SON DAKİKA

logo

Havuz Kim­ya­sal­la­rı Göz­le­re Ciddi Za­rar­lar Ve­ri­yor

Yaz ay­la­rın­da ko­run­mak için alı­na­cak ön­lem­ler de­nin­ce akla ilk ola­rak cilt sağ­lı­ğı ge­li­yor. Ancak göz sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak da en az cilt sağ­lı­ğı kadar önem ta­şı­yor. Havuz kim­ya­sal­la­rı gibi dış et­ken­ler göz sağ­lı­ğı­nı teh­dit eder­ken, kör­lü­ğe kadar giden büyük prob­lem­le­re de yol aça­bi­li­yor.

Özel­lik­le yaz ay­la­rın­da lens kul­la­nan ve daha ön­ce­sin­de göz ame­li­ya­tı olan ki­şi­le­rin ge­rek­li ön­lem­le­ri mut­la­ka al­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Dün­ya­göz An­tal­ya'dan Yrd. Doç. Dr. Özgür İlhan, “Vü­cu­du­mu­zun en has­sas or­gan­la­rın­dan biri olan göz­le­ri­miz, yaz ay­la­rın­da gerek yer­yü­zü­ne daha dik düşen güneş ışın­la­rı gerek ha­vuz­la­rın te­miz­len­me­si için kul­la­nı­lan klor ve maden tuzu gibi kim­ya­sal mad­de­ler ta­ra­fın­dan teh­dit al­tın­da ka­lı­yor. Göz­le­rin ko­run­ma­sı için alı­na­cak be­lir­li ön­lem­ler ile bu risk­le­ri en aza in­dir­mek ise müm­kün ola­bi­lir” diyor.
İster deniz ister ha­vuz­da olsun, yü­zer­ken göz­le­rin su ile di­rekt te­ma­sı­nın en­fek­si­yon ris­ki­ni art­tır­dı­ğı­nı be­lir­ten Yrd. Doç. Dr. Özgür İlhan, “Göz­le­ri­mi­zin en dış yü­ze­yin­de­ki kor­nea ta­ba­ka­sı, ha­vuz­la­rın te­miz­li­ği için kul­la­nı­lan klor ve maden tuzu gibi mad­de­ler ta­ra­fın­dan ciddi zarar gö­re­bi­lir. Klor, göz yü­ze­yi­nin ku­ru­ma­sı­na, göz­le­rin bak­te­ri ve mik­rop­lar ta­ra­fın­dan en­fek­te olmak için uygun bir hale gel­me­si­ne yol açar. Fark­lı in­san­la­rın gir­di­ği ha­vuz­lar­da bu­lu­nan bak­te­ri ve mik­rop­lar ise, en­fek­si­yo­na uygun hale gelen göz­ler­de görme kay­bı­na va­ra­bi­lecek prob­lem­ler oluş­ma­sı­na yol aça­bi­lir. Göz­ler­de olu­şan en­fek­si­yon­lar, kı­za­rık­lık, ra­hat­sız­lık hissi, ka­şın­ma ve dış ta­ba­ka­dar yır­tıl­ma­ya sebep olan kim­ya­sal kon­jonk­ti­vi­te yol aça­bi­lir. Göz­le­rin bu za­rar­lı kim­ya­sal­lar­dan ko­run­ma­sı ve göz ile te­ma­sı en aza in­dir­mek için en kesin çözüm deniz göz­lü­ğü kul­la­nıl­ma­sı­dır. Ay­rı­ca yüz­me­den hemen sonra göz­le­rin temiz su ve göz so­lüs­yon­la­rı ile te­miz­len­me­si de risk fak­tör­le­ri­ni or­ta­dan kal­dır­ma­ya yar­dım­cı ola­cak­tır” şek­lin­de ko­nu­şu­yor.
Lens kul­lan­mak en­fek­si­yon ris­ki­ni art­tı­rı­yor
Özel­lik­le görme ku­sur­la­rı olan has­ta­la­rın lens­le­ri­ni ta­ka­rak ha­vuz­la­ra gir­me­yi ter­cih ede­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Yrd. Doç. Dr. İlhan, “Deniz ve ha­vuz­lar­da lens kul­la­nı­mı, ciddi prob­lem­ler oluş­ma­sı­na sebep ola­bi­lir. Ha­vuz­lar­da­ki kim­ya­sal mad­de­ler ve de­niz­ler­de­ki ci­sim­ler bu lens­le­rin üze­ri­ne ya­pı­şa­rak en­fek­si­yon olu­şu­mu için uygun bir ortam oluş­tu­rur. Görme kay­bı­na kadar va­ra­bi­lecek kor­nea ül­se­ri gibi so­nuç­la­ra yol aça­bi­len bu du­ru­ma karşı, lens­le­rin yüzme son­ra­sın­da et­raf­lı­ca te­miz­len­me­si ve de­zen­fek­te edil­me­si ge­re­ki­yor. Tek kul­la­nım­lık lens­ler ile bu prob­le­min önüne ge­çi­le­bi­lir” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nı­yor.
Göz ame­li­ya­tı olan ki­şi­ler mut­la­ka deniz göz­lü­ğü kul­lan­ma­lı
Yaz ay­la­rın­da, özel­lik­le okul­la­rın da tatil ol­ma­sı se­be­biy­le göz ame­li­yat­la­rı­nın daha sık ger­çek­leş­ti­ği­ni söy­le­yen Yrd. Doç. Dr. İlhan, “Yaz ay­la­rın­da göz­le­re ya­pı­la­cak ame­li­yat­lar son­ra­sın­da da dik­kat edil­me­si ge­re­ken önem­li nok­ta­lar var. Artık gü­nü­müz­de­ki göz ame­li­yat­la­rı es­ki­ye oran­la çok daha az ra­hat­sız­lık ver­me­si­ne ve kısa sü­re­li iyi­leş­me sü­re­le­ri­ne sahip ol­ma­sı­na rağ­men, dış et­ken­ler se­be­biy­le olu­şa­bi­lecek risk fak­tör­le­ri öne­mi­ni ko­ru­yor. Özel­lik­le ame­li­yat son­ra­sın­da­ki ilk 6 haf­ta­lık dö­nem­de, göz­le­rin ko­run­ma­sı için ek ön­lem­ler alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Özel­lik­le ame­li­yat son­ra­sın­da­ki sü­reç­te yüz­me­ye giden has­ta­la­rın, ke­sin­lik­le deniz göz­lü­ğü kul­lan­ma­lı. Tabi ki ame­li­ya­tın ar­dın­dan yüz­me­den önce, göz he­ki­mi­nin ona­yı­nın da alın­ma­sı ge­re­ki­yor. Ancak bu ön­lem­le­ri ala­rak, yaz ay­la­rın­da göz­le­ri havuz ve de­niz­le­rin oluş­tu­ra­ca­ğı risk­ler en aza in­di­ri­le­bi­lir” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­lı­yor.


2018.07.10 10:31:41

Yorum Yap