SON DAKİKA

logo

Al­tın­ya­ka ve Çaltı Mahalleleri'nde asfalt çalışması

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, An­tal­ya’nın dört bir ya­nın­da as­falt ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor.

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kum­lu­ca İlçe­si­ne bağlı Al­tın­ya­ka ve Çaltı ma­hal­le­le­ri ara­sın­da­ki 16 ki­lo­met­re­lik olan yolda as­falt ha­zır­lı­ğı ya­pı­yor.
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, An­tal­ya’nın dört bir ya­nın­da as­falt ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor. 
İlçe­ler­de kır­sal ma­hal­le­le­rin yol­la­rı kon­for­lu hale ge­ti­ri­li­yor. Kır­sal Hiz­met­ler Daire Baş­kan­lı­ğı ekip­le­ri Kum­lu­ca İlçe­si­ne bağlı Al­tın­ya­ka ve Çaltı ma­hal­le­le­ri ara­sın­da­ki 16 ki­lo­met­re­lik olan yolda as­falt ha­zır­lı­ğı ya­pı­yor. Daha ön­ce­den alt yapı iş­lem­le­ri biten yolda, ekip­ler fil­ler mal­ze­me­si se­re­rek si­lin­dir ile sı­kış­tı­rı­yor. Ça­lış­ma­lar bit­ti­ğin­de yol as­falt dö­kü­mü­ne hazır ola­cak. Baş­kan Da­nış­ma­nı İsa Ak­de­mir, ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­ye­rek, bilgi aldı. 
2018.07.09 14:22:21

Yorum Yap