SON DAKİKA

logo

Bi­sik­let yolu Kon­ya­al­tı’dan Lara’ya uza­na­cak

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si An­tal­ya şehir mer­ke­zi­nin iki ucunu bi­sik­let yol­la­rıy­la bir­leş­ti­ri­yor. Bi­sik­let Yolu Pro­je­siy­le An­tal­ya­lı­lar Kon­ya­al­tı’ndan Lara’ya ke­sin­ti­siz pedal çe­vi­re­bi­lecek.

    An­tal­ya şehir mer­ke­zin­de Te­oman­pa­şa, Milli Ege­men­lik, Hasan Su­ba­şı Cad­de­le­ri, Eski Lara Yolu ve Rauf Denk­taş Cad­de­si üze­rin­de bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan top­lam 13 ki­lo­met­re bi­sik­let yolu bu­lu­nu­yor.
    Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel’in büyük önem ver­di­ği yeni Bi­sik­let Yolu Pro­je­siy­le, Ula­şım Ana Planı doğ­rul­tu­sun­da mev­cut 13 ki­lo­met­re­lik bi­sik­let yol­la­rı bir­bi­ri­ne bağ­la­na­cak, yeni yol­la­rın da ek­len­me­siy­le 27.2 ki­lo­met­re­ye ula­şa­cak. An­tal­ya’da bi­sik­le­ti bir ula­şım ara­cı­na dö­nüş­tü­recek proje ile An­tal­ya­lı­lar, bi­sik­let yo­lu­nu kul­la­na­rak gü­ven­li bir şe­kil­de Kon­ya­al­tı’ndan Lara’ya ke­sin­ti­siz se­ya­hat et­me­nin key­fi­ni ya­şa­ya­cak. 
    Ba­kan­lık­tan ilk onay alın­dı
    Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel, An­tal­ya’da bü­tün­lük arz et­me­yen bi­sik­let yol­la­rın­da yeni dü­zen­le­me­ye gi­di­le­rek bi­sik­let yol­la­rı­nın ke­sin­ti­siz ola­ca­ğı müj­de­si­ni ver­miş­ti. Ula­şım Plan­la­ma ve Raylı Sis­tem Daire Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın “Şehir İçi Bi­sik­let Yol­la­rı Kı­la­vu­zu” dik­ka­te alı­na­rak ha­zır­la­nan bi­sik­let ula­şım planı, Ba­kan­lı­ğın ona­yı­na su­nul­du ve ilk onay alın­dı. Şimdi Ba­kan­lık­tan in­şa­ata baş­la­mak için ikin­ci bir onay bek­le­ni­yor. 
    Sağ­lık­lı, ucuz, gü­ven­li ula­şım 
    Bi­sik­let Yolu Pro­je­siy­le Kon­ya­al­tı Sa­hi­li’nden, Lara Rauf Denk­taş Cad­de­si’ne ke­sin­ti­siz ula­şım sağ­la­na­cak. Kent mer­ke­zin­de mev­cut bi­sik­let yol­la­rı sü­rek­li hale ge­ti­ri­le­rek bi­sik­le­tin bir ula­şım aracı ola­rak kul­la­nıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Böy­le­ce An­tal­ya­lı­lar sağ­lık­lı, ucuz ve gü­ven­li bir ula­şım aracı ola­rak bi­sik­let­le­ri­ni gönül ra­hat­lı­ğıy­la kul­la­na­bi­lecek. 
Kon­ya­al­tı’ndan Lara’ya ke­sin­ti­siz ula­şım 
    Kon­ya­al­tı-La­ra ke­sin­ti­siz bi­sik­let yolu gü­zer­ga­hı ise şöyle; Liman Kav­şa­ğı’ndan baş­la­ya­rak Kon­ya­al­tı Sa­hi­li-Dum­lu­pı­nar Bul­va­rı-Ha­san Su­ba­şı Par­kı-Kon­ya­al­tı-Cad­de­si-Te­oman­pa­şa Cad­de­si-Mil­li Ege­men­lik Cad­de­si- Hasan Su­ba­şı Cad­de­si-Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı-Ata­türk Cad­de­si-Işık­lar Cad­de­si-Tev­fik Işık Cad­de­si-Es­ki Lara Yo­lu-Dü­den Park içi-2134. So­kak-Çağ­la­yan­gil Cad­de­si-Ra­uf Den­taş Cad­de­si.
2018.07.10 12:39:55

Yorum Yap