SON DAKİKA

logo

Levent Aydın Anadolu Lisesi'nden Başkan Uysal'a ziyaret

Baş­kan Uysal, Le­vent Aydın Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Ka­ra­bu­lut’u ma­ka­mın­da kabul etti.

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’ı zi­ya­ret eden Le­vent Aydın Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Hü­se­yin Ka­ra­bu­lut, oku­lun ilk sa­yı­sı çıkan kül­tür sanat der­gi­si Lal’ı he­di­ye etti. 
Baş­kan Uysal, Le­vent Aydın Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Ka­ra­bu­lut’u ma­ka­mın­da kabul etti. Zi­ya­ret­te Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İbra­him Cep­ha­ne­ci de yer aldı. 
Ka­ra­bu­lut, başta, öğ­ren­ci pro­je­le­rin ser­gi­len­di­ği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı olmak üzere okula her türlü des­te­ği sağ­la­yan Baş­kan Uysal’a te­şek­kür­le­ri­ni dile ge­tir­di. Ka­ra­bu­lut ay­rı­ca oku­lun Kül­tür-Sa­nat Ku­lü­bü’nün ya­nı­nı olan Lal der­gi­si­ni de Baş­kan Uysal’a he­di­ye etti. 
İlk sa­yı­sı çıkan der­gi­yi dik­kat­le in­ce­le­yen Baş­kan Uysal, sos­yal med­ya­nın ha­yat­tı ku­şat­tı­ğı bir dö­nem­de Le­vent Aydın Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ni ya­zı­yı bı­rak­mı­yor ol­ma­sı­nın ken­di­si­ni son de­re­ce mutlu et­ti­ği­ni söy­le­di. 
Öğ­ren­ci­le­rin şiire, öykü, de­ne­me ala­nın­da üret­me­ye ça­lı­şı­yor ol­ma­sı­nın son de­re­ce de­ğer­li ol­du­ğu­nu kay­de­den Baş­kan Uysal, okul yö­ne­ti­mi­ni ve öğ­ren­ci­le­ri kut­la­dı. 
2018.07.10 10:57:14

Yorum Yap