SON DAKİKA

logo

Alzheimerden korunmak için altın öneriler

Eski olay­la­rın iyi ha­tır­la­nı­yor ol­ma­sı­nın bel­le­ğin iyi ol­du­ğu an­la­mı­na gel­me­di­ği­ni söy­le­yen Nö­ro­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Aydan Tan­do­ğan Sarp “Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın baş­lan­gı­cın­da yeni bil­gi­le­ri öğ­ren­me, yakın za­man­da olan­la­rı söy­le­nen­le­ri akıl­da tutma ye­ti­si bo­zu­lur. Ancak bel­lek­te de­po­lan­mış eski bil­gi­ler ko­ru­nur” diyor.

Alz­he­imer has­ta­lı­ğı gi­de­rek top­lum­da daha ta­nı­nır hale gel­di­ği halde tanı sık­lık­la ge­ci­kir. Bunun en önem­li ne­de­ni, “unut­kan­lı­ğın yaş­lı­lı­ğın doğal bir par­ça­sı” ol­du­ğu­nun dü­şü­nül­me­si­dir. Bazen de unut­kan­lı­ğın fark edil­me­si zaman alır. 
Eski olay­la­rın iyi ha­tır­la­nı­yor ol­ma­sı­nın bel­le­ğin iyi ol­du­ğu an­la­mı­na gel­me­di­ği­ni söy­le­yen Nö­ro­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Aydan Tan­do­ğan Sarp “Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın baş­lan­gı­cın­da yeni bil­gi­le­ri öğ­ren­me, yakın za­man­da olan­la­rı söy­le­nen­le­ri akıl­da tutma ye­ti­si bo­zu­lur. Ancak bel­lek­te de­po­lan­mış eski bil­gi­ler ko­ru­nur” diyor.
Uzm. Dr. Aydan Tan­do­ğan Sarp alz­he­imer has­ta­lı­ğın­da risk fak­tör­le­ri­ni ve ko­run­mak için ya­pı­la­bi­le­cek­le­ri an­lat­tı.
* Tan­si­yon so­ru­nu­nu­zu, ko­les­te­rol yük­sek­li­ği ve kilo so­ru­nu­nu­zu hal­le­din.
* Ak­de­niz tipi di­yet­le bes­le­nin.
* Haf­ta­da en az üç gün 45 da­ki­ka yü­rü­yüş yapın. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar dü­zen­li yü­rü­yü­şün çok ya­ra­rlı ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. 
* Sü­rek­li yeni ve merak şey­ler öğ­re­nin. Yeni ilgi alan­la­rı ya­ra­tın, hatta yeni bir ya­ban­cı dil öğ­ren­me­ye ça­lı­şın.
* Ha­yat­tan kop­ma­yın. Üret­ken olun, iş­lev­sel­li­ği­ni­zi, pay­la­şım­cı­lı­ğı­nı­zı sür­dü­rün.
* Daha sos­yal olun. Hatta ilgi duy­du­ğu­nuz bir ko­nu­da sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­rin­de görev alın.
* Sa­nat­la, resim, mü­zik­le il­gi­le­nin ve yeni ho­bi­ler edi­nin.
* Uy­ku­ya önem verin. Mut­la­ka ye­ter­li süre uyu­yun ve sa­bah­la­rı din­len­miş kal­kın. 
* Uzun sü­re­li dep­res­yo­nu­nuz var ise, mut­la­ka te­da­vi et­ti­rin, bunu aşmak için dok­to­ru­nu­za da­nı­şın.
* D, E ve B12 vi­ta­mi­ni dü­zey­le­ri­ni ve ti­ro­id fonk­si­yon­la­rı­nı­zı kont­rol et­ti­rin. Ek­sik­lik varsa dok­to­ru­nu­za da­nı­şa­rak mut­la­ka dü­zel­til­me­si yo­lu­na gidin.

2018.07.10 10:49:57

Yorum Yap