SON DAKİKA

logo

Doç. Eren Güllü’den Muh­te­şem Per­for­mans

Kla­sik müzik se­ver­le­rin yoğun ilgi gös­ter­di­ği kon­ser­de Tur­gut Reis Açık Hava Ti­yat­ro­su’nu dol­du­ran sa­nat­se­ver­ler Doç. Eren Güllü’yü da­ki­ka­lar­ca al­kış­la­dı­lar

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si An­tal­ya Dev­let Kon­ser­va­tu­va­rı Vi­yo­lon­sel Sa­nat­çı­sı Doç. Eren Güllü, Bod­rum Oda Or­kest­ra­sı 10. Ku­ru­luş Yılı Kon­ser­le­ri kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen kon­ser­de sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu.
Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Güzel Sa­nat­lar Genel Mü­dür­lü­ğü’nün kat­kı­la­rıy­la Bod­rum Oda Or­kest­ra­sı’nın Tur­gut Reis D-Ma­rin Amfi Ti­yat­ro’da halka açık kon­se­rin­de Doç. Eren Güllü, Haydn, Vi­val­di ve Pi­az­zo­la’nın vi­yo­lon­sel ya­pıt­la­rı­nı üstün ba­şa­rı ile ses­len­dir­di.
Kla­sik müzik se­ver­le­rin yoğun ilgi gös­ter­di­ği kon­ser­de Tur­gut Reis Açık Hava Ti­yat­ro­su’nu dol­du­ran sa­nat­se­ver­ler Doç. Eren Güllü’yü da­ki­ka­lar­ca al­kış­la­dı­lar. Muh­te­şem bir iz­le­yi­ci kit­le­si kar­şı­sın­da eser­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ses­len­di­ren Doç. Eren Güllü, sa­nat­se­ver­le­re unu­tul­maz bir müzik zi­ya­fe­ti ya­şat­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı.

2018.07.10 14:35:30

Yorum Yap