SON DAKİKA

logo

SAYD, Turizm Bakanı'nın sektörden olmasından memnun

SAYD Yön. Krl. Bşk. Sefa Altınay, Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Altınay, açıklamasında şunları söyledi: “80 li yıl­lar­da özel­lik­le dev­le­te ait ara­zi­le­rin tah­sis yön­te­mi ile özel sek­tö­re açıl­ma­sı ve eş za­man­lı ola­rak Al­man­ya’da 70 li yıl­lar­da Türk iş­çi­le­rin mem­le­ket­le­ri­ne daha rahat ula­şım­la­rı­nı sağ­la­mak üzere uçak bi­le­ti or­ga­ni­zas­yo­nu­nu dö­nem­sel uçak ki­ra­la­ma­ya dö­nüş­tü­re­rek Full Char­ter tec­rü­be­si edi­nen Türk mü­te­şeb­bis­le­rin Se­ya­hat Acen­te­si vasfı ka­zan­ma­sı­nın aynı dö­ne­me denk gel­me­si Türk Tu­riz­mi­nin yük­se­li­şe geç­ti­ği dönem ola­rak ha­fı­za­la­rı­mız­da. 
Ar­dın­dan Sov­yet­ler Bir­li­ğin­de Glas­nost ve Pe­res­te­roy­ka po­li­ti­ka­la­rı ile ko­mü­nizm­den pi­ya­sa eko­no­mi­si­ne ge­çi­şi yine 1989 yı­lın­da 350 bine yakın soy­da­şı­mı­zın Tür­ki­ye ye zo­run­lu göçe zor­lan­ma­sı ve Rus dili ve kül­tü­rü­ne aşina soy­daş­la­rı­mı­zın Kaf­kas kö­ken­li soy­daş­la­rı­mız ile bir­lik­te dil ve kül­tür avan­taj­la­rı­nı kul­la­na­rak Rus coğ­raf­ya­sın­da ve Türki Cum­hu­ri­yet­ler­den Tür­ki­ye tu­rizm ha­re­ke­ti­ne ön­ce­lik et­me­le­ri ar­dı­şık denk gel­mek­te­dir. 
Yu­ka­rı­da bahsi geçen ge­liş­me­ler ve et­ki­le­ri ile dev­let plan­la­ma­sı­nın aynı dö­ne­me te­sa­düf et­ti­ği 80 ler ve 90 larda Türk ya­tı­rım­cı­la­rı­nın gay­re­ti ve ge­le­nek­sel mi­sa­fir­per­ver­li­ği­miz bir­le­şe­rek gü­ler­yüz ve iyi ev sa­hip­li­ği ne­ti­ce­sin­de mas tu­riz­mi­nin önünü aç­mış­tır. Bu sü­reç­le­rin doğal so­nu­cu ola­rak ye­ti­şen pro­fes­yo­nel­ler kon­jek­tü­rün­de des­te­ği ile çok ba­şa­rı­lı işler çı­kar­ma­ya baş­la­yın­ca ya­ban­cı tu­rizm şir­ket­le­ri de ge­liş­me­le­re uzak ka­la­ma­ya­rak ül­ke­miz­de hızlı ya­tı­rım­lar yap­ma­ya baş­la­mış­lar ve Tür­ki­ye dünya tu­rizm li­gin­de üst sı­ra­la­ra yük­sel­miş­tir. 
İki bin­ler­de ol­gun­la­şan ve önüne çıkan fır­sat­la­rı iyi de­ğer­len­dir­miş olan sek­tö­rü­müz 80 ler ve 90 ların iyi­le­ri­ni alıp üze­ri­ne ko­ya­rak yap­tık­la­rı akıl­lı ya­tı­rım­lar 2. je­ne­ras­yon eği­tim­li ve tu­rizm tek­no­lo­ji­le­ri, eko­no­mi, müş­te­ri iliş­ki­le­ri ko­nu­sun­da do­na­nım­lı pro­fes­yo­ne­ler ile zir­ve­ye yak­laş­mış­tır.
Kon­jek­tür ge­re­ği bir­kaç rüz­ga­rı ar­ka­sı­na ala­rak ge­li­şen 80 ler 90 lar ve pro­fes­yo­nel­leş­miş iki­bin­ler ile artık se­vi­ye ya­ka­la­mış tu­riz­mi­mi­zin bir son­ra­ki eşiği ancak iyi ta­nı­tı, doğru ya­tı­rım ve se­köt­rü en ince de­ta­yı­na kadar ta­nı­yan ve yön­len­di­re­bi­len kamu yö­ne­ti­mi ol­ma­lıy­dı ve yeni yö­ne­tim mo­de­li ile bir­lik­te bunun ze­mi­ni ha­zır­lan­dı, tüm göz­ler ic­ra­cı mer­cii ola­cak olan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı kim ola­cak üze­rin­de yo­ğun­laş­mış­ken dün gece Sayın Meh­met ERSOY Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ola­rak anons edil­di. 
Sı­fır­dan ya­rat­mış ol­du­ğu tu­rizm mar­ka­la­rı ve müş­te­ri odak­lı yak­la­şım­la­rı­nın yanı sıra doğru pa­zar­la­ma ve mar­ka­laş­ma yö­nün­de at­tı­ğı adım­la­rı yıl­lar­dır iz­le­di­ği­miz Sayın ERSOY Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ola­rak  gör­mek­ten mem­nu­ni­yet du­yu­yo­ruz. Sayın Ba­ka­nı­mı­za ba­şa­rı­lar di­le­riz.”


2018.07.10 15:00:24

Yorum Yap