SON DAKİKA

logo


Erkin Özgünsür
eozgunsur@gmail.comMuratpaşa'nın açıklamasına katılıyorum

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ge­ri­de bırak­tı­ğı­mız Per­şem­be günü “Ka­mu­oyu­nu­nun Dik­ka­ti­ne” baş­lı­ğıy­la ya­zı­lı bir açık­la­ma yaptı. 
Açık­la­ma­da kı­sa­ca, Kom­şu­la­rı­mı­zın gerek araç­la, ge­rek­se de yaya ola­rak gü­ven­li ve rahat ula­şı­mı için Mu­rat­pa­şa sı­nır­la­rı için­de­ki yol ve kal­dı­rım­la­rın ye­ni­len­me­si­ni pro­je­len­dir­dik.
Mu­rat­pa­şa’mızda; yol­lar­da as­falt yama dö­ne­mi­ni de ka­pat­tık. Bu amaç­la: as­falt plen­ti­mi­zi kur­duk, alt­ya­pı ve do­ğal­gaz ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nan ma­hal­le­le­ri­mi­zin, so­rum­lu­luk ala­nımız­da­ki tüm cadde ve so­kak­la­rı­nı prog­ram da­hi­lin­de sıcak as­falt­la kap­lı­yor, kal­dı­rım­la­rı­nı
dü­zen­li­yo­ruz.
Sa­de­ce 2017 yı­lın­da top­lam 88 ki­lo­met­re yolu sıcak as­falt­la kap­la­dık. Kamu ma­lı­nı ko­ru­mak ve yol­la­rın sü­rek­li ka­zıl­ma­sı­nın önüne geç­mek için ne­re­de, ne zaman as­falt­la­ma ça­lış­ma­sı ya­pa­ca­ğımız bil­gi­si­ni il­gi­li ku­rum­lar­la sü­rek­li pay­laş­tık.
Ku­rum­lar­la ile­ti­şim ve ko­or­di­nas­yon ça­ba­la­rı­mız kısmi kar­şı­lık bulsa da, or­ta­ya çıkan tablo, bu du­ru­mun ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di.
Zira: as­falt­la­ma­sı­nı ta­mam­la­dı­ğı­mız; De­mir­ci­ka­ra, Mel­tem, Meydan­ka­va­ğı, Yıl­dız ve Zer­da­li­lik Ma­hal­le­ri­miz­de­ki yol­lar ciddi oran­da, Ba­yın­dır, Çay­ba­şı, Çağ­la­yan, De­mir­ci­ka­ra, Fener, Mel­tem, Mey­dan­ka­va­ğı, So­ğuk­su, Şi­rin­ya­lı, Var­lık, Ye­şil­bah­çe ve Yıl­dız Ma­hal­le­le­ri­miz­de­ki 78 cadde ve sokak kısmi ola­rak tah­rip edil­di.
Top­lam 13 ki­lo­met­re yol ya ciddi ya da kısmi tah­ri­ba­ta uğ­ra­dı.
Kom­şu­la­rı­mı­zın ver­gi­le­ri belli oran­da heba oldu, yol­la­rı­mız so­kak­la­rı­mız, do­la­yı­sıy­la in­san­la­rı­mız hır­pa­lan­dı.”
Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si; “Kasıt ara­mı­yo­ruz” diye devam et­ti­ği açık­lama­sın­da, bu tahri­ba­ta yol açan ku­rum­la­rı da açık­la­dı.
“Ancak, bütün ku­rum­la­rı; özel­lik­le ASAT, CLK, SU­PE­RONLİNE ve ENER­YA gibi kurum ve ku­ru­luş­la­rı, ça­lış­ma­la­rı­nı çok daha dik­kat­li yap­ma­ya ve kamu ya­ra­rı­na ti­tiz­lik gös­te­rir şe­kil­de dav­ran­ma­ya davet edi­yo­ruz” diye son­la­nan açık­la­ma­ya ka­tıl­ma­mak müm­kün değil.
Bir örnek ben­den...
Dö­şe­me­al­tı il­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de Ener­ya’nın do­ğal­gaz ça­lış­ma­sı vardı. İlçede Ener­ya’nın ça­lış­ma­la­rı devam edi­yor mu bil­mi­yo­rum ama me­se­la Ye­şil­ba­yır Ma­hal­le­si Şehit Er Tev­fik Ce­be­ci Stadı'nın bulun­du­ğu cadde üze­rin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da ka­zı­lan cadde as­faltlan­dı. O kadar kötü bir as­falt ki.
Bu arada genç­lik mer­ke­zi in­şa­atı için ka­zı­lan ancak as­falt­lan­ma­yan
bölüm sü­rat­le as­falt­lan­ma­lı, bir uya­rı­cı levha ol­ma­dı­ğı için sü­rü­cü­ler ta­ra­fın­dan far­ke­dil­me­mek­te­dir.

Duraklama dönemi yaşanıyor.

Elmalı ve Lavanta.

Bıktırdınız Türk Telekom !.

DT 18, DC 15 ve DC 15 A.

Türel'de kazanıyor.

Dualarımız sizinle.

Elmalı'ya Bugün Ulaşamadık.

Menderes Türel'in kişiliği bu.

Bana göre terör örgütü !.

25 Ekim'de ATSO.

Kurs hocası bunu yaparsa !.

Kimden, neyden çekiniliyor ?.

Teşekkür Ettiklerim.

Böyle Rektöre Can Kurban !.

Asım Tan ; liste falan istemedim.

Asım Tan ; liste falan istemedim.

Ne yazmışım, hatırlayalım!.

"Çakma" Yörük Göçü.

Türel'in hazır cevaplılığı.

İlçelerde Toplu Ulaşım.

Biraderim Adlıhan Dere.

Bahar'a Katılıyorum.

EXPO'nun yanlışı.

Bir adam düşünün.

Muratpaşa'da Neyi Fark Ettim ?.

Ağlamayı Bırakın !.

İşte Kepez, İşte Tütüncü.

Muratpaşa Belediyesi Gazetesi.

Yaşam Hastaneleri üzerine.

Ne bitmez 1 dakikaymış !.

Kepez'in askıda elbise projesi.

AVM'lerden daha büyük tehlike.

Türel'e Davet.

Bize takan parti.

Toplu Ulaşım ve Tramvay.

İsim Babası Türel'miş.

Rahat ve Huzur mu BATIYOR ?.

Erkin Özgünsür

Akdeniz Güncel Gazetesi Sahibi

Yorum Yap