SON DAKİKA

logo

Emniyete getirilen çocuk sayısı arttı

Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne gelen veya ge­ti­ri­len çocuk sa­yı­sı 2017 yı­lın­da, 2016 yı­lı­na göre binde 5 ora­nın­da ar­ta­rak 335 bin 242 oldu.

    Ço­cuk­la­rın %57,7’sinin 15-17 yaş gru­bun­da, %23,3’ünün 12-14 yaş gru­bun­da, %18,5’inin ise 11 yaş ve al­tın­da­ki ço­cuk­lar ol­du­ğu gö­rül­dü. Gü­ven­lik bi­ri­mi­ne 2017 yı­lın­da gelen veya ge­ti­ri­len ço­cuk­la­rın %66,1’i erkek, %33,9’u ise kız ço­cu­ğu oldu.
Ço­cuk­lar gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne en çok mağ­dur ola­rak geldi
Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne 2017 yı­lın­da gelen veya ge­ti­ri­len 335 bin 242 ço­cu­ğun %46,2’sinin mağ­dur ola­rak, %32,2’sinin ka­nun­lar­da suç ola­rak ta­nım­la­nan bir fiili iş­le­di­ği id­di­asıy­la (suça sü­rük­len­me), %13,7’sinin bil­gi­si­ne baş­vur­ma ama­cıy­la, %3,4’ünün kayıp (hak­kın­da kayıp mü­ra­ca­atı ya­pı­lıp daha sonra bu­lu­nan) ve %4,4’ünün başka ne­den­ler­den do­la­yı gel­di­ği ya da ge­ti­ril­di­ği tes­pit edil­di.
Suça sü­rük­le­nen ço­cuk­lar en çok ya­ra­la­ma ola­yı­na ka­rış­tı
Suça sü­rük­len­me ne­de­ni ile gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne 107 bin 984 çocuk ge­ti­ril­di. Bu ço­cuk­la­rın %34,4’üne ya­ra­la­ma, %24,8’ine hır­sız­lık, %6,6’sına Pa­sa­port Ka­nu­nu’na mu­ha­le­fet, %6,2’sine uyuş­tu­ru­cu veya uya­rı­cı madde kul­lan­mak, sat­mak veya satın almak, %3,9’una ise mala zarar verme suç­la­rı isnat edil­di.
Adli bi­rim­le­re 66 bin 321 çocuk sevk edil­di
Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne gelen veya ge­ti­ri­len ço­cuk­la­rın %68,5’i aile­si­ne tes­lim edi­lir­ken, %19,8’i adli bi­rim­le­re sevk edil­di. Sos­yal ku­ru­ma tes­lim edi­len ço­cuk­la­rın oranı ise %3,4 oldu. Diğer ta­raf­tan, geliş ne­de­ni suça sü­rük­len­me olan ço­cuk­la­rın %57,6’sı adli bi­rim­le­re sevk edi­lir­ken, %36’sı aile­si­ne tes­lim edil­di. Mağ­dur ola­rak gelen ço­cuk­la­rın %87,3’ü aile­si­ne, %3,5’i sağ­lık ku­ru­lu­şu­na, %3,1’i de sos­yal ku­ru­ma tes­lim edil­di.
Suça sü­rük­le­nen ço­cuk­la­rın %33,3’ü ba­ğım­lı­lık yapan madde kul­lan­dı
Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne suça sü­rük­len­me ne­de­ni ile ge­ti­ri­len 107 bin 984 ço­cu­ğun 35 bin 986’sının ba­ğım­lı­lık yapan madde kul­lan­dı­ğı gö­rül­dü. Ba­ğım­lı­lık yapan madde kul­la­nan ço­cuk­la­rın %85,6’sını 15-17 yaş grubu, %14’ünü ise 12-14 yaş gru­bun­da­ki ço­cuk­lar oluş­tur­du. Ço­cuk­la­rın %84’ünün si­ga­ra, %6,3’ünün alkol, %5,4’ünün esrar, %1,2’sinin ise hap kul­lan­dı­ğı tes­pit edil­di.
Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne gelen ço­cuk­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu suç mağ­dur­la­rı oluş­tur­du
Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne mağ­dur ola­rak gelen 155 bin 24 ço­cu­ğun %88,7’sini suç mağ­du­ru, %11,2’sini ta­ki­bi ge­re­ken olay mağ­du­ru ço­cuk­lar oluş­tur­du. Suç mağ­du­ru ço­cuk­la­rın %54,4’ünü erkek, %45,6’sını kız ço­cu­ğu, ta­ki­bi ge­re­ken olay mağ­du­ru ço­cuk­la­rın %53,1’ini erkek, %46,9’unu kız ço­cu­ğu ve ka­ba­hat mağ­du­ru ço­cuk­la­rın ise %41,3’ünü erkek, %58,7’sinin kız ço­cu­ğu ol­du­ğu gö­rül­dü.
Suç mağ­du­ru ço­cuk­lar en çok ya­ra­la­ma su­çun­dan mağ­dur oldu
Gü­ven­lik bi­rim­le­ri­ne suç mağ­du­ru ola­rak gelen 137 bin 482 ço­cu­ğun %59,1’i ya­ra­la­ma, %13,5’i cin­sel suç­lar, %6,8’i aile dü­ze­ni­ne karşı suç­lar­dan mağ­dur oldu. Ay­rı­ca mağ­dur ço­cuk­la­rın %3,8’i teh­dit, %3,7’si hır­sız­lık, %3,1’i ise ki­şi­yi hür­ri­ye­tin­den yok­sun kılma suç­la­rın­dan mağ­du­ri­yet ya­şa­dı.

2018.08.01 10:31:20

Yorum Yap