SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@myantalya.netAntalyaspor İstemedi

Ka­za­na­bi­lir­miy­dik ! Evet.
Hem de Er­zu­rums­por’u eli­mi­zi ko­lu­mu­zu sal­la­ya­rak ye­ne­bi­lir­dik.
Rakip şim­di­ye kadar An­tal­ya’ya gel­miş en zayıf ta­kım­dı.
An­tal­yas­por’da son 2 haf­ta­yı ga­li­bi­yet­le geçen, ligin üst sı­ra­la­rın­da yer alan bir takım idi.
Ama ev­de­ki hesap çar­şı­ya uy­mu­yor.
Uy­ma­dı.
Ka­zan­mak için is­te­mek lazım. Ka­zan­mak için daha fazla mü­ca­de­le etmek lazım. Ka­zan­mak için ra­kip­ten daha iyi oy­na­mak lazım.
An­tal­yas­por oyu­nun baş­la­rın­da, hatta bul­du­ğu gole kadar bunu yaptı.
Golü atan An­tal­yas­por maçın bit­ti­ği­ni, uzat­ma da­ki­ka­la­rı­nın oy­nan­dı­ğı­nı dü­şün­me­ye baş­la­mış olsa gerek ki, rö­lan­ti­ye aldı, geri vi­te­se taktı, kendi sa­ha­sı­na gö­mü­len ra­ki­bi­nin üs­tü­ne git­mek, sağlı sollu atak­lar­la bu­nalt­mak ye­ri­ne kendi sa­ha­sın­da top çe­vi­re­rek, ra­ki­bi­nin üze­ri­ne gel­me­si­ni is­te­di.
Ol­ma­dı.
Çünkü, rakip maçın çok büyük bir bö­lü­mü­nü 5 ki­şi­lik sa­vun­ma hattı ile oy­na­dı. 5 kişi ile sa­vun­ma yaptı. He­de­fi el­bet­te ön­ce­lik­le mağ­lup ol­ma­mak­tı. Hiç puan ala­ma­ma­mak ye­ri­ne bir puan onlar için kö­tü­nün iyi­siy­di.
Onlar is­te­dik­le­ri­ne ulaş­tı­lar.
An­tal­yas­por ulaş­ma­dı.
Özel­lik­le maçın ikin­ci ya­rı­sı sı­kı­cı, bık­tı­rı­cı, usan­dı­rı­cı idi.
Maç bitse de git­sek de­di­ği­miz, kim­se­nin zevk al­ma­dı­ğı, kim­se­nin maçı iz­le­mek is­te­me­di­ği da­ki­ka­lar­dı.
Bir ara se­zo­nun son maçı mı acaba, ben yan­lış mı ha­tır­lı­yo­rum diye dü­şün­düm. Se­zo­nun son bir iki haf­ta­sın­da sı­kın­tı­sı ol­ma­yan ta­kım­lar sa­ha­ya fut­bol oy­na­mak­tan çok zo­ra­ki gö­rev­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek için sa­ha­ya çı­kar­lar. An­tal­yas­por için­de her­hal­de se­zo­nun son maçı ola­rak dü­şün­dü. Hakem maçı bi­tir­se de evi­mi­ze gidip din­len­sek diye dü­şün­dü­ler.
Bir ta­kı­mın orta sa­ha­sı­nın bir fut­bol­cu­ya bu kadar ba­ğım­lı ol­ma­sı­nı an­la­mak müm­kün değil. Hakan Öz­mert’in ol­ma­ma­sı An­tal­yas­por’un ne­re­dey­se tüm diş­li­le­ri­ni boz­muş.
Tempo yapan, tempo art­tı­ra­cak, orta sa­ha­yı ha­re­ket­len­di­recek fut­bol­cu ek­sik­li­ği­ni ya­şa­dı kır­mı­zı - be­yaz­lı­lar. Evet Fredy iyi idi. Çok de­ne­di ama ol­ma­dı. Ama, Hakan’ın yeri fark­lı.
Bu arada An­tal­yas­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Kork­maz genç­le­ri unut­tu. Sezon ba­şın­da oy­na­dı­ğı her maç son­ra­sın­da ken­di­si­ni ge­liş­ti­ren Do­ğu­kan kesik yiyor. Bir tane ke­nar­dan genç oyun­cu oyuna dahil ol­mu­yor.
En haz­me­di­ğim ise henüz hiç bir resmi maçta forma giy­me­yen Tarık’ın yedek ku­lü­be­sin­de otu­ra­rak prim al­ma­sı.
Kork­maz’da kla­sik tek­nik di­rek­tör an­la­yı­şı­na bü­rün­dü. Sezon ba­şın­da­ki zo­run­la­rı nasıl aş­tı­ğı­nı unut­muş. Kla­sik Türk ant­re­nö­rü olmuş.

Ferudun Özgünsür

Gazeteci

Yorum Yap