SON DAKİKA

logo

Kepez'den 7 öğrenci ATSO Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti

Kepez Be­le­di­ye­si Çocuk ve Genç­lik Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı’ndan 7 ve Kepez Müzik Okul­la­rın­dan 1 öğ­ren­ci ATSO Güzel Sa­nat­lar Li­se­si’ne kabul edil­di.

Çocuk ve genç­le­re eği­tim ala­nın­da önem­li hiz­met­ler veren Kepez Be­le­di­ye­si’nin 2014 yı­lın­da kur­du­ğu Kepez Be­le­di­ye­si Çocuk ve Genç­lik Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı ile Kepez Müzik Okul­la­rı’nın ye­te­nek­li öğ­ren­ci­le­ri, An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (ATSO) Güzel Sa­nat­lar Li­se­si’ne gir­me­ye hak ka­zan­dı. Çocuk ve Genç­lik Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı’ndan 7 ve Kepez Müzik Okul­la­rın­dan 1 öğ­ren­ci ATSO Güzel Sa­nat­lar Li­se­si’ne kabul edil­di. 
Tü­tün­cü, twit­ter he­sap­la­rın­dan pay­laş­tı 
Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı mut­lu­lu­ğu­nu twit­ter he­sa­bın­dan pay­laş­tı. Baş­kan Tü­tün­cü, “Şimdi bir haber aldım ve çok mutlu oldum. Özel ye­te­nek sı­na­vı so­nu­cu Güzel Sa­nat­lar Li­se­si’ne kabul edi­len 31 öğ­ren­ci­den 8’i be­le­di­ye­miz­ce müzik eği­ti­mi ver­di­ği­miz ço­cuk­la­rı­mız. On­la­rı kut­lu­yo­rum. On­la­rın yaşam çiz­gi­le­ri­ne küçük bir et­ki­miz ol­muş­sa ne mutlu bize” di­ye­rek mut­lu­lu­ğu­nu pay­laş­tı. 
Bes­lek, “Bizim için büyük gurur”
Kepez Be­le­di­ye­si Çocuk ve Genç­lik Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı Şefi Engin Bes­lek ise öğ­ren­ci­le­rin ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı çok mutlu ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Çocuk ve genç­le­ri­mi­zin mü­zi­ği se­ve­rek, hayat bi­çi­mi ola­rak al­ma­la­rı ve bu yolda önem­li ba­şa­rı­la­ra imza at­ma­la­rı bizim için büyük gurur. Her öğ­ren­ci­mi­zi ayrı ayrı teb­rik edi­yo­rum” dedi. 
Kepez Be­le­di­ye­si Çocuk ve Genç­lik Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı, 6 ile 20 yaş ara­lı­ğın­da­ki 118 ye­te­nek­li çocuk ve genç­ler­den olu­şu­yor. 

2018.07.09 14:27:35

Yorum Yap