logo

Öncelik tarım ol­ma­lı

Tür­ki­ye Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği (TZOB) Genel Baş­ka­nı Şemsi Bay­rak­tar, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın yemin tö­re­niy­le res­men baş­la­yan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Hü­kü­met Sis­te­mi ve yeni ba­kan­la­rın ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.

    Bay­rak­tar, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’nin artık asıl gün­de­mi olan ta­rı­ma, sa­na­yi­ye, is­tih­da­ma, ih­ra­ca­ta, eği­ti­me, kal­kın­ma­ya yo­ğun­laş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Tür­ki­ye’nin imkân, po­tan­si­yel ve ka­bi­li­yet­le­riy­le, ye­tiş­miş insan gü­cüy­le, eko­no­mi­siy­le, st­ra­te­jik ko­nu­muy­la, güçlü or­du­suy­la, ye­ral­tı ve ye­rüs­tü zen­gin­lik­le­riy­le büyük bir ülke ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Bay­rak­tar, şun­la­rı kay­det­ti:
“Büyük bir ül­ke­yiz ama çe­şit­li ko­nu­lar­da çözüm bek­le­yen so­run­la­rı­mız da var. Bu so­run­la­rı ra­hat­lık­la çö­zecek im­kan­la­rı­mız da var. Bun­dan do­la­yı, Tür­ki­ye, artık, asıl gün­de­mi olan ta­rı­ma, sa­na­yi­ye, is­tih­da­ma, ih­ra­ca­ta, eği­ti­me, kal­kın­ma­ya yo­ğun­laş­ma­lı, ya­pı­sal so­run­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­ca­ğı re­form­lar­la çöz­me­li­dir.
Gıda ve tarım sa­de­ce ül­ke­mi­zin değil, tüm dün­ya­nın so­ru­nu­dur. Ül­ke­miz için de ön­ce­lik tarım ol­ma­lı­dır. Ta­rım­da ola­ğa­nüs­tü po­tan­si­ye­le sahip ül­ke­miz, bu po­tan­si­ye­li ha­re­ke­te ge­çi­re­bi­lir­se, sa­de­ce ül­ke­yi bes­le­mek­le kal­maz, için­de bu­lun­du­ğu böl­ge­nin gıda açı­ğı­nın büyük bö­lü­mü­nü ra­hat­lık­la ka­pa­ta­bi­lir. Ya­pı­sal so­run­la­rı­mı­zı çözer, ta­rı­mı daha fazla des­tek­ler­sek, tarım ve gıda ih­ra­ca­tı­mı­zı zor­lan­ma­dan 40-50 mil­yar do­la­ra çı­ka­ra­bi­lir, mil­yon­lar­ca in­sa­nı­mı­za yeni iş ola­nak­la­rı sağ­la­ya­bi­li­riz. Yeni dö­nem­de­ki re­form­lar bu amaca yö­ne­lik ola­rak plan­lan­ma­lı­dır. Sek­tö­rün bütün pay­daş­la­rı bu amaç doğ­rul­tu­sun­da omuz omuza ver­me­li ve gay­ret gös­ter­me­li­dir.”
2018.07.10 14:50:44

Yorum Yap