SON DAKİKA

logo

5 eve uyuşturucu baskını

An­tal­ya’da 5 ayrı ika­me­te uyuş­tu­ru­cu madde ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı. Ya­ka­la­nan şa­hıs­lar mah­ke­me­ye sevk edil­di.

    Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nce ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­rin­ce ili­mi­ze uyuş­tu­ru­cu madde nak­le­den ve uyuş­tu­ru­cu madde ti­ca­re­ti yapan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ola­rak sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar­da;
12 Tem­muz günü ili­miz Mu­rat­pa­şa il­çe­si Eti­ler Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan ika­met­te ya­pı­lan ara­ma­da (1) paket ha­lin­de top­lam da­ra­lı (31,8) gram esrar mad­de­si ele ge­çi­ril­miş, halen tu­tuk­lu bu­lu­nan (A.D.) isim­li şahıs hak­kın­da “Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde Ti­ca­re­ti Yapma veya Sağ­la­ma” su­çun­dan tah­ki­kat tan­zim edil­miş­tir.
12 Tem­muz günü ili­miz Mu­rat­pa­şa il­çe­si Ge­biz­li Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan ika­met­te ya­pı­lan ara­ma­da; (2) paket ha­lin­de da­ra­lı (145) gram eroin mad­de­si, (1) adet has­sas te­ra­zi, uyuş­tu­ru­cu madde ti­ca­re­tin­den elde edil­di­ği de­ğer­len­di­ri­len (19.240) TL para ele ge­çi­ril­miş­tir.
12 Tem­muz günü ili­miz Mu­rat­pa­şa il­çe­si Şi­rin­ya­lı Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan bir ika­me­te ya­pı­lan ope­ras­yon­da (S.T.Ö.) isim­li şahıs (7) paket ha­lin­de top­lam da­ra­lı (1 kilo 915 gram) sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu madde, (1) adet has­sas te­ra­zi ile bir­lik­te ya­ka­lan­mış, (S.T.Ö.) isim­li şahıs hak­kın­da “Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde Ti­ca­re­ti Yapma veya Sağ­la­ma” su­çun­dan adli ma­kam­la­ra sevk edil­miş­tir.
Şüp­he­li (S.T.Ö.) isim­li şah­sın ay­rı­ca (3) ayrı suç­tan aran­dı­ğı ve (10 yıl) ke­sin­leş­miş ce­za­sı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.
13 Tem­muz günü ili­miz Mu­rat­pa­şa il­çe­si Ye­şil­de­re Ma­hal­le­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da; (R.T.) isim­li şahıs sa­tı­şa hazır va­zi­yet­te (21) paket ha­lin­de top­lam da­ra­lı (4,8) gram esrar mad­de­si ile bir­lik­te ya­ka­lan­mış, (R.T.) isim­li şahıs hak­kın­da “Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde Ti­ca­re­ti Yapma veya Sağ­la­ma” su­çun­dan adli ma­kam­la­ra sevk edil­miş­tir.
13 Tem­muz günü ili­miz Kepez il­çe­si Güneş Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan bir ika­me­te ya­pı­lan ope­ras­yon­da, (N.D.) ve (Y.E.) isim­li şa­hıs­lar (3) paket ha­lin­de top­lam da­ra­lı (3 kilo 976 gram) esrar mad­de­si, (1) adet has­sas te­ra­zi ile bir­lik­te ya­ka­lan­mış, (N.D.) ve (Y.E.) isim­li şa­hıs­lar hak­la­rın­da “Uyuş­tu­ru­cu veya Uya­rı­cı Madde Ti­ca­re­ti Yapma veya Sağ­la­ma” su­çun­dan ha­zır­la­nan tah­ki­kat ev­rak­la­rı ile bir­lik­te adli ma­kam­la­ra sevk edil­miş­tir” de­nil­di.
2018.07.14 21:23:36

Yorum Yap