SON DAKİKA

logo

Baş­kan Böcek’ten Müdür Ulu­can’a zi­ya­ret

Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, An­tal­ya İl Em­ni­yet Mü­dü­rü ola­rak gö­re­ve ata­nan Meh­met Murat Ulu­can’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Da­ire­si Baş­ka­nı ola­rak görev yapan Meh­met Murat Ulu­can, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ‘Em­ni­yet Mü­dür­le­ri Ka­rar­na­me­si’yle An­tal­ya İl Em­ni­yet Mü­dü­rü gö­re­vi­ne ge­ti­ril­di. Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, An­tal­ya İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Murat Ulu­can’a ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 
An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Murat Ulu­can’a yeni gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­le­yen Kon­ya­atı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Böcek, “An­tal­ya’mıza hoş gel­di­niz. Si­zin­le bir­lik­te ça­lış­mak­tan mut­lu­luk du­ya­ca­ğım. An­tal­ya Tür­ki­ye’nin en önem­li şe­hir­ler­den bi­ri­dir. Hal­kı­mı­zın can, mal ve huzur gü­ven­li­ği için em­ni­yet teş­ki­la­tı­mı­zın önem­li bir so­rum­lu­lu­ğu var. An­tal­ya’mızı zi­ya­ret eden yerli ve ya­ban­cı mi­sa­fir­le­ri­mi­zi siz­le­rin de kat­kı­sıy­la en iyi şe­kil­de ağır­la­ya­ca­ğız. An­tal­ya Em­ni­ye­ti­miz­le bir­lik­te her türlü pro­je­de ortak ça­lış­ma yap­ma­ya ve eli­miz­den gelen kat­kı­yı sun­ma­ya ha­zı­rız” dedi. 
Em­ni­yet Mü­dü­rü Meh­met Murat Ulu­can’da zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek, Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek’e te­şek­kür etti. 

2018.07.10 15:01:33

Yorum Yap