SON DAKİKA

logo

An­tal­ya Kadın Mü­ze­si, Sezgi Kırıt ka­ra­rı­na tepki gös­ter­di

An­tal­ya'da 16 ya­şın­da­ki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cin­sel is­tis­ma­ra uğ­ra­ya­rak öl­dü­rül­me­siy­le il­gi­li da­va­ya ka­tı­lan An­tal­ya Kadın Mü­ze­si Baş­ka­nı Yeliz Gül Ege, “Kan don­du­ru­cu bir karar, suç­lu­lar tu­tuk­suz halde gez­me­ye devam edi­yor. Bu karar, Türk ka­dı­nın adına da ren­ci­de edici bir karar, da­va­nın ta­kip­çi­si­yiz” dedi.

    An­tal­ya'da 16 ya­şın­da­ki Sezgi Kırıt'ın, 9 yıl önce cin­sel is­tis­ma­ra uğ­ra­ya­rak öl­dü­rül­me­siy­le il­gi­li is­ti­naf mah­ke­me­sin­de gö­rü­len da­va­da, geçen da­va­da 3 sa­nı­ğın da yurt dı­şı­na çıkış ya­sa­ğı şar­tıy­la tah­li­ye edil­me­le­ri adına ve­ri­len karar de­ğiş­me­di. Mah­ke­me he­ye­ti du­ruş­ma­yı, 28 Eylül’e er­te­le­di. 
Da­va­ya An­tal­ya Ta­nı­tım Vakfı bün­ye­sin­de bu­lu­nan An­tal­ya Kadın Mü­ze­si Baş­ka­nı Yeliz Gül Ege, Da­nış­ma Ku­ru­lu Üye­le­ri Havva İşkan Işık ve Ayşen Ha­mam­cı­oğ­lu’da ka­tı­la­rak, des­tek oldu. 
An­tal­ya Kadın Mü­ze­si Baş­ka­nı Yeliz Gül Ege, An­tal­ya’da ger­çek­le­şen bu tür bir da­va­ya ses­siz ka­la­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, sa­nık­la­rın tu­tuk­suz yar­gı­lan­ma­sı­nın devam et­me­si­ne anlam ve­re­me­dik­le­ri­ni dile ge­tir­di. İlk du­ruş­ma­dan iti­ba­ren da­va­yı takip et­ti­ği­ni kay­de­den Baş­kan Gül Ege, “Kan don­du­ru­cu bir karar, suç­lu­lar tu­tuk­suz halde gez­me­ye devam edi­yor. Bu karar, Türk ka­dı­nın adına da ren­ci­de edici bir karar, da­va­nın ta­kip­çi­si­yiz, sa­nık­la­rın ha­ket­ti­ği ce­za­yı al­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu da­va­dan çı­ka­cak kesin ka­ra­rın, buna ben­zer tüm da­va­lar­da emsal ola­ca­ğı dü­şü­nü­le­rek, suç­lu­la­rın ce­za­sız kal­ma­ma­sı için eli­miz­den gelen des­te­ği ve­re­ce­ğiz. 28 Eylül’de daha güçlü bir top­lu­luk­la du­ruş­ma sa­lo­nun­da ola­ca­ğız” dedi. 
An­tal­ya Kadın Mü­ze­si'nin Jale İnan 2016 An­tal­ya Yılın Ka­dı­nı Ödülü, 16 ya­şın­da öl­dü­rü­len Sezgi Kırıt ci­na­ye­ti­ni de­dek­tif gibi araş­tı­ra­rak 3 sa­nı­ğın 7 yıl sonra tu­tuk­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan avu­kat Sibel Önder'e ve­ril­miş­ti. 
2018.07.14 21:25:02

Yorum Yap