SON DAKİKA

logo

Eviniz için elektrik parası ödemeyebilirsiniz

Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji sek­tö­rü­nün lider şir­ket­le­rin­den So­lim­peks, 5 kWh’lik bir güneş ener­ji­si elekt­rik üre­tim sis­te­miy­le bir evin ih­ti­ya­cı­nın ta­ma­mı­nı kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ki­yor.

Dünya nü­fu­su­nun ar­tı­şı­na pa­ra­lel ola­rak ener­ji ih­ti­ya­cı da artış gös­te­ri­yor. 2050 yı­lın­da dünya nü­fu­su­nun şim­di­kin­den altı kat (9 mil­yar), buna kar­şı­lık ener­ji ih­ti­ya­cı­nın ise 140 kat fazla (28 mil­yar kWh) ola­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor. 
Özel­lik­le fosil ya­kıt­lar gibi şu anda kul­lan­dı­ğı­mız ener­ji kay­nak­la­rı­nın azal­ma­sı, ge­le­cek­te ener­ji­nin, en önem­li ih­ti­yaç­la­rın ba­şın­da ge­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Güneş ise bize sür­dü­rü­le­bi­lir ve ba­ğım­sız bir ener­ji kay­na­ğı su­nu­yor. 
Solar ter­mal ala­nın­da Tür­ki­ye’nin üretici firmalarından olan So­lim­peks, gü­ne­şin tek ba­şı­na ge­rek­si­nim duy­du­ğu­muz tüm ener­ji ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­bi­lecek em­sal­siz bir kay­nak ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­yor. 
Tür­ki­ye’nin her böl­ge­sin­de gü­neş­ten ener­ji üre­ti­le­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çizen So­lim­peks, bu ener­ji­nin ısıt­ma-so­ğut­ma, sıcak su ve elekt­rik ih­ti­ya­cı için ra­hat­lık­la kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. 
1 evde yılda 10 bin 500 kWh ener­ji ısıt­ma-so­ğut­ma­ya har­ca­nı­yor
100 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki izo­las­yo­nu ya­pıl­mış bir ev yılda top­lam 14 bin kWh ener­ji­ye ih­ti­yaç du­yu­yor. Bu ener­ji­nin 10.500 kWh/yıl kısmı  ısıt­ma-so­ğut­ma, 1.680 kWh/yıl kısmı sıcak su, 1.800 kWh/yıl kısmı ise ay­dın­lat­ma ve elekt­rik­li ev alet­le­rin­de tü­ke­ti­li­yor. Bu açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da or­ta­la­ma sa­at­lik 5 kWh’lik  bir güneş ener­ji­si elekt­rik üre­tim sis­te­miy­le bir yıl­lık ener­ji ih­ti­ya­cı­nın ta­ma­mı kar­şı­la­na­bi­li­yor. Ay­rı­ca güneş ener­ji­si sa­ye­sin­de çev­re­ye zarar ver­me­den, dışa ba­ğım­lı ol­ma­dan kendi ener­ji­mi­zi üre­tip tü­ket­mek müm­kün olu­yor. 
Güneş ener­ji­si elekt­rik sis­tem­le­ri 6-7 yılda ken­di­ni amor­ti edi­yor
So­lim­peks Genel Mü­dü­rü Meh­met Emin Ke­çe­ci­ler, güneş ener­ji­si ile sıcak su ve elekt­rik üre­te­rek bir evin ih­ti­ya­cı olan ener­ji­nin ta­ma­mın­da yıl­lık yak­la­şık 7 bin TL ta­sar­ruf sağ­la­na­bil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. 
Ke­çe­ci­ler, “Hatta bu sis­tem, ih­ti­yaç faz­la­sı bir üre­tim ya­pa­cak şe­kil­de ta­sar­lan­dı­ğın­da gelir elde etmek de müm­kün olu­yor. Güneş ener­ji­si sis­te­mi ile ısı sağ­lar­ken, So­lim­peks hib­rit sis­tem­le­ri ile aynı anda hem ısı hem elekt­rik üre­ti­le­bi­li­yor ve or­ta­la­ma 6-7 yılda ken­di­ni amor­ti ede­bi­li­yor. Ay­rı­ca es­ki­si gibi ça­tı­da gö­rün­tü kir­li­li­ği oluş­mu­yor ve bakım ge­rek­tir­me­yen sis­tem­ler ile müş­te­ri­ler yal­nız­ca ta­sar­ruf­la­rı ile il­gi­le­ni­yor­lar” diyor.
Sis­te­mi ku­rar­ken firma se­çi­mi­ne dik­kat
Güneş ener­ji­si sis­tem­le­ri­nin 30-40 yıl ener­ji üret­me­ye uygun uzun ömür­lü sis­tem­ler ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ke­çe­ci­ler, dik­kat edil­me­si ge­re­ken nok­ta­la­rı şöyle sı­ra­lı­yor: “Güneş ener­ji­si sis­te­mi satın alır­ken ulus­la­ra­ra­sı ge­çer­li­li­ği olan ka­li­te ser­ti­fi­ka­la­rı talep edil­me­li. Ça­tı­da prob­lem çı­ka­ra­cak mer­di­ven altı ürün­ler değil ga­ran­ti­li, ser­vis­li ulu­sal mar­ka­la­rın ürün­le­ri ter­cih edil­me­li. Ay­rı­ca tü­ke­ti­ci ih­ti­ya­cı­nı net ola­rak bil­me­li ve ona göre güneş ener­ji­si ile sa­de­ce su ısıt­ma değil aynı za­man­da bir evi ısıt­ma­yı, so­ğut­ma­yı, ay­dın­lat­ma­yı pro­je­len­di­re­bi­lecek mü­hen­dis­lik ekibi olan fir­ma­lar­la gö­rüş­me­li ve satın alma ön­ce­si plan­la­dı­ğı güneş ener­ji­si sis­te­mi­nin si­mü­las­yo­nu­nu ve amor­ti sü­re­si he­sap­la­rı­nı net ola­rak gör­me­li.” 
2018.07.09 14:25:36

Yorum Yap