SON DAKİKA

logo

Baş­kan Gül'den Ke­mer­li­le­re te­şek­kür

Bu ay ba­şın­da; Rusya Fe­de­ras­yo­nu An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Alek­sey Erk­hov ile Kemer'de, Al­man­ya’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Mar­tin Erd­mann ile An­ka­ra’da yap­tı­ğı gö­rüş­me­le­ri de­ğer­len­di­ren Baş­kan Mus­ta­fa Gül, "Bana bu onuru ya­şa­tan Kemer hal­kı­na te­şek­kür ede­rim. Hal­kım bana bu gö­re­vi ver­me­miş ol­say­dı ben de bu gü­zel­lik­le­ri ya­şa­ya­maz­dım" dedi.

Rusya Fe­de­ras­yo­nu An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Alek­sey Erk­hov, 2 Tem­muz 2018 ta­ri­hin­de Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret etmiş ve görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­muş­tu. 3 Tem­muz 2018 ta­ri­hin­de ise davet üze­ri­ne Al­man­ya’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Mar­tin Erd­mann ile baş­kent­te bir araya gelen Baş­kan Gül, iki ülke ara­sın­da­ki dost­luk iliş­ki­le­ri ve tu­rizm üze­ri­ne soh­bet et­miş­ti. Bu gö­rüş­me­le­ri de­ğer­len­di­ren Gül, "Bana bu­gü­ne kadar çok güzel duy­gu­lar ya­şa­tan Kemer hal­kı­na te­şek­kür ede­rim. Bu duy­gu­la­rın en gü­ze­li­ni geç­ti­ğiz hafta ya­şa­dım. Rusya Bü­yü­kel­çi­si'nin Kemer Be­le­di­ye­si’ne ge­le­rek bizi zi­ya­ret et­me­si ve Al­man­ya bü­yü­kel­çi­si­nin bizi davet et­me­si bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın en çok ya­şa­mak is­te­di­ği şey­ler. Ben Kemer hal­kı­na bu gö­re­vi bana ver­dik­le­ri için te­şek­kür ede­rim. Hal­kım bana bu gö­re­vi ver­me­miş ol­say­dı ben de bu gü­zel­lik­le­ri ya­şa­maz­dım" dedi. 
"GÖ­RÜŞ­ME ÇOK SICAK GEÇTİ”
Al­man­ya’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Mar­tin Erd­mann ile gö­rüş­me­le­ri­nin de­tay­la­rı­nı an­la­tan Baş­kan Gül, "Kemer’in tu­riz­mi, alt ya­pı­sı, hiz­me­ti, te­miz­li­ği, de­ni­zi, Al­man­ya’da ya­şa­yan Türk­ler ile il­gi­li, Türk­le­rin bu­ra­ya dö­nü­şü ile il­gi­li, Al­man­ya ile Tür­ki­ye’nin iş­bir­lik­le­ri ile il­gi­li biz­den bilgi al­dı­lar. Biz de ken­di­le­ri­ne bilgi ver­dik. Bizim için önem­li bir top­lan­tıy­dı. Özel­lik­le Kemer için büyük bir top­lan­tıy­dı. Bun­lar bir ör­nek­tir. Bu duruş me­se­le­si­dir. Bu­gü­ne kadar ta­ri­hin­de belki bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı hariç hiç­bir be­le­di­ye baş­ka­nı kabul edil­me­miş. İlk defa bir il­çe­nin be­le­di­ye baş­ka­nı kabul gör­müş. Bu tür ka­bul­ler­de ko­nuş­ma­lar ge­nel­de yak­la­şık 20 da­ki­ka sürer. Ama biz 1 saat soh­bet ettik. Biz ne­za­ke­ten mü­sa­ade is­te­dik. Yoksa soh­bet daha da iler­le­ye­bi­le­cek­ti. Bü­yü­kel­çi­lik Kemer ile il­gi­li araş­tır­ma yap­mış. Hatta eşi­min Kemer’deki sos­yal fa­ali­yet­le­ri­ne kadar araş­tır­mış­lar. Bu sı­ra­dan bir olay değil ve her­ke­sin bunu ka­bul­len­me­si ge­re­ki­yor. Ha­tır­lar­sa­nız, Sul­ta­nah­met’te 11 Alman te­rö­re kur­ban git­miş­ti. Biz orada ölen Al­man­la­rın bi­rin­ci de­re­ce ya­kın­la­rı­na ömür boyu tatil ver­miş­tik. Zi­ya­ret­te bunu da ko­nuş­tuk" şek­lin­de ko­nuş­tu. 
"ERD­MANN KEMER'İ ONUR­LAN­DI­RA­CAK" 
Bü­yü­kel­çi­si Mar­tin Erd­mann'ı Kemer'e davet et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­kan Mus­ta­fa Gül, "Gö­rüş­me son­ra­sı ken­di­si­nin ya­nın­dan ay­rı­lır­ken, Genel Baş­ka­nı­mız Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nun ya­nı­na gi­de­ce­ği­mi bi­li­yor­du ve "Bu ko­nuş­tuk­la­rı­mı­zı Kemal beye de an­la­ta­bi­lir­si­niz" dedi. Biz yola çık­ma­dan Kemer'e da­ve­ti­mi­zi kabul etti. Ken­di­si­ni önü­müz­de­ki 2 ay içe­ri­sin­de Kemer’de ağır­la­ya­ca­ğız. Bu Kemer’in ve tu­riz­mi­nin daha da can­lan­ma­sı ve bü­yü­kel­çi­nin Kemer’e gel­me­si büyük bir olay. Kemer ta­ri­hin­de ikin­ci defa bir Alman Bü­yü­kel­çi­si il­çe­mi­ze ge­lecek. 2009’daki bü­yü­kel­çi ile de özel gö­rüş­mem vardı. Al­la­ha­ıs­mar­la­dık demek için An­ka­ra’dan Kemer’e gel­miş­ti, veda ye­me­ği ver­miş­tik. İkinci defa bir bü­yü­kel­çi Kemer’e ge­lecek" diye ko­nuş­tu. 
RUS BÜ­YÜ­KELÇİ'YE TE­ŞEK­KÜR
Rusya Fe­de­ras­yo­nu An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Alek­sey Erk­hov ile baş­kan­lık ma­ka­mın­da yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ye de de­ği­nen Baş­kan Gül, "Sayın Erk­hov, Kemer Be­le­di­ye­si’nin Rus­lar ile il­gi­li yap­tı­ğı fa­ali­yet­ler, Kemer’de ve Tür­ki­ye’de ya­şa­yan bütün Rus­la­ra yap­tı­ğı­mız des­tek­ler ve ala­ka­dan do­la­yı bize te­şek­kür etti. Ken­di­le­ri­ne bu kadar des­tek veren bir be­le­di­ye­yi zi­ya­ret etmek ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di­ler. Bun­lar önem­li şey­ler. Buna hiç­bi­ri­miz sı­ra­dan bir olay gibi ba­ka­ma­yız. Si­ya­set yapan in­san­la­rın artık sı­ra­dan dü­şün­mek ye­ri­ne Kemer için, Kemer’in ge­le­ce­ği, tu­riz­mi, es­na­fı için, ileri dönük Kemer ha­ya­li için ça­lış­ma­sı lazım. Tür­ki­ye’ye tu­rist ge­ti­ren önem­li iki ül­ke­nin bü­yü­kel­çi­si­nin, Kemer’e gel­me­si ve bizi zi­ya­ret et­me­si ya da An­ka­ra’ya davet et­me­si bizim için büyük mut­lu­luk­tu. Alman bü­yü­kel­çi­si­ni Kemer’de gö­re­ce­ğiz. Rus bü­yü­kel­çi­si de Kemer’de tatil yap­mak için bize söz verdi. Bana bu gurur ya­şa­tan Kemer hal­kı­na üs­tü­ne basa başa tek­rar te­şek­kür ede­rim" şek­lin­de ko­nuş­tu. 

2018.07.10 09:20:23

Yorum Yap