SON DAKİKA

logo

Mos­ko­va’daki Tür­ki­ye Fes­ti­va­li zi­ya­ret­çi re­ko­ru kı­ra­cak

Rusya Fe­de­ras­yo­nu’nun baş­ken­ti Mos­ko­va’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan Tür­ki­ye Fes­ti­va­li için geri sayım baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz sene 153 bin zi­ya­ret­çi ağır­la­yan Tür­ki­ye Fes­ti­va­li’ne, bu sene rekor sa­yı­da zi­ya­ret­çi bek­le­ni­yor.

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın des­te­ği, Tür­ki­ye Otel­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nun (TÜ­RO­FED) ko­or­di­nas­yo­nun­da, TÜR­SAB, TUREB, TTYD, TÜROB, va­li­lik­ler, be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı kal­kın­ma ajans­la­rı­nın kat­kı­la­rı ve özel sek­tö­rün ka­tı­lı­mıy­la or­ga­ni­ze edi­len Tür­ki­ye Fes­ti­va­li’nin ikin­ci­si 10-12 Ağus­tos 2018 ta­rih­le­rin­de Mos­ko­va’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Geçen sene, 153 bin ki­şi­nin zi­ya­ret et­ti­ği fes­ti­val, yine Mos­ko­va’nın po­pü­ler park­la­rın­dan Kras­na­ya Presn­ya’da ya­pı­la­cak.
Tür­ki­ye, Rus halkı ile bu­lu­şa­cak
Kras­na­ya Presn­ya Parkı’nda kon­ser, gös­te­ri, gast­ro­no­mik ve kül­tü­rel su­num­la­rın ya­pı­la­ca­ğı Tür­ki­ye Fes­ti­va­li, üç gün bo­yun­ca Rus halkı ile bu­lu­şa­cak. İlki 2017 yı­lın­da ya­pı­lan ve Rus halkı ta­ra­fın­dan büyük bir ilgi gören Tür­ki­ye Fes­ti­va­li, bu sene de Tür­ki­ye’nin kül­tü­rel ve böl­ge­sel de­ğer­le­ri­nin yanı sıra Türk mi­sa­fir­per­ver­li­ği­ni Rusya Fe­de­ras­yo­nu’na ta­şı­ya­cak.
Zi­ya­ret­çi re­ko­ru kır­ma­yı he­def­li­yor
Tür­ki­ye ve Rusya Fe­de­ras­yo­nu iliş­ki­le­ri­ne katkı sağ­la­mak, Türk kül­tü­rü­nün Rusya Fe­de­ras­yo­nu’ndaki ta­nı­tı­mı­na des­tek olmak, Tür­ki­ye’deki tu­ris­tik des­ti­nas­yon­la­rı ta­nıt­mak, Tür­ki­ye’nin ti­ca­ri ürün­le­ri­nin ta­nı­tı­mı­na kat­kı­da bu­lun­mak ve Türk mi­sa­fir­per­ver­li­ğin­den ör­nek­ler sun­ma­yı amaç­la­yan Tür­ki­ye Fes­ti­va­li, 150 binin üze­rin­de zi­ya­ret­çi ağır­la­ma­yı he­def­li­yor. Geç­ti­ği­miz sene ya­pı­lan ve 153 bin zi­ya­ret­çi ağır­la­yan fes­ti­va­lin, bu sene zi­ya­ret­çi re­ko­ru kır­ma­sı bek­le­ni­yor. 
Tür­ki­ye için önem­li bir or­ga­ni­zas­yon
Konu hak­kın­da bir açık­la­ma yapan TÜ­RO­FED Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Osman Ayık, Tür­ki­ye’nin iki ana pa­za­rın­dan biri olan Rusya Fe­de­ras­yo­nu’nda ya­pı­la­cak Tür­ki­ye Fes­ti­va­li’nin tu­rizm adına önem­li bir or­ga­ni­zas­yon ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ayık: “Rusya pa­za­rı, Tür­ki­ye için çok büyük bir önem ta­şı­yor. Do­la­yı­sı ile bu pa­zar­da­ki rek­lam ve ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı­mı­zın hiç ke­sil­me­den devam et­me­si ge­re­ki­yor. TÜ­RO­FED ola­rak Rusya Fe­de­ras­yo­nu’ndaki ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı­na katkı sağ­la­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam edi­yo­ruz. Geç­ti­ği­miz sene il­ki­ni yap­tı­ğı­mız ve Rus halkı ta­ra­fın­dan büyük ilgi gören Tür­ki­ye Fes­ti­va­li’nin ikin­ci­si ile yine 150 binin üze­rin­de zi­ya­ret­çi ağır­la­ma­yı he­def­li­yo­ruz” dedi. 
180 mil­yon ki­şi­ye ulaş­tı
Geçen sene ya­pı­lan Tür­ki­ye Fes­ti­va­li’nin sonuç ra­po­ru­nu da açık­la­yan Baş­kan Ayık, “Geçen sene fes­ti­va­li­mi­zi yak­la­şık 153 bin kişi zi­ya­ret etti. Fes­ti­val kap­sa­mın­da 200 şans­lı aile­ye
Tür­ki­ye ta­ti­li he­di­ye ettik. Ay­rı­ca fes­ti­val için ya­pı­lan ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rıy­la (Rek­lam, PR ve sos­yal medya) mil­yon­lar­ca ki­şi­ye ulaş­tık. Fes­ti­va­li­mi­zi 200’ün üze­rin­de basın men­su­bu ve blog­ger takip eder­ken ya­pı­lan PR ça­lış­ma­la­rı­nın maddi de­ğe­ri ise 4.2 mil­yon Euro’dur. Tüm bu ra­kam­lar Tür­ki­ye Fes­ti­va­li’nin ne kadar doğru bir ta­nı­tım ça­lış­ma­sı ol­du­ğu­nu or­ta­ya ko­yu­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. 
“Rusya pa­za­rın­dan daha fazla pay ala­bi­li­riz”
Osman Ayık, or­ga­ni­zas­yon­da ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı yap­mak is­te­yen­le­ri de Tür­ki­ye Fes­ti­va­li’ne davet etti. Ayık, açık­la­ma­la­rı­na şöyle devam etti: “Ya­pa­ca­ğı­mız fes­ti­val, ge­lecek se­ne­ler için Tür­ki­ye’nin Rusya Fe­de­ras­yo­nu’ndaki gü­cü­nü daha da ar­tı­ra­cak­tır. Tür­ki­ye’ye gel­me­yen mil­yon­lar­ca Rus va­tan­da­şı bu­lu­nu­yor. İler­le­yen yıl­lar­da tatil için Rusya dı­şı­na çıkan ta­til­ci sa­yı­sı­nın ar­ta­ca­ğı ön­gö­rü­lü­yor. Bu pas­ta­dan daha fazla pay ala­bil­me­miz için Tür­ki­ye’yi bu pa­zar­da her zaman gün­cel tut­ma­lı­yız.”

2018.07.10 11:44:35

Yorum Yap