SON DAKİKA

logo

Altı otopark, üstü park

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Şa­ram­pol Pro­je­si kap­sa­mın­da üstü park altı oto­park ola­rak pro­je­len­dir­di­ği Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si Ye­ral­tı Katlı Oto­par­kı hızla yük­se­li­yor.

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Şa­ram­pol Pro­je­si kap­sa­mın­da üstü park altı oto­park ola­rak pro­je­len­dir­di­ği Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si Ye­ral­tı Katlı Oto­par­kı hızla yük­se­li­yor. 
Şa­ram­pol Pro­je­si’nin son etabı olan Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si Ye­ral­tı Katlı Oto­par­kı’nın üst kısmı yeşil alan ola­cak. İlk etap­ta 307 ara­cın is­ti­fa­de ede­ce­ği oto­park Şa­ram­po­le nefes al­dı­ra­cak. Ef­sa­ne Geri Dö­nü­yor slo­ga­nıy­la ha­ya­ta ge­çi­ri­len ve büyük be­ğe­ni top­la­yan Şa­ram­pol Pro­je­si’nin oto­park ih­ti­ya­cı­na çözüm bul­mak üzere ya­pı­mı­na baş­la­nan yer altı oto­par­kı, zemin al­tın­da 4 kat pro­je­len­di­ril­di. 
Kaba in­şa­at bi­ti­yor
17 metre de­rin­li­ğin­de kazı ya­pı­lan pro­je­de, be­to­nar­me ima­lat­lar­da sona ge­lin­di. Yak­la­şık 1 ay içe­ri­sin­de kaba in­şa­atın ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nan pro­je­de sıva boya ve izo­las­yon iş­lem­le­ri de devam edi­yor. Kent ya­şa­mın­da büyük bir ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­cak 307 araç ka­pa­si­te­li oto­par­kın üstü ise ta­ma­men park, çocuk oyun alan­la­rı ve yeşil alan ola­rak ta­sar­lan­dı. Me­ka­nik katlı park (pnö­ma­tik) sis­te­mi­ne uygun bir şe­kil­de ta­sar­la­nan pro­je­de, ih­ti­yaç da­hi­lin­de iki misli araç bu­ra­dan is­ti­fa­de ede­bi­lecek. 
Yeşil alan ile oto­park çö­zü­mü
Çev­re­ci proje ile Şa­ram­pol Cad­de­si’ne gelen zi­ya­ret­çi­ler, esnaf ve ma­hal­le sa­kin­le­ri oto­park sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­ya­cak. Ye­ral­tı oto­par­kı­nın üstü de ta­ma­men yeşil alan ola­rak de­ğer­len­di­ri­lecek. Çocuk oyun alan­la­rı, yü­rü­yüş par­kur­la­rı, spor eg­zer­siz alanı, 3 adet su ha­vu­zu, otur­ma alan­la­rı ile Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si yeni bir yaşam alanı ka­za­na­cak.

2018.07.09 14:34:05

Yorum Yap