SON DAKİKA

logo

Alanya yayla yolları yenileniyor

Ali­efen­di, Is­hak­lı, Is­pat­lı ve Ke­şef­li Ma­hal­le­le­ri­nin yay­la­la­rın­da devam eden yol yapım ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adem Murat Yücel, “yay­la­la­rı­mız­da yol so­ru­nu­nu çöz­dük” dedi.

    Alan­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adem Murat Yücel, yay­la­lar­da devam eden yol ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­di.
Ali­efen­di, Is­hak­lı, Is­pat­lı ve Ke­şef­li Ma­hal­le­le­ri­nin yay­la­la­rın­da devam eden yol yapım ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adem Murat Yücel, “yay­la­la­rı­mız­da yol so­ru­nu­nu çöz­dük” dedi.
Alan­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adem Murat Yücel, alt­ya­pı ve üst­ya­pı dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı yayla yol­la­rın­da devam eden ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­di. İlk ola­rak Ke­şef­li Yay­la­sı’nda devam eden yol ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­yen Baş­kan Yücel, daha sonra Kar­gı­cak Ma­hal­le­si’nin yay­la­sın­da va­tan­daş­la­rın so­run­la­rı­nı din­le­di. 
Alan­ya Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adem Murat Yücel yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yaz ay­la­rı­nın gel­me­siy­le yayla yol­la­rı­nın kul­la­nı­mı­nın art­tı­ğı­nı, ken­di­le­ri­nin de va­tan­daş­la­rın bu yol­lar­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ma­la­rı için ça­lış­ma baş­lat­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Yayla yol­la­rı­nın da öne­mi­ne dik­kat çeken Baş­kan Yücel "Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yay­la­ya gidiş ge­liş­le­rin­de kul­lan­dık­la­rı yol­la­rı ge­niş­le­tip ba­kı­mı­nı ya­pa­rak yay­la­ya daha rahat ulaş­ma­la­rı­nı sağ­la­mak is­ti­yo­ruz. Doğu ve ba­tı­da­ki tüm ma­hal­le­le­ri­mi­zin yayla yol­la­rı­nın bakım ve ona­rı­mı­nı ya­pı­yo­ruz. Ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor’’ dedi.

2018.07.14 21:36:21

Yorum Yap