SON DAKİKA

logo

Alanya Hasta Yakınları Sosyal Tesisinin yapımı sürüyor

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Alan­ya’daki en önem­li sos­yal hiz­met ya­tı­rım­la­rın­dan biri olan Hasta Ya­kın­la­rı Sos­yal ve Kül­tü­rel Te­si­si’nin kaba in­şa­atı ta­mam­lan­dı.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Alan­ya’da hasta ve hasta ya­kın­la­rı­nın ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üzere ya­pı­mı­na baş­la­dı­ğı otel kon­fo­run­da­ki sos­yal te­si­sin in­şa­atın­da sona ge­li­ni­yor. Şehir dı­şın­dan Alan­ya’ya gelen veya ka­la­cak yeri ol­ma­yan hasta ya­kın­la­rı­nın üc­ret­siz ko­nak­la­ya­ca­ğı Hasta Ya­kın­la­rı Sos­yal ve Kül­tü­rel Te­si­si’nin kaba in­şa­atı ta­mam­lan­dı. 
Üc­ret­siz ko­nak­la­ma im­ka­nı
3 mil­yon li­ra­ya mal ola­cak 24 odalı, 50 yatak ka­pa­si­te­li tesis Alan­ya’nın önem­li bir ek­sik­li­ği­ni gi­de­recek. Oba Ma­hal­le­si’ndeki Ala­ad­din Key­ku­bat Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’nin ya­nı­na ya­pı­lan te­sis­te, şehir dı­şın­dan Alan­ya’ya gelen veya ka­la­cak yeri ol­ma­yan hasta ya­kın­la­rı üc­ret­siz ola­rak ko­nak­la­ya­cak. Hasta ya­kın­la­rı, has­ta­ne bah­çe­le­rin­de ve bank­lar­da ge­ce­le­mek­ten kur­tu­la­cak.
Otel kon­fo­run­da
Otel kon­fo­run­da­ki te­sis­te, her biri 30 met­re­ka­re olan 2 ki­şi­lik kon­for­lu oda­lar­da mut­fak nişi, banyo, 2 yatak, gar­dı­rop nişi, çek­yat ve bal­kon bu­lu­na­cak. 
Ay­rı­ca; re­sep­si­yon, lobi, idari bi­rim­ler, res­to­ran, jim­nas­tik sa­lo­nu ve her katta mes­cit ola­cak. Te­sis­te, açık oto­par­kı, ser­vis alan­la­rı, kent­sel park alanı ve gü­ven­li­ği ile hasta ya­kın­la­rı­nın ra­ha­tı için tüm do­na­nım yer alı­yor.
2018.07.09 14:20:14

Yorum Yap