­na­mız­da mü­kel­lef­le­ri­mi­zin baş­vu­ru­la­rı­nı ko­lay­ca ya­pa­bil­me­le­ri için baş­vu­ru ma­sa­la­rı oluş­tur­duk. Ay­rı­ca, Gelir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­mı­zın www.​gib.​gov.​tr in­ter­net ad­re­sin­de­ki İnte­rak­tif Vergi Da­ire­si Uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den veya e-dev­let üze­rin­den de baş­vu­ru ya­pı­la­bil­mek­te­dir. 
Yal­nız va­tan­daş­la­rı­mı­zın baş­vu­ru­la­rı­nı son güne bı­rak­ma­ma­la­rı­nı di­li­yo­rum. Son gün­ler­de ya­şa­na­bi­lecek yo­ğun­luk­tan et­ki­len­me­mek adına baş­vu­ru­la­rı­nı son güne bı­rak­ma­ma­la­rı yo­ğun­lu­ğun daha az ol­du­ğu bu gün­ler­de daha rahat baş­vu­ru­da bu­lun­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak­tır. Baş­vu­ru­da bu­lun­mak için ödeme de ge­rek­me­di­ğin­den va­tan­daş­la­rı­mı­zın son günü bek­le­me­le­ri­ne gerek yok.” 
Metin Uzun, ya­pı­lan­dı­rı­lan ala­cak­la­rın ilk tak­sit ödeme sü­re­si için­de peşin öden­me­si ha­lin­de Kanun hü­küm­le­ri­ne göre he­sap­la­nan Yİ-ÜFE tu­ta­rın­dan yüzde 90 in­di­rim, kap­sa­ma alı­nan idari para ce­za­la­rı­nın as­lın­da ise yüzde 25 in­di­rim ya­pı­la­ca­ğı­nı, ay­rı­ca, vergi as­lı­na bağlı ce­za­la­rın ta­ma­mı­nın alın­ma­ya­ca­ğı­nı, vergi as­lı­na bağlı ol­ma­yan ce­za­la­rın da %50 sinin alın­ma­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu ya­pı­lan­dır­ma ka­nu­nu, borcu bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız için ka­çı­rıl­maz fır­sat­lar su­nu­yor, va­tan­daş­la­rı­mı­zı bu fır­sat­tan ya­rar­lan­ma­la­rı için baş­vu­ru­da bu­lun­ma­ya davet edi­yo­rum” dedi.
2018.07.14 20:09:22

Yorum Yap