SON DAKİKA

logo

Türel, turizm çalışanlarına sözünü yerine getiriyor

Şart­la­rı kar­şı­la­yan tu­rizm ça­lı­şan­la­rı 31 Ağus­tos’a kadar An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek. Tu­rizm emek­çi­le­ri 606 TL’den baş­la­yan küçük tak­sit­ler­le ev sa­hi­bi ola­bi­lecek.

    An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Men­de­res Türel’in seçim va­at­le­ri ara­sın­da yer alan ve ilk etabı baş­la­yan Tu­rizm Ça­lı­şan­la­rı Toplu Ko­nut­la­rı­na baş­vu­ru­lar baş­la­dı. 
Şart­la­rı kar­şı­la­yan tu­rizm ça­lı­şan­la­rı 31 Ağus­tos’a kadar An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne baş­vu­ru ya­pa­bi­lecek. Tu­rizm emek­çi­le­ri 606 TL’den baş­la­yan küçük tak­sit­ler­le ev sa­hi­bi ola­bi­lecek.
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Men­de­res Türel, yerel seçim kam­pan­ya­sın­da tu­rizm ça­lı­şan­la­rı­na ucuz tak­sit­ler­le ev sözü ver­miş­ti. Türel’in bir sözü daha ger­çek oldu. Serik’in Ko­ca­ya­tak ma­hal­le­sin­de TOKİ ta­ra­fın­dan tu­rizm ça­lı­şan­la­rı için ya­pı­la­cak ko­nut­la­rın ilk etabı baş­la­dı. Ev sa­hi­bi olmak is­te­yen tu­rizm emek­çi­le­ri, is­te­nen ev­rak­lar­la bir­lik­te 31 Ağus­tos Cuma Günü’ne kadar An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Hiz­met Bi­na­sı’nda baş­vu­ru­la­rı­nı ya­pa­bi­lecek. De­tay­lı bilgi www.​tu­rizm­ko­nut.​an­tal­ya.​bel.​tr ad­re­sin­den ya da 0242 249 53 60 nolu te­le­fon­dan alı­na­bi­lecek. 
606 TL’den baş­la­yan tak­sit­ler
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel, “Se­çim­ler­den önce tu­rizm ça­lı­şan­la­rı­na bir söz ver­miş­tim. He­pi­ni­zi büt­çe­ni­zi zor­la­ma­dan ev sa­hi­bi ya­pa­ca­ğım de­miş­tim. Ça­lış­tık ça­ba­la­dık TOKİ ile pro­to­kol im­za­la­dık ve sö­zü­mü­zü ha­ya­ta ge­çir­dik. Tu­rizm Ça­lı­şan­la­rı Toplu Ko­nut­la­rı’nın in­şa­atı be­le­di­ye­mi­zin TOKİ ile yap­tı­ğı iş­bir­li­ği çer­çe­ve­sin­de baş­la­dı. 2 bin 200 da­ire­den olu­şa­cak toplu ko­nut­la­rın ta­ma­mı tu­rizm ça­lı­şan­la­rı­na tah­sis edi­lecek. Baş­vu­ru şart­la­rı­nı kar­şı­la­yan tu­rizm ça­lı­şan­la­rı kira öder gibi, 606 TL’den baş­la­yan eko­no­mik tak­sit­ler­le büt­çe­si­ni zor­la­ma­dan ev sa­hi­bi ola­cak. 31 Ağus­tos’ta sona erecek baş­vu­ru­la­rın ar­dın­dan, in­şa­atı baş­la­mış olan 583 ev için kura ile be­lir­le­necek hak sa­hip­le­riy­le söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.
Tu­rizm ça­lı­şan­la­rı toplu ko­nut­la­rı­na baş­vur­mak için ge­rek­li şart­lar şun­lar: 
• T.C. va­tan­da­şı olmak,
• An­tal­ya ili sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de 1 yıl­dan az ol­ma­mak şar­tıy­la ika­met edi­yor olmak,
• Tu­rizm sek­tö­rün­de son 5 (beş) yılda bord­ro­lu ola­rak en az 30 (otuz) ay ça­lış­mış olmak,
• Toplu Konut İda­re­sin­den konut satın al­ma­mış olmak ve Toplu Konut İda­re­sin­den konut kre­di­si kul­lan­ma­mış olmak,
• Ken­di­si­ne eşine ve/veya ve­la­ye­ti al­tın­da­ki ço­cuk­la­rı­na ait ta­pu­da ka­yıt­lı kat ir­ti­fak­lı/kat mül­ki­yet­li ba­ğım­sız bir bö­lü­mün veya müs­ta­kil bir ko­nu­tun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş­ye­ri hariç) ol­ma­ma­sı. (Ancak, kat ir­ti­fa­kı veya kat mül­ki­ye­ti tesis edil­me­miş olan ko­nut­lar ile eşi ve/veya ve­la­ye­ti al­tın­da­ki ço­cuk­la­rı dı­şın­da kalan şa­hıs­lar ile his­se­li gay­ri­men­kul­ler bu hüküm dı­şın­da tu­tu­la­cak­tır.)
• 25 yaş ve üze­rin­de olmak, (Ancak, eşi vefat etmiş olan ço­cuk­lu dul ba­yan­lar­da yaş şartı aran­ma­mak­ta­dır.)
• Aylık hane halkı ge­li­ri­nin, net 4.500 TL’yi geç­me­me­si, (Baş­vu­ru sa­hi­bi­nin, eşi­nin ve ve­la­ye­ti al­tın­da­ki ço­cuk­la­rı­nın gıda, yol, vs. her türlü al­dık­la­rı yar­dım­lar dahil olmak üzere top­lam hane halkı aylık net ge­li­ri en fazla 4.500 TL ol­ma­lı)

2018.07.10 14:40:36

Yorum Yap