SON DAKİKA

logo

Kemer sa­hil­le­ri cıvıl cıvıl

Türk tu­riz­mi­nin göz­be­be­ği olan Kemer il­çe­si bu yaz ha­re­ket­li bir sezon ge­çi­ri­yor.

Tu­rizm­de yük­sek se­zo­nun baş­la­ma­sı ile Kemer sa­hil­le­rin­de de ha­re­ket arttı. Kemer Be­le­di­ye­si Halk Plajı da gerek tu­rist­le­rin ge­rek­se Ke­mer­li­le­rin akı­nı­na uğ­ru­yor.
Türk tu­riz­mi­nin göz­be­be­ği olan Kemer il­çe­si bu yaz ha­re­ket­li bir sezon ge­çi­ri­yor. İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan plaj­lar tu­rist­le dolup ta­şı­yor. 
Kemer Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan hiz­me­te açı­lan halk plajı, gerek tu­rist­ler, ge­rek­se yerli halk ta­ra­fın­dan ter­cih edi­len plaj­lar­dan biri olu­yor. Şez­long ve şem­si­ye­nin üc­ret­siz ol­du­ğu plaja ge­len­ler Kemer'in temiz mavi su­la­rı­nın ta­dı­nı çı­ka­rı­yor. 
Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, "Ke­me­ri­miz­de doğa tu­riz­mi, sağ­lık tu­riz­mi, spor tu­riz­mi ve daha bir­çok al­ter­na­tif tu­rizm ola­na­ğı var. Be­le­di­ye­mi­zin aç­tı­ğı halk pla­jı­nın gör­dü­ğü il­gi­den son de­re­ce mem­nu­nuz. Mi­sa­fir­le­ri­mi­zi her zaman bek­li­yo­ruz" dedi.
2018.07.10 14:39:18

Yorum Yap