SON DAKİKA

logo

Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Ma­nav­gat’ta ara­nan 1 şüp­he­li şahıs ya­ka­lan­dı, bir de­po­da yüklü mik­tar­da güm­rük ka­ça­ğı nar­gi­le tü­tü­nü ele ge­çi­ril­di.

Ma­nav­gat İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da; Ma­nav­gat il­çe­sin­de Ma­nav­gat Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Grup Amir­li­ği gö­rev­li­le­rin­ce Güm­rük Ka­ça­ğı tütün ve nar­gi­le satan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de, 09 Tem­muz günü saat 11.50 sı­ra­la­rın­da tes­pit edi­len bir iş­ye­ri de­po­sun­da ya­pı­lan ara­ma­da;
- (154) paket 500'er gram­lık (77) ki­log­ram TAPDK band­rol­lü nar­gi­le tü­tü­nü,
- (186) paket 1000'er gram­lık top­lam (186) ki­log­ram şef­faf po­şet­ler içe­ri­sin­de güm­rük ka­ça­ğı nar­gi­le tü­tü­nü ele ge­çi­ril­miş­tir.
Şüp­he­li (E.S.) isim­li şahıs hak­kın­da "5607 Sa­yı­lı Kanun'a Mu­ha­le­fet" su­çun­dan adli tah­ki­kat baş­la­tıl­mış­tır.
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA
Ma­nav­gat Asa­yiş Büro Amir­li­ği gö­rev­li­le­rin­ce ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de Di­yar­ba­kır Ağır ceza ila­mat ma­sa­sın­ca "Si­lah­lı Terör Ör­gü­tü­ne Üye Olmak" su­çun­dan (5 yıl 8 ay 22 gün) hapis ce­za­sı bu­lu­nan ve ara­nan (M.A.Y.) isim­li şahıs ya­ka­lan­mış, adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­la­na­rak Alan­ya Ce­za­evi­ne tes­lim edil­di.
2018.07.11 10:14:35

Yorum Yap