SON DAKİKA

logo

Oyun­cu De­mi­ra­tar, Genç­lik Or­kest­ra­sı’nın ko­nu­ğu oldu

Oyun­cu Selin De­mi­ra­tar, yaz dö­ne­min­de ça­lış­ma­la­rı­nı De­ğir­me­nö­nü Kül­tür Mer­ke­zi’nde devam eden Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si Genç­lik Or­kest­ra­sı’nın ko­nu­ğu oldu. Li­se­yi An­tal­ya’da oku­yan De­mi­ra­tar, genç mü­zis­yen­ler­le de­ne­yim­le­ri­ni pay­laş­tı.

    Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’ın ta­li­ma­tıy­la ku­ru­lan An­tal­ya’nın ilk Genç­lik Or­kest­ra­sı, yaz dö­ne­min­de de ça­lış­ma­la­rı­na ara­lık­sız devam edi­yor. De­ğir­me­nö­nü Kül­tür Mer­ke­zi’nde sol­fej, ar­mo­ni ve re­per­tu­ar ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren or­kest­ra, li­se­yi An­tal­ya’da oku­yan ve Acı Hayat di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğı ka­rak­ter­le ha­fı­za­la­ra ka­zı­nan oyun­cu Selin De­mi­ra­tar’ı konuk etti.
Mü­zis­yen bir aile­nin kızı olan De­mi­ra­tar, or­kest­ra­nın ça­lış­ma­la­rı­nı il­giy­le takip etti. Bu sı­ra­da cep te­le­fo­nuy­la kayıt yap­ma­yı da ihmal et­me­yen De­mi­ra­tar, der­sin ar­dın­dan genç mü­zis­yen­ler­le soh­bet etti. 
35 ya­şın­da­ki oyun­cu, sa­na­tın her­han­gi bir da­lıy­la uğ­raş­ma­nın her şey­den önce ki­şi­ye öz­say­gı ka­zan­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. “Uğ­raş­tı­ğı­nız sanat dalı iler­de mes­le­ği­niz ol­ma­ya­bi­lir. Bir hobi ola­rak ka­la­bi­lir ama bu sü­reç­te ki­şi­ye ka­zan­dı­ğı öz­say­gı­nın önemi ger­çek­ten büyük” diyen De­mi­ra­tar, ken­di­si­nin de oyun­cu­lu­ğa bu şe­kil­de baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. De­mi­ra­tar, bi­rey­sel di­sip­li­ni sağ­la­mak için baş­la­dı­ğı oyun­cu­lu­ğun son­ra­sın­da mes­le­ği ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
Genç­le­rin so­ru­la­rı da ya­nıt­la­yan De­mi­ra­tar, rol al­dı­ğı di­zi­ler için­de Acı Hayat’ın ye­ri­nin ayrı ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. 
2018.07.14 21:34:51

Yorum Yap