SON DAKİKA

logo


Erkin Özgünsür
eozgunsur@gmail.comDevlet tasarruf yapmıyor, örnek Antalya-Burdur karayolu üzerindeki araç üstgeçitleri

Ata­la­rı­mız bo­şu­na de­me­miş­ler, “aya­ğı­nı yor­ga­nı­na göre uzat” diye. Yani, yap­tı­ğın har­ca­ma­nı ge­li­ri­ne göre yap, israf etme de­miş­ler.
El­bet­te sa­de­ce ki­şi­le­re, ki­şi­le­rin oluş­tur­du­ğu aile­le­re değil, dev­le­ti yö­ne­ten­le­re de söy­le­miş­ler bu sözü.
Tür­ki­ye ger­çek­ten de zor ve sı­kın­tı­lı bir sü­reç­ten ge­çi­yor. Dış güç­ler bir kez daha dev­re­de. Bir yan­dan Tür­ki­ye’nin de bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya­yı ka­rış­tır­mak is­ti­yor­lar, diğer yan­dan Tür­ki­ye’yi. İslam dün­ya­sı­na ba­kı­yo­rum ve bir kez daha Tür­ki­ye’nin daha da büyük, daha da güçlü ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­lı­yo­rum. 
Daha büyük, daha güçlü Tür­ki­ye’nin yolu el­bet­te ta­sar­ruf­tan ge­çi­yor. Dev­let har­ca­ma­sın­da ta­sar­ruf­lu olmak zo­run­da. Ya­pa­ca­ğı ya­tı­rım­da kılı kırk yar­ma­lı. 
Dev­le­tin ye­te­rin­ce ta­sar­ruf yap­ma­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum. Size bir örnek ve­re­yim mi, ? 
An­tal­ya-Bur­dur ka­ra­yo­lu üze­rin­den Dö­şe­me­al­tı il­çe­si­ne 7-8 giriş/çıkış mev­cut­tur. Şim­di­lik 6 giriş/çıkış nok­ta­sı­na An­tal­ya- Bur­dur ka­ra­yo­lu üze­rin­de araç üst­ge­çit­le­ri ya­pıl­mak­ta. Muh­te­me­len de­va­mı da ge­lecek. An­tal­ya is­ti­ka­me­tin­den gelen araç­lar ışık­lar­da bek­le­me­den Bur­dur yö­nü­ne, Bur­dur yö­nün­den ge­len­ler ise An­tal­ya is­ti­ka­me­ti­ne devam ede­bi­le­cek­ler.
Bu ya­tı­rı­ma karşı de­ği­lim. Ama şim­di­lik 6 olan ver daha da art­ma­sı muh­te­mel araç üst­ge­çit sa­yı­sı­nı çok fazla bu­lu­yo­rum. 2 ya da 3 araç üst­ge­çi­di ye­ter­li iken 6 adet ya­pıl­ma­sı el­bet­te işi yapan mü­te­ah­hit fir­ma­ya ya­rı­yor.. 
Kaldı ki, şe­hi­ri­çin­de Ka­ra­yol­la­rı so­rum­lu­lu­ğun­da bu­lu­nan bul­var­lar­da bu tür ya­tı­rım­la­ra daha fazla ih­ti­yaç var­ken, araç kuy­ruk­la­rı her geçen gün daha da uzar­ken, ben­zin sar­fi­ya­tı daha da ar­tar­ken An­tal­ya-Bur­dur ka­ra­yo­lu üze­rin Dö­şe­me­al­tı gi­riş-çı­kış­la­rı­na ya­pı­lan ya­tı­rım bana göre boşa git­miş bir ya­tı­rım­dır.

Duraklama dönemi yaşanıyor.

Elmalı ve Lavanta.

Bıktırdınız Türk Telekom !.

DT 18, DC 15 ve DC 15 A.

Türel'de kazanıyor.

Dualarımız sizinle.

Elmalı'ya Bugün Ulaşamadık.

Menderes Türel'in kişiliği bu.

Bana göre terör örgütü !.

25 Ekim'de ATSO.

Kurs hocası bunu yaparsa !.

Kimden, neyden çekiniliyor ?.

Teşekkür Ettiklerim.

Böyle Rektöre Can Kurban !.

Asım Tan ; liste falan istemedim.

Asım Tan ; liste falan istemedim.

Ne yazmışım, hatırlayalım!.

"Çakma" Yörük Göçü.

Türel'in hazır cevaplılığı.

İlçelerde Toplu Ulaşım.

Biraderim Adlıhan Dere.

Bahar'a Katılıyorum.

EXPO'nun yanlışı.

Bir adam düşünün.

Muratpaşa'da Neyi Fark Ettim ?.

Ağlamayı Bırakın !.

İşte Kepez, İşte Tütüncü.

Muratpaşa Belediyesi Gazetesi.

Yaşam Hastaneleri üzerine.

Ne bitmez 1 dakikaymış !.

Kepez'in askıda elbise projesi.

AVM'lerden daha büyük tehlike.

Türel'e Davet.

Bize takan parti.

Toplu Ulaşım ve Tramvay.

İsim Babası Türel'miş.

Rahat ve Huzur mu BATIYOR ?.

Erkin Özgünsür

Akdeniz Güncel Gazetesi Sahibi

Yorum Yap