SON DAKİKA

logo

Antalya'da 1 milyon 43 bin araç var

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 1 milyon 43 bin 576, Isparta'da 174 bin 370, Burdur'da 134 bin 551 oldu.

    Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu. 
Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 1 milyon 43 bin 576, Isparta'da 174 bin 370, Burdur'da 134 bin 551 oldu.
Ha­zi­ran ayı sonu iti­ba­rıy­la tra­fi­ğe ka­yıt­lı top­lam 22 mil­yon 679 bin 584 adet ta­şı­tın %54,3’ünü oto­mo­bil, %16,4’ünü kam­yo­net, %13,9'unu mo­to­sik­let, %8,2’sini trak­tör, %3,8’ini kam­yon, %2,1’ini mi­ni­büs, %1’ini oto­büs, %0,3’ünü ise özel amaç­lı ta­şıt­lar oluş­tur­du.
Ha­zi­ran ayın­da 64 bin 341 adet ta­şı­tın tra­fi­ğe kaydı ya­pıl­dı
Ha­zi­ran ayın­da tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan top­lam 64 bin 341 taşıt için­de oto­mo­bil %52,9 ile ilk sı­ra­da yer aldı. Bunu sı­ra­sıy­la %26,6 ile mo­to­sik­let, %11,4 ile kam­yo­net, %5,3 ile trak­tör takip etti. Ta­şıt­la­rın %3,8’ini ise mi­ni­büs, oto­büs, kam­yon ve özel amaç­lı ta­şıt­lar oluş­tur­du.
Tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan taşıt sa­yı­sı bir ön­ce­ki aya göre %35,9 azal­dı
Ha­zi­ran ayın­da tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan taşıt sa­yı­sı bir ön­ce­ki aya göre %35,9 azal­dı. Bu aza­lış oto­mo­bil­de %39, mi­ni­büs­te %72,6, kam­yo­net­te %50,4, kam­yon­da %42,3, mo­to­sik­let­te %16,5, özel amaç­lı ta­şıt­lar­da %21,2, trak­tör­de %30,4 ola­rak ger­çek­leş­ti. Oto­büs­te ise %16,2 artış oldu. 
Tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan taşıt sa­yı­sı geçen yılın aynı ayına göre %32,7 azal­dı
Ha­zi­ran ayın­da geçen yılın aynı ayına göre tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan taşıt sa­yı­sın­da %32,7 aza­lış ger­çek­leş­ti. Bu aza­lış oto­mo­bil­de %41,8, mi­ni­büs­te %52,3, kam­yo­net­te %38,2, kam­yon %8,9, özel amaç­lı ta­şıt­lar­da %71,9, trak­tör­de %39,5 ola­rak ger­çek­leş­ti. Oto­büs­te %24, mo­to­sik­let­te ise %3,7 artış oldu.
Tra­fik­te­ki top­lam taşıt sa­yı­sı Ocak-Ha­zi­ran dö­ne­min­de 460 bin 639 adet arttı
Ocak-Ha­zi­ran dö­ne­min­de 536 bin 916 adet ta­şı­tın tra­fi­ğe kaydı ya­pıl­dı, 76 bin 277 adet ta­şı­tın ise tra­fik­ten kaydı si­lin­di. Böy­le­ce tra­fik­te­ki top­lam taşıt sa­yı­sı 460 bin 639 adet arttı.
Ha­zi­ran ayın­da 617 bin 217 adet ta­şı­tın devri ya­pıl­dı
Devri ya­pı­lan top­lam 617 bin 217 adet taşıt için­de oto­mo­bil %71,8 ile ilk sı­ra­da yer aldı. Oto­mo­bi­li sı­ra­sıy­la %15,1 ile kam­yo­net, %6,3 ile mo­to­sik­let, %2,3 ile trak­tör takip etti. Ha­zi­ran ayın­da devri ya­pı­lan ta­şıt­la­rın %4,5’ini ise mi­ni­büs, oto­büs, kam­yon ve özel amaç­lı ta­şıt­lar oluş­tur­du.
Tra­fi­ğe ka­yıt­lı LPG’li oto­mo­bil oranı %38,1 oldu
Ha­zi­ran ayı sonu iti­ba­rıy­la tra­fi­ğe ka­yıt­lı 12 mil­yon 313 bin 637 adet oto­mo­bi­lin %38,1'i LPG, %36,1’i dizel, %25,4’ü ben­zin ya­kıt­lı­dır. Yakıt türü bi­lin­me­yen oto­mo­bil­le­rin oranı ise %0,4. 
Ha­zi­ran ayın­da 34 bin 016 adet oto­mo­bi­lin tra­fi­ğe kaydı ya­pıl­dı
Ha­zi­ran ayın­da tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan 34 bin 16 adet oto­mo­bi­lin %15,8’inin Re­na­ult, %10,4'ünün Volk­s­wa­gen, %8,4'ünün Fiat, %8,2'sinin Pe­uge­ot, %7’sinin Hyun­dai, %6,7’sinin Ford, %5’inin Mer­ce­des-Benz, %4,9’unun Honda, %4,7’sinin Dacia, %4,4’ünün To­yo­ta ol­du­ğu, %24,6'sının ise diğer mar­ka­lar­dan oluş­tu­ğu gö­rül­dü.
Tra­fi­ğe en fazla 1501-1600 motor si­lin­dir ha­cim­li oto­mo­bil­le­rin kaydı ya­pıl­dı
Ocak-Ha­zi­ran dö­ne­min­de tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan 310 bin 964 adet oto­mo­bi­lin %43,2’si 1501-1600, %27,6’sı 1401-1500, %12,9'u 1300 ve altı, %11,4'ü 1301-1400, %4,1'i 1601-2000, %0,9’u 2001 ve üstü motor si­lin­dir hac­mi­ne sa­hip­tir.
Tra­fi­ğe en fazla beyaz renk­li oto­mo­bil­le­rin kaydı ya­pıl­dı
Ocak-Ha­zi­ran dö­ne­min­de tra­fi­ğe kaydı ya­pı­lan 310 bin 964 adet oto­mo­bi­lin %56,6'sı beyaz, %21,1’i gri, %7,5’i siyah ve %5,4’ü kır­mı­zı iken %9,4’ü diğer renk­ler­de­dir.
2018.08.01 10:34:34

Yorum Yap