SON DAKİKA

logo

Kepez’den An­tal­ya’ya mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si

Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, Do­ku­ma­Park içe­ri­sin­de mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si yapma ve bu te­si­si 15 Tem­muz’da açma sö­zü­nü ger­çek­leş­ti­ri­yor.

Kepez Be­le­di­ye­si, ken­tin kül­tür ve sanat ha­ya­tı­na 4 ayrı sa­lo­nu olan 1000 m2 bü­yük­lü­ğün­de mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si ka­zan­dır­dı. Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si, 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­miy­le il­gi­li güzel sa­nat­lar ya­rış­ma­sı ser­gi­siy­le ka­pı­la­rı­nı aça­cak. 
Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, Do­ku­ma­Park içe­ri­sin­de mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si yapma ve bu te­si­si 15 Tem­muz’da açma sö­zü­nü ger­çek­leş­ti­ri­yor. 
Eski Do­ku­ma Fab­ri­ka­sı’nın ye­mek­ha­ne bi­na­sı­nın, mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si­ne dö­nüş­tü­rül­me­si ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­dı. Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si adı ve­ri­len ve 4 sergi sa­lo­nu­nun bu­lun­du­ğu 1000 m2 bü­yük­lü­ğün­de te­si­sin açı­lış tö­re­ni, 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi­nin 2. yıl­dö­nü­mün­de Pazar günü saat 16.00’da ya­pı­la­cak. 
15 Tem­muz te­ma­lı açı­lış 
Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si, Kepez Be­le­di­ye­si­nin 15 Tem­muz ile il­gi­li 2 yıl­dır dü­zen­le­di­ği güzel sa­nat­lar ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lan eser­le­rin yer al­dı­ğı sergi ile ka­pı­la­rı­nı aça­cak.15 Tem­muz te­ma­sıy­la da Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’ne, an­lam­lı bir açı­lış ya­pı­la­cak. 1960 as­ke­ri dar­be­si son­ra­sı idam edi­len de­mok­ra­si şe­hi­di mer­hum Baş­ba­kan Adnan Men­de­res’in 5 Ocak 1956’da te­me­li­ni at­tı­ğı Do­ku­ma Fab­ri­ka­sı yer­leş­ke­si, 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi­ni yapan Fet­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü (FETÖ)’ne yö­ne­lik An­tal­ya’da ya­pı­lan ope­ras­yon­la­rın­da gö­zal­tı­na alı­nan­la­rın top­lan­ma mer­ke­ziy­di. Top­lan­ma mer­ke­zi ola­rak kul­la­nı­lan ye­mek­ha­ne bi­na­sın­da oluş­tu­ru­lan mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si­nin ilk ser­gi­si­nin ko­nu­su da 15 Tem­muz ola­cak. 
15 Tem­muz’da açı­la­cak, dedi açı­lı­yor 
Mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­sin­de sona ge­li­nen ça­lış­ma­la­rı ye­rin­de in­ce­le­yen Baş­kan Hakan Tü­tün­cü, yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di: “An­tal­ya’ya güzel bir mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si ka­zan­dır­mak öte­den beri he­de­fi­miz­de olan bir pro­jey­di. Kent­te, mo­dern sa­nat­la­ra böyle özel bir me­kâ­nın tah­sis edil­me­si söz ko­nu­su de­ğil­di. Do­ku­ma­Park’ın içe­ri­sin­de eski ye­mek­ha­ne bi­na­sı­nı, 4 sa­lon­lu güzel bir mo­dern sa­nat­lar ga­le­ri­si­ne dö­nüş­tür­dük. Bu te­si­si de mo­dern sa­nat­la­ra tah­sis ettik. İlk ser­gi­miz­de ‘15 Tem­muz İhanet’in Ha­fı­za­sı’ ser­gi­si ola­cak. Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’ni, 15 Tem­muz’da aça­ca­ğı­mı­zı ifade et­miş­tik. 15 Tem­muz Pazar günü saat 16’da açı­lı­şı ya­pı­yo­ruz. 15 Tem­muz hain darbe gi­ri­şi­mi­ni unut­tur­ma­ya­ca­ğız. 15 Tem­muz­la il­gi­li Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2 yıl­dır çe­şit­li güzel sa­nat­lar ala­nın­da ya­rış­ma­lar dü­zen­li­yo­ruz. Bu eser­le­rin ser­gi­len­di­ği güzel bir ser­giy­le Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’ni hiz­me­te aça­ca­ğız.”
Kepez, kül­tür ve sa­na­tın mer­ke­zi olu­yor 
Kepez’in, kül­tür ve sanat ala­nın­da An­tal­ya’nın mer­ke­zi olma ko­nu­sun­da emin adım­lar­la iler­le­di­ği­ne dik­kat çeken Tü­tün­cü, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: 
“Artık An­tal­ya’nın çok güzel bir mo­dern sanat ga­le­ri­si var. Mo­dern sa­nat­la­ra ilgi duyan sa­nat­se­ver­le­rin ser­gi­le­ri­ni, Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’nde aça­ca­ğız. Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’nin An­tal­ya’nın kül­tür ve sanat ha­ya­tı­na ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. İna­nı­yo­rum ki bun­dan sonra da An­tal­ya’da mo­dern sanat ala­nın­da çok daha fark­lı ve özel adım­lar atı­la­cak. 
Do­ku­ma Mo­dern Sa­nat­lar Ga­le­ri­si’nin 15 Tem­muz Pazar günü saat 16.00’da ya­pa­ca­ğı­mız açı­lış tö­re­ni­ne sa­nat­çı­la­rı­mı­zı, sa­nat­se­ver­le­ri­mi­zi ve hem­şeh­ri­le­ri­mi­zi davet edi­yo­rum.”
4 sa­lon­lu sanat ga­le­ri­si 
Sanat ga­le­ri­si­ne dö­nüş­tü­rül­me­si ama­cıy­la eski Do­ku­ma Fab­ri­ka­sı’nın ye­mek­ha­ne bi­na­sın­da özgün mi­ma­ri ya­pı­sı­na sadık ka­lı­na­rak res­to­ras­yon ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Ça­tı­sı, elekt­rik ve su alt ya­pı­sı, la­va­bo­la­rı, kapı, pen­ce­re­le­ri ye­ni­le­nen bi­na­da­700 m2, 90 m2, 75m2 ve 85 m2 bü­yük­lü­ğün­de 4 ayrı sergi sa­lo­nu oluş­tu­rul­du. Do­ku­ma Fab­ri­ka­sı ça­lı­şan­la­rı­nın çay mo­la­sı ver­di­ği 90 m2 bü­yük­lü­ğün­de­ki yer de sergi sa­lo­nuy­la bir­lik­te okuma sa­lo­nu ola­rak da hiz­met ve­recek. Okuma sa­lo­nu­na, nos­tal­jik çay ocağı da ko­nu­la­cak. 
Sanat ga­le­ri­si­nin dört sa­lo­nun­da da raylı spot ay­dın­lat­ma kul­la­nıl­dı. 

2018.07.10 12:26:29

Yorum Yap