SON DAKİKA

logo

Yaşlı Evi’nde qu­il­ling za­ma­nı

Et­kin­lik­te kı­dem­li kent sa­kin­le­ri, ren­ga­renk ka­ğıt­la­rı sa­ra­rak fark­lı ta­sa­rım­la­ra imza attı.

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si, Alz­he­imer Der­ne­ği iş­bir­li­ğiy­le So­ğuk­su Yaşlı Evi’nde Türk­çe­ye ‘kağıt tel­kâ­ri’ şek­lin­de giren ‘qu­il­ling’ et­kin­li­ği dü­zen­le­di. 
Et­kin­lik­te kı­dem­li kent sa­kin­le­ri, ren­ga­renk ka­ğıt­la­rı sa­ra­rak fark­lı ta­sa­rım­la­ra imza attı. 
Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ve Alz­he­imer Der­ne­ği An­tal­ya Şu­be­si, So­ğuk­su Yaşlı Evi’nde 2 gün devam eden qu­il­ling et­kin­li­ği dü­zen­le­di. 
Türk­çe­ye kağıt tel­kâ­ri ve kağıt kat­la­ma sa­na­tı ola­rak giren qu­il­ling et­kin­li­ğin­de Yaşlı Evi üye­le­ri, ren­ga­renk ka­ğıt­la­rı kesip, in­ce­cik şe­rit­ler ha­li­ne ge­tir­di ve özel kı­vır­ma aleti yar­dı­mıy­la sa­ra­rak bir­bi­rin­den fark­lı ta­sa­rım­la­ra imza attı. 
Ge­ran­to­log­la­rın da ka­tıl­dı­ğı et­kin­lik­te qu­il­lin­gin motor be­ce­ri­le­ri­nin, el - göz ko­or­di­nas­yo­nu­nun ve ya­ra­tı­cı­lı­ğın ge­liş­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­sın­dan do­la­yı yaş­lı­lık dö­ne­mi ve özel­lik­le alz­he­imer has­ta­la­rı için önem­li bir ak­ti­vi­te ola­rak gö­rül­dü­ğü­nü be­lir­til­di. 
2018.07.09 11:37:17

Yorum Yap