SON DAKİKA

logo

DÖGEM'in genç vekilleri Avrupa'da

Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye­si, ilçe ta­ri­hin­de bir ilki ya­pa­rak Eras­mus+ prog­ra­mı Av­ru­pa Gö­nül­lü Hiz­me­ti pro­je­si kap­sa­mın­da ilk 3 gö­nül­lü genci Ro­man­ya'ya gön­der­di

Dö­şe­me­al­tı Genç­lik Mec­li­si (DÖGEM) genç ve­kil­le­ri, Av­ru­pa'daki ça­lış­ma­la­ra ka­tıl­dı. Genç ve­kil­ler­den bir bö­lü­mü ça­lış­ma zi­ya­re­ti için Al­man­ya'ya gitti. Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye­si, ilçe ta­ri­hin­de bir ilki ya­pa­rak Eras­mus+ prog­ra­mı Av­ru­pa Gö­nül­lü Hiz­me­ti pro­je­si kap­sa­mın­da ilk 3 gö­nül­lü genci Ro­man­ya'ya gön­der­di.
GENÇ VEKİLLER AL­MAN­YA'DA
DÖGEM Genç ve­kil­le­ri, DÖGEM bün­ye­sin­de Av­ru­pa Bir­li­ği pro­je­le­ri­ne ka­tıl­ma fır­sa­tı bu­lu­yor.  DÖGEM, Al­man­ya’nın Jena ken­ti­ne 2-6 Tem­muz 2018 ta­rih­le­rin­de ça­lış­ma zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Genç ve­kil­ler, Al­man­ya Jena Be­le­di­ye­si Po­la­ris Genç­lik Mer­ke­zi ve Genç­lik Mec­li­si ile gö­rüş­me­ler yaptı. DÖGEM - Dö­şe­me­al­tı Genç­lik Mec­li­si he­ye­tin­de Genç­ve­kil­ler Se­na­nur Şen­gül Durak, Metin Altun ve Da­nış­man Murat Dinç yer aldı. 
GENÇLİK MER­KEZ­LERİNİ ZİYARET
DÖGEM he­ye­ti önce Jena Be­le­di­ye­si Genç­lik Da­ire­si Baş­ka­nı Marco Grundt­ner ile gö­rüş­tü. Heyet, zi­ya­ret anı­sı­na Grundt­ner'e Dö­şe­me­al­tı Ha­lı­sı tak­dim etti. DÖGEM He­ye­ti, Jena ken­tin­de bu­lu­nan Genç­lik Mer­kez­le­ri ve Genç­lik Mec­lis­le­ri­ni ay­rı­ca Tür­ki­ye kö­ken­li ku­ru­luş­la­rı, Alman Si­ya­si par­ti­le­ri­nin Genç­lik Kol­la­rı ile gö­rüş­me­ler ve top­lan­tı­lar yaptı. Heyet, ül­ke­mi­zi, An­tal­ya'yı ve Dö­şe­me­al­tı'nı ta­nıt­ma fır­sa­tı buldu. Heyet, ay­rı­ca Le­ip­zig ve We­imar şe­hir­le­rin­de in­ce­le­me yaptı. 
SI­NAV­LA BELİRLENDİLER
Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye­si, Dö­şe­me­al­tı ta­ri­hin­de bir ilki ya­pa­rak Eras­mus+ prog­ra­mı Av­ru­pa Gö­nül­lü Hiz­me­ti pro­je­si kap­sa­mın­da ilk 3 gö­nül­lü genci Ro­man­ya'ya gön­der­di. Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye­si'nin kabul edi­len pro­je­si kap­sa­mın­da top­lam­da 14 genç Ro­man­ya ve İtalya’ya gön­de­ri­lecek. Genç ve­kil­ler ara­sın­dan ya­zı­lı, sözlü ve İngi­liz­ce sı­nav­la be­lir­le­nen Gö­nül­lü Genç­ler, hem DÖGEM bün­ye­sin­de proje eği­ti­mi al­dı­lar hem de son­ra­sın­da Tür­ki­ye Ulu­sal Ajan­sı­nın Ga­zi­an­tep ve Es­ki­şe­hir’deki eği­tim­le­ri­ne ka­tı­la­rak Av­ru­pa Gö­nül­lü Hiz­me­ti hak­kın­da de­tay­lı bilgi sahip ol­du­lar.
AV­RU­PA GÖ­NÜ­LLÜ HİZMETİ
Proje kap­sa­mın­da genç­ve­kil­ler Rey­han Çetin, Nimet Di­la­ra Yıl­maz ve Buse Yıl­maz Ro­man­ya’ya git­ti­ler. İlk kez hem yurt­dı­şı­na çıkan hem de Eras­mus+ Pro­je­si­ne Gö­nül­lü ola­rak giden Genç­ler Ro­man­ya Arad ken­tin­de “Aso­ci­atia Clu­bul Spor­tiv Ex­pe­ri­en­ta Mul­tis­port” der­ne­ği­nin ev­sa­hip­li­ğin­de 1 aylık süre için­de gö­nül­lü hiz­me­ti ya­pa­cak­lar. 
2018.07.09 11:22:03

Yorum Yap