SON DAKİKA

logo

İnsanlık ayıbı "Srebrenitsa"

Sreb­re­nit­sa kat­li­amın­da in­san­lık vic­da­nı­nın kat­le­dil­di­ği­ni be­lir­ten Eği­tim Bir Sen An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Mus­ta­fa Çoban, “Bu zulüm gün­le­ri­ni unut­tur­ma­ya ça­lış­tık­la­rın­dan daha fazla ha­tır­la­ya­cak ve ha­tır­la­ta­ca­ğız” dedi.

    Bosna’da Sreb­re­nit­sa’da 1995 yı­lın­da tüm dün­ya­nın gözü önün­de bir hal­kın yok edil­di­ği­ni be­lir­ten Memur Sen İl Tem­sil­ci­si ve Eği­tim Bir Sen Şube Baş­ka­nı Mus­ta­fa Çoban, 2.Dünya Sa­va­şı’ndan sonra Av­ru­pa’nın gör­dü­ğü en vahşi kat­li­am olan Sreb­re­nit­sa Kat­li­amı’nda ha­ya­tı­nı kay­be­den tüm Boş­nak Müs­lü­man­la­ra Allah’tan rah­met di­le­di.
Çoban, “Kim uy­gu­lar­sa uy­gu­la­sın, kim mağ­dur edi­lir­se edil­sin za­li­min ve maz­lu­mun adını, ad­re­si­ni sor­ma­dan, ka­yıt­sız ko­şul­suz insan hak­la­rı ve öz­gür­lük­le­rin sa­vu­nu­cu­su ola­rak, her­kes sussa bile biz sus­ma­ya­ca­ğız. Eği­tim- Bir Sen ola­rak bu zulüm gün­le­ri­ni unut­tur­ma­ya ça­lış­tık­la­rın­dan daha fazla ha­tır­la­ya­cak ve ha­tır­la­ta­ca­ğız” diye hay­kır­dı.
‘8 bin­den fazla Müs­lü­man kat­le­dil­di’
Bir­leş­miş Mil­let­le­rin ‘Gü­ven­li’ ilan et­ti­ği böl­ge­ye sı­ğın­mış si­lah­sız, ça­re­siz 8 bin­den fazla Boş­nak Müs­lü­ma­nın 23 yıl önce 11 Tem­muz 1995’te dün­ya­nın gözü önün­de kat­le­dil­di­ği­ni, Bir­leş­miş Mil­let­ler’de Barış Gücü ola­rak gö­rev­li 600 Hol­lan­da­lı asker ve ko­mu­ta­nın, ken­di­le­ri­ne sı­ğı­nan bin­ler­ce ça­re­siz, si­lah­sız si­vi­li ko­ru­ma­yıp Sırp ka­til­le­re tes­lim et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Mus­ta­fa Çoban, kat­li­amın so­rum­lu­su öl­dü­rü­len­le­rin ce­set­le­ri ta­nın­ma­sın diye par­ça­la­ta­rak toplu me­zar­la­ra göm­dü­ren Bosna Ka­sa­bı Ratko Mla­diç’in Lahey’de Savaş Suç­la­rı Mah­ke­me­si’nde mü­eb­bet hapse mah­kum edil­di­ği­ni, kat­li­amın üze­rin­den 11 yıl geç­miş ol­ma­sı­na kar­şın hak­kın­da hüküm ve­ril­me­yen baş­so­rum­lu­lar­dan Slo­bo­dan Mi­lo­se­viç’in ise 2006’da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni dile ge­tir­di. 
‘BM bu ha­liy­le sorun teş­kil et­mek­te­dir’
Çoban söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Aliya İzzet Be­go­viç ön­der­li­ğin­de di­re­nen Boş­nak Müs­lü­man­la­rı yok et­me­yi amaç­la­yan kal­leş, ka­ran­lık, kirli plan­la­ra alet ve ara­cı­lık eden ulus­la­ra­ra­sı kurum ve ku­ru­luş­lar, in­san­lı­ğın güven duy­gu­su­nu, iğ­renç bir is­tis­mar­la kö­tü­ye kul­lan­mış­tır. BM, o gün­den bu yana dünya gü­ven­li­ği­nin te­mi­na­tı olma vas­fı­nı kay­bet­miş, da­ha­sı zulme karşı insan hak­la­rın­dan yana bir sı­ğı­nak ol­mak­tan çık­mış­tır. Gazze’den Ara­kan’a özel­lik­le Müs­lü­man­la­rı hedef alan sis­te­ma­tik zulüm ve kat­li­am­la­ra sis­te­ma­tik des­tek ver­me­yi adeta po­li­ti­ka ha­li­ne ge­tir­miş gö­zü­ken BM, bu ha­liy­le bir sorun teş­kil et­mek­te­dir
    “Kat­li­am­lar üze­rin­den me­de­ni­ye­tin seyir gra­fi­ği­ni çı­kar­mak is­te­yen­le­rin sa­de­ce son yüz veya iki yüz yıla bak­ma­la­rı­nın ye­ter­li ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Eği­tim Bir Sen Şube Baş­ka­nı Mus­ta­fa Çoban söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Bu­gü­ne kadar mağ­dur ve mak­tul­le­rin çoğu Müs­lü­man olan kat­li­am­la­rın hemen hepsi ba­tı­lı dev­let­ler eliy­le ya­pıl­mış­tır. Onlar ne­den­se hem öl­dü­rü­yor, hem suç­lu­yor­lar. Hem öl­dü­rü­yor hem mağ­dur rolü oy­nu­yor­lar. Biz­ler ise hem öl­dü­rü­lü­yo­ruz hem suç­la­nı­yo­ruz! Em­per­ya­liz­min as­ker­le­ri, si­ya­si gücü kul­la­na­rak, gü­düm­lü med­ya­nın des­te­ği­ni ala­rak yap­tı­ğı sap­tır­ma ve ka­rart­may­la; öl­dür­dük­le­ri in­san­la­rı suçlu ve kat­li­am­cı, ka­til­le­ri masum ve me­de­nî gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Öl­dü­ren onlar kor­ku­lan biz­ler olu­yo­ruz” 

2018.07.10 14:36:47

Yorum Yap