SON DAKİKA

logo

Antalya'da çifte bakan sevinci

Türel : “Baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın An­tal­ya’ya olan il­gi­si bizi çok mem­nun etti”

    Türel ‘Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu’nun, en zor dö­nem­de çok ciddi ba­şa­rı­la­ra imza ata­rak Türk Si­ya­se­tin­de adını altın harf­ler­le yaz­dır­ma­sı­nın An­tal­ya için büyük bir onur, büyük bir gurur ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
Türel “Me­da­rı if­ti­ha­rı­mız, takım kap­ta­nı­mız Sayın Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu 5 dö­nem­dir An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li ola­rak ken­ti­mi­zi, son 3 dö­nem­dir de Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ola­rak ül­ke­mi­zi büyük bir ba­şa­rıy­la tem­sil et­mek­te­dir. Dünya ge­ne­lin­de ya­şa­nan si­ya­si ge­ri­lim­ler kar­şı­sın­da her zaman dik bir duruş ser­gi­le­ye­rek önem­li ba­şa­rı­la­ra imza atan Sayın Ba­ka­nı­mız zor ve yo­ru­cu tem­po­su­na rağ­men ken­ti­mi­zi ve hem­şe­ri­le­ri­mi­zi ihmal et­me­ye­rek her daim ya­nı­mız­da yer al­mış­tır. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­ra imza ata­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız Sayın Ba­ka­nı­mı­za An­tal­ya­lı hem­şe­ri­le­ri­miz adına gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” dedi. 
“Ersoy sek­tö­re yeni bir he­ye­can ge­ti­recek”
Baş­kan Türel ay­rı­ca yeni ka­bi­ne­de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ola­rak görev alan Ak­se­ki­li Meh­met Ersoy’a da ba­şa­rı­lar di­le­ye­rek, “An­tal­ya başta olmak üzere ül­ke­miz için en önem­li sek­tör­le­rin ba­şın­da gelen tu­rizm ile il­gi­li ba­kan­lık kol­tu­ğun­da sek­tö­rün içe­ri­sin­den gelen, ba­şa­rı­lı işa­da­mı ve tu­rizm­ci kim­li­ğiy­le ta­nı­nan Sayın Ersoy’un atan­ma­sı son de­re­ce se­vin­di­ri­ci­dir. Ersoy’un ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar­la sek­tö­re yeni bir ses ve soluk ge­ti­re­ce­ği­ne olan inan­cı­mız tam­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Türel, başta Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lüt Ça­vu­şoğ­lu ile Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Meh­met Ersoy olmak üzere ka­bi­ne­de görev alan tüm ba­kan­la­rın Baş­kan Recep Tay­yip Er­do­ğan ön­der­li­ğin­de ül­ke­mi­zi 2023 he­def­le­ri­ne ta­şı­ya­cak nice ba­şa­rı­lı işler ve ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ne olan inan­cı­nı da dile ge­tir­di. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel her iki ba­kan­la il­gi­li mem­nu­ni­ye­ti­ni sos­yal medya he­sap­la­rın­dan pay­laş­tı. 
2018.07.10 15:52:55

Yorum Yap