SON DAKİKA

logo

Sağ­lık Sen’den döner ser­ma­ye tep­ki­si

Sağ­lık Sen An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Sinan Ku­lu­öz­türk, sağ­lık hiz­me­ti­nin bir ekip işi ol­du­ğu­nu, döner ser­ma­ye payı ile dü­zen­le­me­nin yal­nız­ca bir mes­lek ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du.

    Sağ­lık­ta dö­nü­şüm prog­ra­mı ile sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın iş yükü nok­ta­sın­da mo­ti­vas­yon ve ve­rim­li­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la döner ser­ma­ye ek ödeme uy­gu­la­ma­sı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği­ni be­lir­ten Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met Ça­lı­şan­la­rı Sen­di­ka­sı( Sağ­lık Sen) An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Sinan Ku­lu­öz­türk, Kamu ve üni­ver­si­te has­ta­ne­le­rin­de görev alan he­kim­le­rin döner ser­ma­ye pay­la­rın­da ilk etap­ta 5 kat artış sağ­la­na­ca­ğı yö­nün­de­ki açık­la­ma­la­rın ken­di­le­ri­ni üz­dü­ğü­nü söy­le­di. 
Ku­lu­öz­türk, “Unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken en önem­li husus sağ­lık hiz­met­le­ri­nin bir ekip işi ol­du­ğu ger­çe­ği­dir. O ne­den­le başta döner ser­ma­ye baş­lı­ğı al­tın­da ve da­ha­sı diğer tüm alan­lar­da ya­pı­la­cak iyi­leş­tir­me­ler ve dü­zen­le­me­le­rin yal­nız­ca bir mes­lek ör­gü­tü­nü kap­sa­ma­sı­nın ifade edil­me­si kabul edi­le­mez” dedi.
‘İş mo­ti­vas­yo­nu bo­zul­du’
Sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nın en çok şi­ka­yet et­tik­le­ri ko­nu­lar ara­sın­da döner ser­ma­ye ada­let­siz­li­ği gel­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ku­lu­öz­türk, ada­let­siz döner ser­ma­ye uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le sağ­lık ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da iş mo­ti­vas­yo­nu­nun bo­zul­du­ğu­nu, bu an­lam­da döner ser­ma­ye yö­net­me­li­ği­nin mut­la­ka de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. 
Ku­lu­öz­türk söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Sağ­lık ala­nın­da gece gün­düz de­me­den he­kim­den hem­şi­re­ye, la­bo­rant­tan pa­ra­me­di­ğe, idari hiz­met­ler­de görev alan memur ar­ka­daş­la­rı­mız­dan hiz­met­li kad­ro­sun­da­ki tüm ça­lı­şan­la­rı­mız­la biz bir eki­biz. Do­la­yı­sıy­la sağ­lık ça­lı­şan­la­rı içe­ri­sin­de­ki yal­nız­ca bir mes­lek gru­bu­na iliş­kin po­zi­tif me­saj­lar içe­ren be­ya­nat­lar ver­mek ye­ter­li ola­maz.
“Aynı şe­kil­de diğer tüm branş­lar­da­ki ve kad­ro­lar­da­ki sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mız için on­la­rı da kap­sa­dı­ğı­na emin ol­du­ğu­muz, her­ke­si mo­ti­ve eden be­ya­nat­la­rın ve­ril­me­si son de­re­ce doğru bir yak­la­şım ola­cak­tır. He­kim­le­re yö­ne­lik vaat edi­len 3 katı 5 katı 10 katı gibi ya­pı­la­cak döner ser­ma­ye ar­tış­la­rı­nın henüz kay­na­ğı ko­nu­sun­da bile te­red­düt­ler söz ko­nu­suy­ken diğer sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­zın yıp­ran­ma payı ve ek öde­me­le­rin emek­li­li­ğe yan­sı­tıl­ma­sı gibi ko­nu­lar Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­dan ön­ce­lik­li ta­le­bi­miz­dir”

2018.07.10 14:34:25

Yorum Yap