SON DAKİKA

logo

Kadın ko­ope­ra­tif­le­ri Mu­rat­pa­şa’da bu­lu­şu­yor

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si, “Bir şey yap­ma­lı” diyen ka­dın­la­ra en iyi eko­no­mik mo­de­li sunan kadın gi­ri­şim­ci­lik, üre­tim ve iş­let­me ko­ope­ra­tif­le­ri­ni, 1 – 5 Eylül ta­rih­le­rin­de dü­zen­le­ye­ce­ği Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri Fes­ti­va­li’nde bu­luş­tu­ru­yor.

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’ın “En büyük pro­je­miz insan” di­ye­rek kur­du­ğu top­lum­sal da­ya­nış­ma ağına yeni bir halka daha ek­le­ni­yor. ‘Al Yazma’ baş­lı­ğı al­tın­da kadın da­nış­ma mer­kez­le­ri, kadın eme­ği­ni de­ğer­len­dir­me ve eği­tim ça­lış­ma­la­rı, Mor Makas, Bi­na­Roy gibi pro­je­ler­le Tür­ki­ye’de kadın ça­lış­ma­la­rı­nın önem­li bir ak­tö­rü olan Mu­rat­pa­şa, şimdi de Tür­ki­ye ge­ne­li­ne ya­yı­lan kadın ko­ope­ra­tif­le­ri­ni fes­ti­val­de bir araya ge­ti­ri­yor. 
1 EYLÜL’DE BAŞ­LI­YOR
Gerek pi­ya­sa gerek yaşam ko­şul­la­rı ne­de­niy­le iş bu­la­ma­yan ya da belli bir işte dü­zen­li ola­rak ça­lı­şa­ma­yan ka­dın­la­ra yö­ne­lik en iyi eko­no­mik mo­de­li sunan ko­ope­ra­tif­ler, 1-5 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek Mu­rat­pa­şa Kadın Ko­ope­ra­tif­le­ri Fes­ti­va­li’nde bu­lu­şa­cak. Bu yıl ilki ger­çek­leş­ti­ri­lecek fes­ti­val, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde baş­la­ya­cak. Fes­ti­val sü­re­sin­ce, ko­ope­ra­tif­ler ürün­le­ri­ni ser­gi­le­yip satış ya­pa­bi­lecek. Fes­ti­val­de ay­rı­ca kon­ser­ler, sahne gös­te­ri­le­ri, atöl­ye ça­lış­ma­la­rı, se­mi­ner­ler ve ça­lış­tay­lar da dü­zen­le­necek. 
DAVET MEK­TUP­LA­RI GİTTİ
Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si, fes­ti­val ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Hak­ka­ri’den Te­kir­dağ’a fark­lı il ve il­çe­ler­de bu­lu­nan 118 ko­ope­ra­ti­fe davet mek­tu­bu gön­der­di. Da­ve­te olum­lu cevap veren ko­ope­ra­tif­ler Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si Kent Mey­da­nı’nda ku­ru­la­cak stant ala­nın­da yer­le­ri­ni ala­cak. 
YENİ İŞ İMKAN­LA­RI
Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, kadın gi­ri­şim­ci­lik, üre­tim ve iş­let­me ko­ope­ra­tif­le­ri­nin ge­nel­de be­le­di­ye­le­rin Halk Eği­tim Mer­kez­le­riy­le dü­zen­len­di­ği mes­lek edin­dir­me, hobi ve sanat kurs­la­rı son­ra­sı için bir model ol­du­ğu­na dik­kat çekti. “Bu kurs­la­ra ka­tı­lan ka­dın­lar son­ra­sın­da bi­ra­ra­ya gelip öğ­ren­dik­le­ri bilgi ve be­ce­ri­le­ri üre­ti­me dö­nüş­tü­rü­yor” diyen Baş­kan Uysal, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin de Azize Kah­ra­man Halk Eği­tim Mer­ke­zi’yle 5 bin ki­şi­ye ula­şan bir kurs ya­pı­lan­ma­sı­na sahip ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. 
Bu kurs­lar­da or­ta­ya çıkan el emeği göz nuru ürün­le­rin ‘Üre­ten Eller’ ser­gi­sin­de An­tal­ya’yla bu­luş­tu­ğu­nu be­lir­ten Baş­kan Uysal, “Fes­ti­va­li­miz, bu çer­çe­ve­de, kurs­la­rı­mı­za ka­tı­lan ka­dın­lar için yeni iş im­kan­la­rı­nın da ka­pı­la­rı­nı aça­cak, yeni işi fi­kir­le­ri­nin oluş­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak” dedi.

2018.07.10 10:55:57

Yorum Yap