SON DAKİKA

logo

Sezaryenle doğum oranı yükseliyor

Tür­ki­ye’deki se­zar­yen doğum oranı 2014 yı­lın­da yüzde 51 iken, 2015 ve 2016 yı­lın­da bu ora­nın artış gös­te­re­rek yüzde 53’e çık­tı­ğı be­lir­len­di.

Ajans Press, aile ya­pı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ya­pı­lan araş­tır­ma­yı in­ce­le­di. Ajans Press’in Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’ndan (TÜİK) ve medya yan­sı­ma­la­rın­dan der­le­di­ği bil­gi­le­re göre, Tür­ki­ye’de her iki be­bek­ten bi­ri­nin se­zar­yen ile doğ­du­ğu tes­pit edil­di. 
Böy­le­lik­le, 2014 yı­lın­da yüzde 51 olan se­zar­yen do­ğu­mun 2015 ve 2016 yı­lın­da yüzde 53 ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. 2016 yı­lın­da ya­pı­lan se­zar­yen do­ğum­la­rı­nın en yük­sek gö­rül­dü­ğü bölge ise yüzde 66 oran ile Ak­de­niz ola­rak sap­tan­dı. Buna kar­şın se­zar­yen do­ğum­la­rın en düşük gö­rül­dü­ğü bölge Ku­zey­do­ğu Ana­do­lu ola­rak ka­yıt­la­ra geçti.
GEÇEN YIL 1 MİLYON 291 BİN 55 BEBEK DÜN­YA­YA GELDİ
Ajans Press ve PRNet’in ko­nuy­la il­gi­li ger­çek­leş­tir­di­ği medya in­ce­le­me­sin­de ya­zı­lı ba­sı­na yan­sı­yan haber adet­le­ri de belli oldu. Ger­çek­leş­ti­ri­len medya in­ce­le­me­sin­de, son üç yıl içe­ri­sin­de se­zar­yan do­ğu­mu konu alan bin 185 haber çı­kı­şı tes­pit edil­di. Ve­ri­ler­de 2016 yı­lın­da doğan canlı bebek sa­yı­sı 1 mil­yon 311 bin 895 ola­rak tes­pit edi­lir­ken, geçen yıl bu ra­ka­mın 1 mil­yon 291 bin 55’e düş­tü­ğü sap­tan­dı. Doğan be­bek­le­rin de yüzde 51,3’ünü er­kek­ler, yüzde 48,7’sini ise kız­la­rın oluş­tur­du­ğu gö­rül­dü. Top­lam do­ğur­gan­lık hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu il, 4,29 çocuk ile Şan­lı­ur­fa ola­rak be­lir­le­nir­ken, do­ğur­gan­lık hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu il 1 çocuk ile Gü­müş­ha­ne ola­rak tes­pit edil­di. Bu­nun­la bir­lik­te 2017 yı­lın­da ka­dın­la­rın ev­len­me yaşı or­ta­la­ma 24,6 olur­ken, bu ora­nın 2013 yı­lın­da 24,1 ol­du­ğu göz­len­di. 
Doğum yapan ka­dın­la­rın or­ta­la­ma yaşı ise 2016 yı­lın­da 28,6 iken geçen yıl aynı oran­lar­da sey­re­de­rek 28,7’ye çık­tı­ğı be­lir­len­di. Öte yan­dan Tür­ki­ye’de “Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi” so­nuç­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da da 2012 yı­lın­da 3,7 kişi olan or­ta­la­ma hane halkı bü­yük­lü­ğü­nün aza­la­rak 2017 yı­lın­da 3,4 kişi ol­du­ğu gö­rül­dü.

2018.07.09 14:29:46

Yorum Yap