SON DAKİKA

logo

Ulaşılmayan engelli kalmayacak

An­tal­ya’yı en­gel­siz bir kent yapma nok­ta­sın­da önem­li ça­lış­ma­la­ra imza atan An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si kent­te bu­lu­nan en­gel­li­le­rin ka­pı­la­rı­nı tek tek ça­la­rak, yüz yüze gö­rüş­me ya­pa­cak.

    “Ula­şıl­ma­yan En­gel­li Kal­ma­sın” pro­je­si kap­sa­mın­da sos­yo­log, psi­ko­log ve sos­yal hiz­met uz­man­la­rın­dan olu­şan ekip­ler, en­gel­li bi­rey­le­rin so­run­la­rı­nı din­le­ye­rek, çözüm üre­tecek. 
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sos­yal Hiz­met­ler Daire Baş­kan­lı­ğı’na bağlı En­gel­li Hiz­met­le­ri Şube Mü­dür­lü­ğü, An­tal­ya mer­kez ile en­gel­li hiz­met mer­ke­zi bu­lu­nan Serik, Alan­ya, Ga­zi­pa­şa, Kor­ku­te­li, El­ma­lı ve Kemer ile en­gel­siz ula­şım ara­cı­nın hiz­met ver­di­ği Ma­nav­gat’ta ula­şıl­ma­dık en­gel­li va­tan­daş bı­rak­ma­ya­cak. “Ula­şıl­ma­yan En­gel­li Kal­ma­sın” pro­je­sin­de görev ala­cak per­so­nel en­gel­li va­tan­daş­lar ile gö­rüş­me­ye baş­la­ma­dan önce ya­pa­cak­la­rı ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ril­di. 
Bü­yük­şe­hir’in en­gel­li hiz­met­le­ri an­la­tı­la­cak
Kent mer­ke­zi ile 8 il­çe­de ma­hal­le ma­hal­le ge­zecek olan ekip­ler en­gel­li bi­rey­ler ile tek tek gö­rüş­me ya­pa­cak. Sos­yo­log, psi­ko­log ve sos­yal hiz­met uz­man­la­rın­dan olu­şan ekip­ler, en­gel­li bi­rey­le­rin so­run­la­rı­nı din­le­ye­rek, çözüm üre­tecek. En­gel­li bi­rey­le­ri ve ya­kın­la­rı­nı An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin en­gel­li­le­re yö­ne­lik hiz­met­le­ri ko­nu­sun­da da bil­gi­len­di­recek olan ekip­ler, çözüm ge­rek­ti­ren ko­nu­lar­da da be­le­di­ye­nin il­gi­li bi­ri­le­ri ile ir­ti­ba­ta ge­çe­rek so­run­la­rın çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak. 

2018.07.10 11:37:23

Yorum Yap