SON DAKİKA

logo

Cıp Tra­vel Agency, An­tal­yas­por Hent­bol Takımının sponsoru oldu

Tür­ki­ye Er­kek­ler Hent­bol Süper Ligi'nde mü­ca­de­le eden An­tal­yas­por, 5 yıl­lı­ğı­na isim ve forma spon­so­ru ola­rak yıl­lık 500 bin lira be­del­le CIP Tra­vel Agency ile söz­leş­me im­za­la­dı

Tür­ki­ye Er­kek­ler Hent­bol Süper Ligi'nde mü­ca­de­le eden An­tal­yas­por, 5 yıl­lı­ğı­na isim ve forma spon­so­ru ola­rak yıl­lık 500 bin lira be­del­le CIP Tra­vel Agency ile söz­leş­me im­za­la­dı. 
Dö­şe­me­al­tı Atil­la Vehbi Konuk Te­sis­le­ri’nde dü­zen­le­nen top­lan­tı­da ko­nu­şan An­tal­yas­por Baş­ka­nı Ali Şafak Öz­türk, An­tal­yas­por’un ta­ri­hin­de ilk kez bu kadar uzun sü­re­li ama­tör branş­lar­da bir isim spon­so­ru­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di. 
Tüm alt branş­lar­da yap­mak is­te­dik­le­ri­nin bu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Öz­türk, “CIP Tra­vel Agecy, An­tal­yas­por Hent­bol Ta­kı­mı­na 5 yıl­lı­ğı­na forma ve isim spon­so­ru oldu. Bunu diğer branş­la­ra da uy­gu­la­mak is­ti­yo­ruz. Diğer branş­la­ra da des­tek ve­recek ekip­le­ri bek­li­yo­ruz. Tu­rizm­ci­ler­den des­tek bek­li­yo­ruz. Örnek ola­cak­tır. Daha faz­la­sı­nı bek­li­yo­ruz” dedi.
HENT­BOL TA­KI­MIN­DAN İMZALI FORMA
CIP Tra­vel Agency’nin sa­hi­bi Halil Tay­fur ise; An­tal­yas­por’a fay­da­la­rı­nın ol­du­ğu için mutlu ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “An­tal­yas­por’a hiz­met et­me­mi­ze fır­sat ta­nı­dı­ğı­nız için te­şek­kür edi­yo­ruz. Eli­miz­den gel­di­ğin­ce bu kente ve An­tal­yas­por’a hiz­met etme gay­re­ti için­de ola­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. 
Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan Baş­kan Ali Şafak Öz­türk ve Halil Tay­fur, hent­bol ta­kı­mı­nın im­za­la­dı­ğı for­ma­yı tak­dim etti. CIP Tra­vel Agency, Hent­bol Şube So­rum­lu­su Hakan İrban ön­cü­lü­ğün­de Süper Lig’de ba­şa­rıy­la mü­ca­de­le eden An­tal­yas­por’un hent­bol ta­kı­mı­nın isim ve forma spon­sor­lu­ğu­na 5 yıl­lı­ğı­na, yıl­lık 500 bin li­ra­dan olmak üzere kat­kı­da bu­lu­na­cak.
BAŞKANDAN TURİZMCİLERE ÇAĞRI
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, turizmcilere çağrıda bulundu. Başkan Öztürk, turizmin çok iyi gittiğini diğer turizmcilerinde Antalyaspor’un diğer amatör branşlarına destek ve sponsor olmalarını istediğini ifade ederken, yeniden açmayı planladıkları basketbol şubesi için de turizmcilere sponsorluk çağrısında bulundu.
* FERUDUN ÖZGÜNSÜR
2018.11.22 17:21:29

Yorum Yap