SON DAKİKA

logo

Esrar ve hint keneviri ele geçirildi

Mu­rat­pa­şa’da iki araç ve iki ika­met­te ya­pı­lan ara­ma­lar­da esrar nad­de­si ve Hint Ke­ne­vi­ri ele ge­çi­ril­di.

    Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “Nar­ko­tik Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü gö­rev­li­le­rin­ce ili­miz­de uyuş­tu­ru­cu madde ti­ca­re­ti yapan şahıs ve grup­la­ra yö­ne­lik ola­rak sür­dü­rü­len ça­lış­ma­lar­da;
02 Tem­muz günü Mu­rat­pa­şa il­çe­si Ye­şil­de­re Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan (2) araç­ta ya­pı­lan ara­ma­da, (5) paket ha­lin­de top­lam (20 kilo 500 gram ) esrar mad­de­si ele ge­çi­ril­miş­tir.Olay­la il­gi­li (A.Y.) isim­li şahıs ya­ka­lan­mış, hak­kın­da ya­pı­lan iş­lem­le­rin ar­dın­dan sevk edil­di­ği adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­lan­mış­tır.
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
07 Tem­muz günü (H.G.) isim­li şah­sın Mu­rat­pa­şa il­çe­si Gü­ze­lo­ba Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan ika­me­tin­de ve kul­la­nı­mın­da bu­lu­nan ki­ra­lık ara­cın­da ya­pı­lan ara­ma­da top­lam da­ra­lı (5 kilo 940 gram) Skunk esrar mad­de­si ele  ile il­gi­li (H.G.) isim­li şahıs ya­ka­lan­mış ve hak­kın­da ya­pı­lan iş­lem­le­rin ar­dın­dan sevk edil­di­ği adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­lan­dı.
KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
08 Tem­muz günü (A.K.) isim­li şah­sın Mu­rat­pa­şa il­çe­si Kır­ca­mi Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan ika­me­tin­de ve ika­met önün­de bu­lu­nan se­ra­lar­da ya­pı­lan ara­ma­lar­da; top­lam da­ra­lı (10 kilo 200 gram) esrar mad­de­si, (5) gram ke­ne­vir to­hu­mu, (1) adet has­sas te­ra­zi ve (13) adet ke­ne­vir bit­ki­si ele ge­çi­ril­miş­tir.Olay ile il­gi­li (A.K.) isim­li şahıs ya­ka­lan­mış ve hak­kın­da ya­pı­lan iş­lem­le­rin ar­dın­dan sevk edil­di­ği adli ma­kam­lar­ca tu­tuk­lan­dı.


2018.07.11 10:17:51

Yorum Yap