SON DAKİKA

logo

Kepez’den üc­ret­siz KPSS kursu

Kepez Be­le­di­ye­si Te­oman­pa­şa Kurs Mer­ke­zi, or­ta­öğ­re­tim ve ön li­sans me­zun­la­rı için üc­ret­siz KPSS kursu açtı.

Kepez’in eği­tim stan­dart­la­rı­nı yük­sel­ten bir­çok hiz­met sunan Kepez Be­le­di­ye­si, şimdi de Kamu Per­so­ne­li Seçme Sı­na­vı(KPSS) kursu açtı. Te­oman­pa­şa Kurs Mer­ke­zi’ndeki üc­ret­siz kursa 130 KPSS adayı ka­tıl­dı. Or­ta­öğ­re­tim ve li­sans me­zun­la­rı­na yö­ne­lik KPSS kur­sun­da, ma­te­ma­tik, coğ­raf­ya, ge­omet­ri, tarih ve Türk­çe branş­la­rın­da ders­ler ve­ri­li­yor. 
Ça­lı­şan aday­lar­da dü­şü­nül­dü 
Te­oman­pa­şa Kurs Mer­ke­zi’nde 9 Tem­muz pa­zar­te­si günü baş­la­yan KPSS kursu, haf­ta­nın 5 günü devam edecek. Kepez Be­le­di­ye­si, KPSS sı­na­vı­na gi­recek ça­lı­şan aday­la­rı da dü­şü­ne­rek kurs­la­rı gün­düz ve akşam olmak üzere iki ayrı gu­rup­ta dü­zen­le­di. 7 eğit­me­nin görev al­dı­ğı 
KPSS ha­zır­lık kurs­la­rı 5 Ekim ta­ri­hi­ne kadar devam edecek. Öğ­ren­ci­le­rin yoğun il­gi­si­ni gören mer­kez­de, Ekim ayın­dan iti­ba­ren YKS kurs­la­rı da baş­la­ya­cak. 
2018.07.10 13:00:54

Yorum Yap