SON DAKİKA

logo

Ba­şa­rı­lı bir ka­ri­yer için edin­me­niz ge­re­ken 5 yet­kin­lik

Ge­li­şen tek­no­lo­ji­ler ça­lı­şan­lar­da ara­nan yet­kin­lik­le­ri de et­ki­li­yor. Özel­lik­le di­ji­tal­leş­me­nin et­ki­le­ri­nin ya­kın­dan gö­rül­dü­ğü sek­tör ve de­part­man­lar­da ka­ri­yer yap­mak is­te­yen aday­la­rın, git­tik­çe sa­yı­sal­la­şan dün­ya­nın talep et­ti­ği yet­kin­lik­le­re sahip ol­ma­sı zo­run­lu hale ge­li­yor.

Tür­ki­ye’nin genç ye­te­nek­le­ri en iyi şir­ket­ler­le bu­luş­tu­ran on­li­ne ka­ri­yer plat­for­mu top­ta­lent.​co, ka­ri­yer he­de­fi­ne ulaş­mak is­te­yen genç ye­te­nek­le­rin; ile­ti­şim, takım ça­lış­ma­sı­na uyum­lu olmak, li­der­lik, zaman yö­ne­ti­mi gibi yet­kin­lik­le­rin yanı sıra, tek­nik bilgi ve be­ce­ri­le­re de sahip ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­nin alnı çi­zi­yor. top­ta­lent.​co, di­ji­tal­le­şen dün­ya­da ba­şa­rı­lı bir ka­ri­ye­re sahip olmak is­te­yen genç ye­te­nek­le­re şu yet­kin­lik­le­re sahip ol­ma­la­rı­nı öne­ri­yor:

1. Of­fi­ce prog­ram­la­rı­nı çok iyi öğ­re­nin: Artık hemen her­ke­sin belli bir orada da olsa bil­di­ği ofis prog­ram­la­rın­da uz­man­laş­ma­nız iyi bir ça­lış­ma ha­ya­tı için zo­run­lu hale geldi. Özel­lik­le Word, Excel ya da Po­wer­Po­int prog­ram­la­rı­nı tüm kısa yol­la­rı ve özel­lik­le­riy­le bil­mek hem işi­ni­zi daha hızlı yap­ma­nı­za hem de ya­ra­tı­cı uy­gu­la­ma­lar­la mü­kem­mel işler çı­kar­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak­tır. 

2. Ta­sa­rım prog­ram­la­rın­dan en azın­dan bi­ri­ne hakim olun: Özel­lik­le di­ji­tal pa­zar­la­ma ya da sos­yal medya uz­man­lı­ğı gibi po­zis­yon­lar­da ça­lı­şa­cak­sı­nız, belli dü­zey­de ta­sa­rım prog­ram­la­rın hakim ol­ma­nız ge­re­kecek. Ta­sa­rım­cı ola­rak ça­lı­şı­yor­sa­nız da en azın­dan bir prog­ram­da ta­ma­men uz­man­laş­ma­lı, fay­da­lı ola­bi­lecek diğer prog­ram­la­rı da belli dü­zey­de öğ­ren­me­li­si­niz. Bu alan­da öne çıkan prog­ram­lar şun­lar: UX De­sig­ner, Pho­tos­hop, HTML,Il­lust­ra­tor, CSS ve UI De­sign. Ya­pa­ca­ğı­nız işe göre hangi prog­ram­da uz­man­laş­ma­nız ge­rek­ti­ği­ne karar ve­re­bi­lir­si­niz. 

3. Arama mo­tor­la­rı­nı kul­lan­ma­yı öğ­re­nin: Artık merak et­ti­ği­miz her şeyi her­han­gi bir arama mo­to­ru­nu kul­la­na­rak ko­lay­ca bu­la­bi­li­yo­ruz. Ancak, spe­si­fik ko­nu­lar­da de­rin­le­me­si­ne bir araş­tır­ma yap­ma­nız ge­rek­ti­ğin­de kul­lan­dı­ğı­nız arama mo­to­ru­nun al­go­rit­ma­sı­nın nasıl ça­lış­tı­ğı­nı bil­me­niz, doğru so­nuç­la­ra daha kısa sü­re­de ulaş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak­tır.

4. Ra­por­la­ya­bil­me be­ce­ri­le­ri­ni­zi ge­liş­ti­rin: Tüm ça­lış­ma­la­rın so­nuç­la­rı­nı, elde edi­len ve­ri­le­ri ana­liz ede­rek, baş­ka­la­rı­nın da an­la­ya­ca­ğı şe­kil­de dü­zen­le­ye­bil­mek hemen her iş için ol­duk­ça önem­li­dir. Ana­li­tik dü­şü­ne­bil­me ye­te­ne­ği­ni­zin yanı sıra, ra­por­la­ma­da kul­la­na­ca­ğı­nız prog­ram­lar­da ne kadar usta ol­du­ğu­nuz da bu alan­da­ki ba­şa­rı­nı­zı önem­li öl­çü­de et­ki­le­ye­cek­tir. 

5. Gün­cel olun: Di­ji­tal dün­ya­da her şey çok hızlı de­ği­şi­yor ve ge­li­şi­yor. Bu ne­den­le özel­lik­le ge­liş­me­le­ri ya­kın­dan takip et­me­niz bil­gi­le­ri­ni­zin gün­cel ol­ma­sı için önem­li. Ör­ne­ğin eğer di­ji­tal pa­zar­la­ma ala­nın­da ça­lı­şı­yor­sa­nız; Go­og­le, Fa­ce­bo­ok ve Twit­ter gibi önde gelen oyun­cu­lar dü­zen­li ola­rak üc­ret­li rek­lam­cı­lık plat­form­la­rı­nı ve al­go­rit­ma­la­rı­nı de­ğiş­tir­dik­çe en son de­ği­şik­lik­le­ri takip et­me­li­si­niz, aksi tak­dir­de bu yol­da­ki ça­ba­la­rı­nız ol­duk­ça zor­la­şır.

2018.07.10 11:00:37

Yorum Yap