SON DAKİKA

logo

KON­SEM Yaz Okulu Kurs­la­rı baş­la­dı

Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek’in ta­li­mat­la­rıy­la ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü genç­le­rin yaşam se­vin­ci­ni art­tır­mak, öz­gü­ven­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la, özen­le be­lir­le­nen 18 fark­lı branş­ta ‘KON­SEM Yaz Okulu’ kurs­la­rın star­tı­nı verdi.

    Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si Sanat Eği­tim Mer­ke­zi (KON­SEM)’nde ‘Yaz Okulu Kurs­la­rı’ 80 kurs, 18 branş­ta 2 bin 324 kur­si­yer ile baş­la­dı.
Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si bu yaz ta­ti­lin­de de öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz yaz okulu kurs­la­rı açtı. 
Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek’in ta­li­mat­la­rıy­la ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­yan Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü genç­le­rin yaşam se­vin­ci­ni art­tır­mak, öz­gü­ven­le­ri­ni ge­liş­tir­mek ama­cıy­la, özen­le be­lir­le­nen 18 fark­lı branş­ta ‘KON­SEM Yaz Okulu’ kurs­la­rın star­tı­nı verdi.
17 BRANŞ­TA YAZ OKULU
Kül­tür, sanat ve ki­şi­sel ge­li­şim eği­ti­mi­nin iç içe ol­du­ğu KON­SEM Yaz Okul­la­rı’nda İngi­liz­ce,bale, jim­nas­tik, zumba, halk oyun­la­rı, gitar, keman, man­ga­la, resim, se­ra­mik, tenis, masa te­ni­si, wushu, judo, te­ak­won­do, fut­bol, bas­ket­bol, ok­çu­luk gibi branş­lar­da yüz­ler­ce öğ­ren­ci hem eğ­le­ni­yor, hem de öğ­re­ni­yor.
2 BİN 324 KURSİYER
Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, KON­SEM Yaz Okulu’nda bu yıl 2 bin 324 kur­si­ye­rin 80 kurs­ta, 18 branş­ta eği­tim gör­dü­ğü­nü söy­le­di. Baş­kan Böcek şöyle ko­nuş­tu; “İlçe­miz­de hiz­met veren bütün okul­la­rı­mı­za bo­ya-ba­da­na­dan, ta­di­lat ve ta­mi­rat iş­le­ri­ne; Ata­türk kö­şe­le­rin­den çevre dü­zen­le­me­le­ri­ne kadar pek çok ko­nu­da ih­ti­yaç­la­rı öl­çü­sün­de des­tek ve­ri­yo­ruz. Eği­tim ala­nın­da her yıl bin­ler­ce ço­cu­ğu­mu­zun eği­ti­mi­ne katkı su­nu­yo­ruz. Bu­nun­la bir­lik­te yaz dö­ne­min­de aç­tı­ğı­mız kurs­lar ile öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze fark­lı branş­lar­da hem eğ­len­me hem de ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bil­me fır­sa­tı su­nu­yo­ruz. 2 bin 324 kur­si­ye­ri­miz bu yaz iki ay sü­re­sin­ce kurs­la­rı­mız da üc­ret­siz eği­tim gö­re­cek­ler.”
2018.07.10 15:13:00

Yorum Yap