SON DAKİKA

logo

Parklardaki kum havuzlarına dikkat

Park­lar­da­ki kum ha­vuz­la­rın­da tu­va­let­ten 2 bin kat fazla bak­te­ri ve man­tar var!

Bahar ve yaz ay­la­rın­da ço­cuk­lar­la en sık ya­pı­lan ve keyif alı­nan açık hava ak­ti­vi­te­le­rin­den biri on­lar­la parka git­mek­tir. Ancak bu do­ğay­la baş başa ge­çi­ri­len güzel an­la­rın kâ­bu­sa dö­nüş­me­me­si için ço­cuk­la­rı bek­le­yen teh­li­ke­le­re karşı ha­zır­lık­lı olmak ve ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­yı da ihmal et­me­mek ge­re­ki­yor. 
Çocuk Sağ­lı­ğı & Has­ta­lık­la­rı ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji­si Uz­ma­nı Prof. Dr. Taner Yavuz, çocuk park­la­rı ve pik­nik yer­le­rin­de ço­cuk­la­ra bu­la­şa­bi­lecek has­ta­lık­la­ra karşı önem­li tav­si­ye­ler­de bu­lu­nu­yor.
Yaz ve bahar ay­la­rı ço­cuk­lar­la park­la­rın, bah­çe­le­rin ve açık alan­la­rın ta­dı­nı çı­kar­ma za­ma­nı­dır. Ancak ço­cuk­la­rın hem do­ya­sı­ya oy­na­dı­ğı, sos­yal­leş­ti­ği ve do­ğa­nın key­fi­ni çı­kar­dı­ğı bu alan­lar önem­li sağ­lık so­run­la­rı­na da yol aça­bi­li­yor. 
Prof. Dr. Taner Yavuz, ço­cuk­la­rı bek­le­yen teh­li­ke­le­re karşı ha­zır­lık­lı olmak ve ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­yı ihmal et­me­mek ko­nu­sun­da ebe­veyn­le­ri uya­rı­yor. 
    Park­lar­da Kum Ha­vuz­la­rı­na Dik­kat
Prof. Dr. Taner Yavuz, ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra göre park­lar­da bu­lu­nan kum ha­vuz­la­rın­da tu­va­let­te­kin­den 2000 kat daha fazla bak­te­ri ve man­tar tes­pit edil­di­ği­ne dik­kat çe­ki­yor. Kum ha­vuz­la­rı­nın aynı za­man­da hay­van­la­rın da tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı gi­der­di­ği yer­ler ol­du­ğu­nu be­lir­ten Prof. Dr. Yavuz, hay­van­la­rın dış­kı­la­rın­dan bar­sak pa­ra­zit­le­ri­nin yanı sıra kist hi­da­tik, tok­so­ca­ra gibi ço­cuk­la­rın ha­ya­ti or­gan­la­rı­na zarar ve­re­bi­len pa­ra­zit­le­rin bu­laş­ma riski ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. 
Çocuk oyun alan­la­rı­na kedi köpek gi­ri­şi­nin en­gel­len­me­si, evcil hay­van­la­rın dü­zen­li ve­te­ri­ner kont­rol­le­ri ile pa­ra­zit­ler­den arın­dı­rıl­ma­sı, hay­van sa­hip­le­ri­nin dış­kı­la­rı­nı top­la­ma­sı yö­nün­de bi­lin­cin ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve kum ha­vuz­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­ma­sı hay­van­lar­dan pa­ra­zit bu­laş­ma­sı­nın ön­len­me­sin­de ilk ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ön­lem­ler ola­rak öne çı­kı­yor. Çocuk has­ta­lık­la­rı­nın oluş­ma­ma­sı için ço­cuk­la­rı park­ta­ki kum­lar­dan uzak tut­mak, on­la­rı ya­kın­dan iz­le­ye­rek el­le­ri­ni ağız­la­rı­na gö­tür­me­si­ni en­gel­le­mek ve park son­ra­sı ilk fır­sat­ta el­le­ri­ni yı­ka­mak da alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler ara­sın­da yer alı­yor.
Sa­lın­cak ve Kay­dı­rak­tan Sonra Eller Yı­kan­ma­lı
Çocuk has­ta­lık­la­rı­na yol açan diğer bir etken de park­lar­da­ki oyun araç­la­rın­da bu­lu­nan mik­rop­lar. Yoğun mik­rop bu­lu­nan bu alet­ler­le ço­cu­ğun te­ma­sı ve elini ağ­zı­na gö­tür­me­si so­nu­cu bak­te­ri ve amip­ler­le is­hal­li has­ta­lı­ğa ya­ka­la­na­bi­li­yor. Ço­cuk­la­rın cil­din­de sıy­rık ya da yara bu­lun­ma­sı du­ru­mun­da sa­lın­cak ya da kay­dı­rak gibi alet­ler­den uçuk mik­ro­bu gibi vi­rüs­ler, sta­fi­lo­kok gibi bak­te­ri­le­rin bu­laş­ma riski de söz ko­nu­su. Prof. Dr. Yavuz, ya­ra­nın iyi­leş­me­si­ni bek­le­me­yi ya da parka git­me­den açık ya­ra­ya yara bandı ya­pış­tı­rıl­ma­sı­nı öne­ri­yor. 
Pik­nik Alan­la­rın­da Bek­le­yen Teh­li­ke: Kene
Yaz ay­la­rın­da özel­lik­le hafta son­la­rı­nın se­vi­len ak­ti­vi­te­le­rin­den pik­nik­te de kene, önem­li bir teh­li­ke. Kene ısır­ma­sın­da asıl önem­li sorun ise bu­laş­tır­dık­la­rı vi­rüs­le ölüm­cül ola­bi­len Kırım Kongo Ka­na­ma­lı Ate­şi­ne ya da bak­te­ri­le­rin Lyme has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma riski. Ke­ney­le te­ma­sı ön­le­mek için uzun ça­lı­lar­dan ve yap­rak­la­rın bol ol­du­ğu alan­lar­dan uzak­ta bir alan­da pik­nik ya­pıl­ma­sı, ot­la­rın sey­rek ol­du­ğu yer­ler­den yü­rü­mek ve kene ko­vu­cu­lar kul­lan­mak alı­na­cak ilk ön­lem­ler ara­sın­da yer alı­yor. Ke­ne­yi hemen fark ede­bil­mek adına açık renk­li ve uzun kollu kı­ya­fet­ler gi­yil­me­si­ni ve ço­rap­la­rın pan­to­lon pa­ça­sı­nın üze­ri­ne çe­kil­me­si­ni öne­ren Prof. Dr. Yavuz, pik­nik dö­nü­şü de ço­cuk­la­rın vü­cu­dun­da mut­la­ka özel­lik­le ense saç çiz­gi­le­ri, kol­tuk altı ve kasık böl­ge­le­rin­de küçük ben gö­rü­nü­mün­de­ki kene ara­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nı tav­si­ye edi­yor. 
Kene tes­pit edil­di­ğin­de en kısa sü­re­de çı­ka­rıl­ma­sı da has­ta­lık bu­laş­tır­ma ris­ki­ni azal­tı­yor. Bunun için, bir cım­bız­la ke­ne­nin de­ri­ye en yakın ye­rin­den sıkı tu­tu­la­rak ker­pe­ten­le çivi söker gibi sağa sola ha­re­ket et­ti­ri­le­rek çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Isı­rık böl­ge­si­nin sa­bun­la yı­ka­nıp iyot­lu an­ti­sep­tik­le te­miz­len­me­si de ihmal edil­me­me­si ge­re­ken ön­lem­ler­den biri. 
2018.07.10 12:13:40

Yorum Yap