logo

TARSİM, 770 milyon TL ödeme yapacak

Kap­sa­mı ge­niş­le­ti­len İlçe Bazlı Ku­rak­lık Verim Si­gor­ta­sı’na olan il­gi­ artarken, bu branş­ta üre­ti­len po­li­çe ade­di 80 bini geç­ti.

TARSİM’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Dev­let Des­tek­li Tarım Si­gor­ta­la­rı
Sis­te­mi’nin yılın ilk ya­rı­sın­da bü­yü­me­si­ni sür­dür­dü­ğü, üre­ti­ci­le­rin  tarım si­gor­ta­sı­na olan il­gi­si­nin art­tı­ğı, de­ği­şen iklim şart­la­rı se­be­biy­le ya­şa­nan doğal afet­le­rin, Sis­tem’in güçlü ya­pı­sı­nın, bu alan­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len yeni uy­gu­la­ma­la­rın, üre­ti­ci­le­rin duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­tin ve Dev­let’in ta­rı­mın ge­li­şi­mi­ni teş­vik eden yak­la­şı­mı­nın bu ar­tış­ta et­ki­li ol­du­ğu be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, son yıl­lar­da kü­re­sel dü­zey­de ya­şa­nan doğal afet­le­rin yol aç­tı­ğı ha­sar­la­rın yı­kı­cı ni­te­lik­te ol­du­ğu­nun ve tüm dün­ya­yı ol­du­ğu kadar ül­ke­mi­zi de de­rin­den et­ki­le­di­ği­nin altı çi­zi­le­rek, artık si­gor­ta­sız ola­rak sür­dü­rü­len tarım fa­ali­yet­le­ri­nin bile bile lades ola­ca­ğı vur­gu­lan­dı ve şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Dev­let Des­tek­li Tarım Si­gor­ta­la­rı çer­çe­ve­sin­de her yıl yeni te­mi­nat­lar uy­gu­la­ma­ya alın­mak­ta, dev­le­tin üre­ti­ci­ye sağ­la­dı­ğı prim des­te­ği bazı branş­lar­da %67’ye ulaş­mak­ta, üre­ti­ci­le­re ödeme ko­lay­lık­la­rı sağ­lan­mak­ta ve bu doğ­rul­tu­da port­föy is­tik­rar­lı bir şe­kil­de bü­yü­mek­te­dir. 2018 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da, tüm tarım si­gor­ta­sı branş­la­rın­da si­gor­ta­la­nan var­lık be­de­li bir ön­ce­ki yılın aynı dö­ne­mi­ne göre %28 artış ile 28 mil­yar TL’ye, po­li­çe adedi 1.5 mil­yo­na, prim üre­ti­mi 1.6 mil­yar TL’ye, bü­yük­baş ve kü­çük­baş hay­van adedi %35 artış ile 1.6 mil­yo­na, Bit­ki­sel Ürün Si­gor­ta­la­rın­da si­gor­ta­lı alan 22 mil­yon de­ka­ra ulaş­mış­tır. 
Ay­rı­ca yeni yılda kap­sa­mı ge­niş­le­ti­len İlçe Bazlı Ku­rak­lık Verim Si­gor­ta­sı’na olan il­gi­nin art­tı­ğı ve bu branş­ta üre­ti­len po­li­çe ade­di­nin 80 bini geç­ti­ği gö­rül­mek­te­dir.
Tarım si­gor­ta­la­rı­nı ya­şa­nan ha­sar­lar an­la­mın­da de­ğer­len­di­ği­miz­de ise, geç­ti­ği­miz yıl­la­ra kı­yas­la Mayıs ayına kadar ciddi an­lam­da bir  hasar ile kar­şı­la­şıl­ma­dı­ğı dik­ka­ti çek­miş­tir. Bazı böl­ge­ler­de “don” ne­den­li ha­sar­lar ya­şan­sa da bun­lar bir ön­ce­ki yıla göre yı­kı­cı bo­yut­lar­da ve yay­gın bir şe­kil­de ger­çek­leş­me­miş­tir. 
Ancak Mayıs ayın­dan iti­ba­ren dolu, sel ve su bas­kı­nı ile fır­tı­na ne­den­li ha­sar­lar­da ar­tış­lar ol­du­ğu göz­lem­len­mek­te­dir. Bu yıl, tüm tarım si­gor­ta­sı branş­la­rın­da 257 bin ade­din üze­rin­de ihbar alın­mış­tır.  Alı­nan hasar ih­bar­la­rı­nı ta­ki­ben baş­la­yan ve tüm hı­zıy­la devam eden 
eks­per­tiz ça­lış­ma­la­rı­nın bir­ço­ğu­na, Bölge Mü­dür­lük­le­ri­miz de iş­ti­rak et­mek­te­dir.
Hasar dos­ya­la­rı ta­mam­la­nan üre­ti­ci­le­re Genel Şart­lar, Ta­ri­fe ve Ta­li­mat­lar çer­çe­ve­sin­de, 172 mil­yon TL ödeme ya­pıl­mış olup, ürün­le­rin po­li­çe bitiş ta­rih­le­ri doğ­rul­tu­sun­da önü­müz­de­ki gün­ler­de 770 mil­yon TL’nin üze­rin­de ödeme ya­pı­la­cak­tır.”

2018.07.11 10:28:02

Yorum Yap