SON DAKİKA

logo

Dö­şe­me­al­tı’nda as­falt ça­lış­ma­la­rı ara­lık­sız sü­rü­yor

Son 4 yılda yak­la­şık 600 km yeni yol aça­rak il­çe­nin yol ağını rekor dü­zey­de ge­niş­le­ten Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye­si, cadde ve bul­var­la­rı sıcak as­falt ile kap­lar­ken alt ya­pı­sı ol­ma­yan yol­la­rı satih kap­la­ma ara yol­la­rı da kilit taşı ile ni­te­lik­li hale dö­nüş­tü­rü­yor.

    Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye­si Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri il­çe­nin en büyük ma­hal­le­le­rin­den Ye­ni­köy Ma­hal­le­sin­de bir yan­dan yeni yol­lar açar­ken diğer yan­dan da daha önce açı­lan ancak alt ya­pı­sı ol­ma­yan yol­la­rı satih kap­la­ma ile gü­zel­leş­ti­ri­yor.
    An­tal­ya’nın en büyük mer­kez İlçesi Dö­şe­me­al­tı’nda büyük yol ham­le­si ara­lık­sız devam edi­yor. Fen İşleri ekip­le­ri bir ta­raf­tan yeni yol­lar açar­ken diğer ta­raf­tan da açı­lan yol­la­rı daha kul­la­nış­lı hale ge­ti­ri­yor. Nü­fu­sun en yoğun ol­du­ğu Ye­ni­köy Ma­hal­le­si’nin ara so­kak­la­rın­da va­tan­daş­la­rın ev­le­ri­ne ve iş­yer­le­ri­ne daha rahat ula­şım sağ­la­ya­bil­me­si için daha önce açı­lan yak­la­şık 15 km yola satih kap­la­ma­sı ya­pıl­dı.
    Son 4 yılda yak­la­şık 600 km yeni yol aça­rak il­çe­nin yol ağını rekor dü­zey­de ge­niş­le­ten Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye­si, cadde ve bul­var­la­rı sıcak as­falt ile kap­lar­ken alt ya­pı­sı ol­ma­yan yol­la­rı satih kap­la­ma ara yol­la­rı da kilit taşı ile ni­te­lik­li hale dö­nüş­tü­rü­yor. Yol ça­lış­ma­la­rı prog­ram da­hi­lin­de il­çe­nin ta­ma­mın­da fark­lı ekip­ler ta­ra­fın­dan devam edi­yor.
2018.07.10 09:54:45

Yorum Yap