SON DAKİKA

logo


Ferudun Özgünsür
ferudun@myantalya.netAlanyaspor'un acısı büyük

Alan­yas­por’lu fut­bol­cu­la­rın ka­za­da ya­ra­lan­ma­sı ve bi­ri­si­nin de ya­şa­mı­nı kay­bet­me­si çok üzücü.
Saçma sapan bir tra­fik ka­za­sı. En önem­li­si de Alan­ya’ya 5 km kala ka­za­nın ya­şan­ma­sı.
Alan­yas­por yasta. Çok daha üzücü de ola­bi­lir­di. Diğer fut­bol­cu­lar­da ya­şam­la­rı­nı kay­be­de­bi­lir­di. Sa­kat­ta ka­la­bi­lir­ler­di.
Şimdi eleş­ti­ri yap­mak abes ge­le­bi­lir.
Acı var­ken eleş­ti­ri olmaz de­ne­bi­lir.
Ama, bu işte bir yan­lış­lık var.
Lig bit­me­di­ği­ne, se­zo­nun son maçı ol­ma­dı­ğı­na, lige ara ve­ril­me­di­ği­ne göre, Alan­yas­por’un takım ola­rak git­ti­ği Kay­se­ri dep­las­ma­nın­dan yine takım ola­rak geri dö­ne­ce­ği­ne göre fut­bol­cu­la­rın niye ken­di­le­ri­nin özel araç­la dön­mek is­te­di­ği­ni an­la­mak çok zor.
So­nuç­ta, Alan­yas­por Alan­ya’ya ak­tar­ma­lı uçak­la geri dö­ne­cek­ti. Zan­ne­di­yo­rum fut­bol­cu­lar 5-6 sa­at­te geri dö­ne­riz diye dü­şün­dü­ler.
Ama ka­de­re, alın ya­zı­sı­na mü­da­ha­le edi­le­mez. 
Bize baş­sağ­lı­ğı di­le­mek­ten başka bir şey düş­mü­yor.
Bunun diğer ta­kım­la­ra da ders ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.
Zaman zaman fut­bol­da bu tür üzücü ka­za­lar ya­şa­nı­yor. 
Sam­suns­por’da ben­zer bir kaza ya­şa­mış­tı.
Süper Lig ekip­le­rin­de, hatta 1. Lig ekip­le­rin­de bu tür ka­za­la­rın ya­şan­ma riski azal­dı.
Ama alt lig­ler­de devam edi­yor. Çünkü, bu lig­ler­de oy­na­yan ta­kım­lar dep­las­man maç­la­rı­na oto­büs­le gidip gel­mek zo­run­da­lar. Al­ter­na­tif­le­ri var pa­ra­la­rı yok.
Buna çözüm bu­lun­ma­lı.
Alan­yas­por’da ya­şa­nan kazan şans­sız­lık.
Ama diğer lig­ler­de­ki ta­kım­lar için aynı şey­le­ti söy­le­ye­me­yiz. TFF 3. Lig’e dahil olmak üzere tüm ta­kım­la­rın dep­las­man yol­cu­luk­la­rı­nın fi­nans­ma­nı­nı sağ­la­ma­lı.
Süper Lig ve 1. lig’i kap­sam dı­şın­da bı­ra­ka­bi­lir­ler. Ama diğer lig­le­ri dı­şa­rı­da tu­ta­maz­lar. Belli me­sa­fe­ler ko­ya­rak dep­las­man yol­cuk­la­rı­nın uçak­la ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­lı­dır­lar.
Ma­li­yet ola­cak­tır. Bütçe açığı ola­bi­le­cek­tir. Ama, sezon ba­şın­dan, hatta sezon plan­la­ma­sın­da uçak fir­ma­la­rı ile gö­rü­şül­me­si ve ücret ko­nu­sun­da an­la­şıl­ma­sı so­run­la­rın çö­zül­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır.


Antalyaspor İstemedi.

Ferudun Özgünsür

Gazeteci

Yorum Yap