SON DAKİKA

logo

Üçüncü ameliyatla sağlığına kavuştu

An­tal­ya’da ya­şa­yan 68 ya­şın­da­ki Osman Türk­bay­rak, bir yıl önce baş­la­yan karın ağ­rı­sı şi­ka­yet­le­ri ne­de­niy­le baş­vur­du­ğu has­ta­ne­de, pank­re­asın­da kitle ol­du­ğu­nu öğ­ren­di.

Ge­çir­di­ği iki ame­li­ya­ta rağ­men bu­lun­du­ğu yer ne­de­niy­le da­ma­ra ya­pı­şık halde olan tümör çı­ka­rı­la­ma­dı. Bu dö­nem­de on­ko­lo­jik te­da­vi­le­ri devam eden Türk­bay­rak, ümi­di­ni kay­bet­ti­ği sı­ra­da yo­lu­nun ke­siş­ti­ği, Me­mo­ri­al An­tal­ya Has­ta­ne­si Genel Cer­ra­hi Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Ali­han Gür­kan ve ekibi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ba­şa­rı­lı whipp­le ame­li­ya­tı son­ra­sı pank­re­asın­da­ki tü­mör­den kur­tul­du. 
Kitle da­ma­ra ya­pı­şık ol­du­ğu için ame­li­yat edi­le­me­di
Osman Türk­bay­rak ya­şa­dı­ğı karın ağ­rı­sı şi­ka­yet­le­ri ne­de­niy­le çe­şit­li mer­kez­le­re baş­vur­du. Mi­de­si­ne yö­ne­lik te­da­vi­ler uy­gu­lan­dı fakat ağ­rı­lar­da azal­ma ol­ma­dı. Ya­pı­lan tet­kik­ler so­nu­cun­da pank­re­asın­da 2,5 cm’e 4,5 cm bo­yu­tun­da bir kitle ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Zaman kay­be­dil­me­den whipp­le ame­li­ya­tı­na alın­dı. Ancak tümör, o böl­ge­yi bes­le­yen da­ma­ra ya­pı­şık ol­du­ğu için ame­li­yat ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di. Tü­mö­rün kü­çül­me­si için ke­mo­te­ra­pi te­da­vi­si gör­me­ye baş­la­dı ve 1,5 ay sonra te­da­vi­si ta­mam­lan­dı. 
Oğlu sa­ye­sin­de Prof. Gür­kan’a ulaş­tı
Türk­bay­rak, ke­mo­te­ra­pi te­da­vi­sin­den sonra tü­mö­rün damar üze­rin­den çe­kil­di­ği dü­şü­nü­le­rek tek­rar ame­li­ya­ta alın­dı ancak damar üze­rin­de­ki kıs­mın­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çı­kın­ca ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di. Bu kez de ke­mo­te­ra­pi ile bir­lik­te rad­yo­te­ra­pi gördü. 1,5 ay süren te­da­vi son­ra­sın­da ken­di­si­ne sa­de­ce kont­rol­le­re gi­de­ce­ği söy­len­di. Bu sı­ra­da oğlu ümi­di­ni kay­bet­me­miş­ti ve pank­re­as­ta­ki kit­le­nin alı­na­maz ol­du­ğu­nun söy­len­di­ği du­rum­lar­da bile ya­pı­lan ame­li­yat­la­rı araş­tır­dı. Bunun so­nu­cun­da da Prof. Dr. Ali­han Gür­kan’a ulaş­tı. 
Umudu sa­ye­sin­de üçün­cü ame­li­ya­tı kabul etti 
Türk­bay­rak’a, Prof. Dr. Ali­han Gür­kan ve ekibi ta­ra­fın­dan whipp­le ame­li­ya­tı uy­gu­lan­dı ve damar üze­rin­de­ki tümör de ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de alın­dı. Ame­li­yat son­ra­sı pank­re­asın­da­ki kit­le­den kur­tu­lan Türk­bay­rak, te­da­vi sü­re­ci­ni ve mut­lu­lu­ğu­nu şu söz­ler­le dile ge­tir­di: “Prof. Dr. Ali­han Gür­kan ho­ca­nın, bu tür zor ame­li­yat­la­rı yap­tı­ğı­nı öğ­ren­dik. Bazı du­rum­lar­da da­ma­rı çı­ka­rıp ye­ri­ne başka bir damar yer­leş­tir­di­ği­ni de bi­li­yor­duk. İki kez ame­li­yat ol­du­ğum için vü­cu­dum ol­duk­ça yıp­ran­mış­tı. Ancak so­nu­cun iyi ola­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek üçün­cü ame­li­ya­tı ol­ma­ya kara ver­dim. Şimdi ken­di­mi çok iyi his­se­di­yo­rum ve hocam ile eki­bi­ne son­suz te­şek­kür ede­rim.” 
Ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi son­ra­sın­da ame­li­yat müm­kün 
Ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ren Prof. Dr. Ali­han Gür­kan da da­ma­ra ya­pı­şık olan veya başka ne­den­ler­le ame­li­yat edi­le­me­yen pank­re­as tü­mör­le­rin­de, ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi­nin te­da­vi­ye önem­li bir kat­kı­sı­nın bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di ve Türk­bay­rak’ın ame­li­yat sü­re­ci hak­kın­da şu bil­gi­le­ri verdi: “Pank­re­as kan­se­ri olan pek çok hasta, ke­mo­te­ra­pi ile ame­li­yat edi­le­bi­lir du­ru­ma ge­li­yor. Ke­mo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi al­ma­dan önce ame­li­yat şansı ol­ma­yan veya bu ih­ti­ma­li zor olan has­ta­mız, ba­şa­rı­lı bir te­da­vi­nin ar­dın­dan cer­ra­hi şan­sı­nı ya­ka­la­dı. Özel­lik­le pank­re­as kan­se­ri gibi önem­li bir has­ta­lı­ğın cer­ra­hi­si­nin, bu ko­nu­da uz­man­laş­mış ekip­ler­ce de­ğer­len­di­ril­me­si ve damar üze­rin­de­ki tü­mör­le­rin çı­ka­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da tec­rü­be sa­hi­bi olun­ma­sı önem­li­dir. Bu has­ta­mız da kan­ser te­da­vi­si­nin bir ekip işi ol­du­ğu­nun en iyi ör­ne­ği­dir.”

2018.07.09 11:02:23

Yorum Yap